Hoppa till innehåll

Polkumyynnin ja tukien vastaisia toimenpiteitä, myös tullien palauttaminen eräiltä minikompressoreilta

15.12.2011 8.56
Tiedote

212/2011, MNy/LL

Lopullisten polkumyyntitullien soveltamisalan supistaminen  ja kannettujen tullien palauttaminen: Kiinasta peräisin olevat minikompressorit

Kiinasta peräisin olevien mäntäkompressoreiden (pois lukien mäntäkompressoripumput), joiden tuottama virtaus on enintään 2 kuutiometriä minuutissa ja jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 ja ex 8414 80 51, (Taric-koodit 8414 40 10 10, 8414 80 22 19, 8414 80 22 99, 8414 80 28 11, 8414 80 28 91, 8414 80 51 19 ja 8414 80 51 99) tuonnissa kannetaan lopullista polkumyyntitullia. Tämän polkumyyntitullin soveltamisalaa on kuitenkin täsmennetty neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1306/2011 (EUVL L 332, 15.12.2011). Täsmennyksen mukaan niin kutsutut minikompressorit, toisin sanoen 12 V:n jännitteellä toimivat säiliöttömät kompressorit, jotka kuuluvat edellä mainittuihin CN-koodeihin, eivät kuulu lopullisen polkumyyntitullin soveltamisalaan.

Mainituista minikompressoreista alkuperäisen asetuksen (EY) N:o 261/2008 1 artiklan 1 kohdan mukaan maksetut tai tileihin kirjatut lopulliset polkumyyntitullit on palautettava tai peruutettava.

Palauttamista tai peruuttamista on pyydettävä kansallisilta tulliviranomaisilta voimassa olevan tullilainsäädännön mukaisesti. Tapauksissa, joissa yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ( 1 ) 236 artiklan 2 kohdassa säädetyt määräajat ovat menneet umpeen ennen tämän asetuksen julkaisupäivää tai kyseisenä julkaisupäivänä taikka ne menisivät umpeen kuuden kuukauden kuluessa kyseisestä päivämäärästä, määräaikoja jatketaan siten, että ne päättyvät kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen julkaisupäivästä.

Asetus (EU) N:o 1306/2011 tulee voimaan 16.12.2011. Sitä sovelletaan taannehtivasti 21 päivästä maaliskuuta 2008.

Tutkimusten päättäminen

Komissio on päättänyt Omanista ja Saudi-Arabiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaatin, jonka viskositeettiluku on vähintään 78 ml/g ISO-standardin 1628–5 mukaan ja joka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodiin 3907 60 20, tuontia koskevan tukien vastaisen menettelyn sekä polkumyyntimenettelyn (tutkimukset). Tutkimukset voitiin päättää, koska asian vireillepanon perusteena olleet valitukset peruutettiin. Tutkimusten päättämisen ei katsottu olevan unionin edun vastaista. Komission päätökset on julkaistu EUVL:ssä L 330, 14.12.2011. Päätökset tulevat voimaan 15.12.2011.

Ilmoitus toimenpiteen voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

Seuraavan toimenpiteen voimassaolo päättyy 1.11.2012, jollei asiassa panna vireille tarkastelua (EUVL C 363, 13.12.2011): Lopullinen polkumyyntitulli Venäjältä peräisin olevien CN-koodeihin ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ja ex 7312 10 98 (TARIC-koodit 7312 10 81 11, 7312 10 81 12, 7312 10 81 19, 7312 10 81 90, 7312 10 83 11, 7312 10 83 12, 7312 10 83 19, 7312 10 83 90, 7312 10 85 11, 7312 10 85 12, 7312 10 85 19, 7312 10 85 90, 7312 10 89 11, 7312 10 89 12, 7312 10 89 19, 7312 10 89 90, 7312 10 98 11, 7312 10 98 12, 7312 10 98 19 ja 7312 10 98 90) kuuluvien rauta- tai teräsköysien ja     -kaapeleiden, myös lukittujen köysien, ei kuitenkaan ruostumattomasta teräksestä valmistettujen köysien ja kaapeleiden, joiden poikkileikkauksen suurin läpimitta on yli kolme millimetriä ja joissa voi olla liitos- ja muita osia, tuonnissa.

Oikaisu, korealaista yritystä koskevat tiedot

Korean tasavallasta lähetetyistä eräistä teräsköysistä ja -kaapeleista (CN-koodit ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ja ex 7312 10 98)  kannetaan polkumyyntitullia. Nimetyt korealaiset yritykset on kuitenkin vapautettu tästä laajennetusta tullista. Vapautuksen soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään määrämuotoinen pätevä kauppalasku. Seuraavaa korealaista yritystä koskevia tietoja on nyt oikaistu (EUVL L 332, 15.12.2011, s. 26):

korvataan: ”Cosmo Wire Ltd, 447-1, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan”
seuraavasti: ”Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan”.

THT