Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 29.1.2015 14.22 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 9.52
Pressmeddelande

10/2015, MSR

Utjämningsåtgärd som kommer att upphöra att gälla

Om ingen översyn inleds kommer utjämningsåtgärderna (utjämningstull) vid import av polyetentereftalat med ursprung i Iran, Pakistan och Förenade Arabemiraten att upphöra att gälla den 30 september 2015. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 3907 60 20 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 14 januari 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 10.

Ny antidumpningsåtgärd

Vid import av zeolit A i pulverform med ursprung i Bosnien och Hercegovina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) återupptagits. Undersökningen begränsar sig bara till verkställande av domstolens dom gällande företaget Alumina d.o.o Zvornik. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2842 10 00 30. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 20 januari 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 17.

Ändring i ett företags antidumpnings- och utjämningstullar vid import av viss tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien          

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/49 har åtgärderna enligt förordningarna 1106/2013 och 861/2013 ändrats. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7223 00 19 och 7223 00 99. Förordningen publicerades den 15 januari 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 9.

Företaget Superon Schweisstechnik India Ltd. har nu en företagsspecifik antidumpningstull på 5 procent och en utjämningstull på 3,4 procent. OBS! Genom förordningen tilldelades företegat Taric-tilläggsnummer B781 men kommissionen har sedermera ändrat numret till B997.

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av citronsyra och trinatriumcitratdihydrat med ursprung i Kina; ändrade tullasatser

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2015/82 har giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna vid import av citronsyra och trinatriumcitratdihydrat med ursprung i Kina förlängts. Samtidigt upphörde de partiella översyner på basis av vilka åtgärder ändrades.  Produkten klassificeras enligt KN-nummer 2918 14 00 och ex 2918 15 00 (Taric-nummer 2918 15 00 10).

Företaget Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd hade tidigare en individuell antidumpningstull på 6,60 procent, nu är tullen 15,3 procent. En av de exporterande tillverkarna är inte längre berättigad till den individuella tullsatsen eftersom den lagt ned sin verksamhet. Också adresser och namnet på ett företag har ändrats.

De tillämpliga tullarna är följande:

Företag

Antidumpningstull %

Taric-tilläggsr

COFCO Biochemical (Anhui) Co., Ltd — No 1 COFCO Avenue, Bengbu City 233010, Anhui Province, Kina

35,7

A874

Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd — No 106 Luzhong Large East Street, Laiwu City, Shandong Province, Kina

15,3

A880

RZBC Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao City, Shandong Province, Kina

36,8

A876

RZBC (Juxian) Co., Ltd — No 209 Laiyang Road (West Side of North Chengyang Road), Juxian Economic Development Zone, Rizhao City, Shandong Province, Kina

36,8

A877

TTCA Co., Ltd — West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, Shandong Province, Kina

42,7

A878

Weifang Ensign Industry Co., Ltd — No 1567 Changsheng Street, Changle, Weifang, Shandong Province, Kina

33,8

A882

Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd — No 1 Redian Road, Yixing Economic Development Zone, Jiangsu Province, Kina

32,6

A879

Alla övriga företag

42,7

A999

                     
Kommissionen har godkänt de åtaganden som erbjudets av nedan nämnda företag och av handelskammaren China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters:


Land

Företag

Taric-tilläggsnr

Folkrepubliken Kina

COFCO Biochemical (Anhui) Co., Ltd — No 1 COFCO Avenue, Bengbu City 233010, Anhui Province, Kina

A874

Tillverkad av RZBC Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao City, Shandong Province, Kina, och såld av dess försäljningsföretag RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 66 Lvzhou South Road, Rizhao City, Shandong Province

A926

Tillverkad av RZBC (Juxian) Co., Ltd — No 209 Laiyang Road (West Side of North Chengyang Road), Juxian Economic Development Zone, Rizhao City, Shandong Province, Kiina, och såld av dess försäljningsföretag RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 66 Lvzhou South Road, Rizhao City, Shandong Province

A927

TTCA Co., Ltd — West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, Shandong Province, Kina

A878

Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd — No 1 Redian Road, Yixing Economic Development Zone, Jiangsu Province

A879

Weifang Ensign Industry Co., Ltd — No 1567 Changsheng Street, Changle, Weifang, Shandong Province

A882

Antidumpningstullarna tillämpas inte vid import av produkter som tillverkats av ovan nämnda företag förutsatt att det för citronsyra i samband med överlåtelsen till fri omsättning visas upp en faktura som innehåller de uppgifter som anges i bilaga I nedan. Kommissionens förordning och beslut publicerades den 22 januari 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 15.

Fortsatta och oförändrade antidumpningsåtgärder vid import av kinesiskt mononatriumglutamat

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2015/83 har giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna vid import av kinesiskt mononatriumglutamat förlängts. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2922 42 00 10. Kommissionens förordning publicerades den 22 januari 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 15.

Slutlig antidumpningstull vid import av mononatriumglutamat med ursprung i Indonesien

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/84 har en slutlig antidumpningstull införts vid import av mononatriumglutamat med Taric-nummer 2922 42 00 10.
De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 23 januari 2015 och är följande:

Företag

Antidumpningstull %

Taric-tilläggsnr

PT. Cheil Jedang Indonesien

7,2

B961

PT. Miwon Indonesien

13,3

B962

Alla övriga företag

28,4

B999

Tillämpningen av de individuella tullar som fastställts för ovannämnda företag förutsätter att en faktura enligt bilaga II nedan visas upp. De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 87/2014) tas ut slutgiltigt. Kommissionens förordning publicerades den 22 januari 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 15.

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av svetsade rör med ursprung i Vitryssland, Kina och Ryssland; avslutade åtgärder vid import av rör med ursprung i Ukraina

Genom rådets förordning (EU) nr 2015/110 har giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna vid import av vissa svetsade rör med ursprung i Vitryssland, Kina och Ryssland förlängts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 och ex 7306 30 77 (Taric-nummer 7306 30 41 20, 7306 30 49 20, 7306 30 72 80 och 7306 30 77 80).

Samtidigt upphävdes antidumpningsåtgärderna vid import av ukrainska rör eftersom det inte är sannolikt att dumpningen fortsätter eller upprepas. Kommissionens förordning publicerades den 27 januari 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 20.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

Bilaga I

Följande uppgifter ska anges på den handelsfaktura som åtföljer företagets försäljning till Europeiska unionen av varor som omfattas av åtagandet:

1. Rubriken ”HANDELSFAKTURA SOM ÅTFÖLJER VAROR SOM OMFATTAS AV ETT ÅTAGANDE”.

2. Namnet på det företag som har utfärdat fakturan.

3. Fakturanummer.

4. Datum för utfärdandet av fakturan.

5. Det Taric-tilläggsnummer enligt vilket de fakturerade varorna ska tullklareras vid Europeiska unionens gräns.

6. En exakt beskrivning av varorna, med följande uppgifter:

Det produktkodnummer (PCN) som använts för åtagandet.
En beskrivning i klartext av den vara som avses med respektive produktkodnummer.
Företagets produktkodnummer (CPC).
Taric-nummer.
Kvantitet (i ton).

7. Försäljningsvillkor, med uppgift om följande:

Pris per ton.
Tillämpliga betalningsvillkor.
Tillämpliga leveransvillkor.
Sammanlagda rabatter och avdrag.

8. Namnet på det företag som agerar som importör i unionen och till vilket företaget direkt utfärdar den faktura som åtföljer de varor som omfattas av ett åtagande.

9. Namnet på den tjänsteman vid företaget som har utfärdat fakturan och följande undertecknade försäkran:

”Jag intygar härmed att försäljningen för direkt export till Europeiska unionen av de varor som avses i denna faktura omfattas av och sker enligt villkoren i det åtagande som gjorts av [FÖRETAGETS NAMN] och som godtagits av Europeiska kommissionen genom genomförandebeslut (EU) 2015/87 Jag intygar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

Bilaga II

En försäkran som är undertecknad av en tjänsteman vid det företag som utfärdat handelsfakturan, utformad på följande sätt, måste anges på den giltiga handelsfaktura som avses i artikel 1.3:

- Tjänstemannens namn och befattning i det företag som har utfärdat fakturan.

- Följande försäkran:

”Jag intygar härmed att den [volym] mononatriumglutamat som säljs på export till Europeiska unionen och som avses i denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [Taric-tilläggsnummer] i Indonesien. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

Datum och namnteckning

TMD