Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 15.5.2014 12.43 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 10.37
Pressmeddelande

44/2014, MSR

Slutgiltig antidumpningstull vid import av solfångarglas med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 470/2014 har en slutgiltig antidumpningstull införts på import av kinesiskt solfångarglas. Produkten består av härdat kalk-sodaplanglas, med en järnhalt på mindre än 300 ppm, en soltransmittans på mer än 88 % (uppmätt med AM1,5-spektrum 300–2 500 nm), en värmebeständighet på upp till 250 C (uppmätt enligt EN 12150), en termochockresistens på Δ 150 K (uppmätt enligt EN 12150) och med en mekanisk hållfasthet på minst 90 N/mm 2 (uppmätt enligt EN 1288-3). Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7007 19 80. Belagt solfångarglas (med enkelsidig eller dubbelsidig beläggning) klassificeras enligt Taric-nummer 7007 19 80 19 och obelagt solfångarglas klassificeras enligt Taric-nummer 7007 19 80 11.

Förordningen publicerades den 14 maj 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 142. Förordningen trädde i kraft den 15 maj 2014.

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Företag

Tullsats
%

Taric-
tilläggsnr

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

36,1

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

9,1

B944

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co. Ltd Shanghai Flat Glass Co., Ltd

29,3

B945

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

0,4

B946

Andra samarbetsvilliga företag som förtecknas i bilaga I nedan

24,1

Alla övriga företag

25,0

B999

Tillämpningen av de individuella tullar som fastställts för ovannämnda företag förutsätter att en faktura enligt bilaga II nedan visas upp. De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 154/2013) tas ut slutgiltigt. De belopp som ställts som säkerhet och som överstiger det sammanlagda beloppet av den slutgiltiga antidumpningstullsatsen och den utjämningstull som infördes genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 471/2014 frisläpps.

Slutgiltig utjämningstull vid import av solfångarglas med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 471/2014 har en slutgiltig utjämningstull införts på import av kinesiskt solfångarglas. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7007 19 80 (Taric-numren 7007 19 80 19 och 7007 19 80 11). Förordningen publicerades den 14 maj 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 142. Förordningen trädde i kraft den 15 maj 2014.

De tillämpliga utjämningstullarna är följande:

Företag

Tullsats
%

Taric-
tilläggsnr

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

3,2

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

17,1

B944

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co. Ltd Shanghai Flat Glass Co., Ltd

12,8

B945

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

16,7

B946

Andra samarbetsvilliga företag som förtecknas i bilaga III nedan

12,4

Alla övriga företag

17,1

B999

Tillämpningen av de individuella tullar som fastställts för ovannämnda företag förutsätter att en faktura enligt bilaga IV nedan visas upp.

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder som avslutats eller kommer att avslutas

- Vid import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta statar har en partiell interimsöversyn avslutats. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 och ex 3826 00 90. Gällande antidumpnings- och utjämningsåtgärder förblir oförändrade. Rådets förordningar nr 391/2014 och 392/2014 publicerades den 17 april 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 115.

- Antidumpningsförfarandet (undersökning) vid import av sten av krossmaterial med ursprung i Folkrepubliken Kina har avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 6810 11 90, ex 6810 19 00, ex 6810 91 00, ex 6810 99 00, ex 7016 10 00, ex 7016 90 40, ex 7016 90 70 och ex 7020 00 80. Inga nya skyddsåtgärder har införts. Kommissionens beslut (2014/272/EU) publicerades den 13 maj 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 138.

Nya antidumpningsåtgärder

- Vid import av tråd och linor av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 och ex 7312 10 69. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 8 maj 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 138.

- Vid import av vissa stearin-, paraffin- och vaxljus med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3406 00 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 14 maj 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 144.

Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av linor och kablar av stål som avsänts från Republiken Korea

Genom kommissionens förordningar nr 489/2014 och 493/2014 har antidumpningsåtgärderna ändrats vid import av linor och kablar av stål som avsänts från Republiken Korea. Företagen Line Metal (Taric-tilläggsnummer B926) och Goodwire (Taric-tilläggsnummer B955) har befriats från antidumpningstullen. Befrielsen förutsätter att en giltig faktura enligt bilagan till rådets förordning nr 400/2010 visas upp för tullmyndigheten.

Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 och ex 7312 10 98 (Taric-nummer 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 och 7312 10 98 13). Förordningen om företaget Line Metal publicerades den 13 maj 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 138. Den trädde i kraft den 14 maj 2014. Förordningen om företaget Goodwire publicerades den 14 maj 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 139. Den trädde i kraft den 15 maj 2014.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

BILAGA I

Samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet och som inte beviljats individuell undersökning                   

Företag

Taric-tilläggsnr

Henan Ancai Hi-Tech Co. Ltd

B947

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

B948

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd; Avic (Hainan) Special Glass Material Co. Ltd

B949

Wuxi Haida Safety Glass Co. Ltd

B950

Dongguan CSG Solar Glass Co. Ltd

B951

Pilkington Solar Taicang, Limited

B952

Zibo Jinxing Glass Co. Ltd

B953

Novatech Glass Co. Ltd

B954

BILAGA II

Den giltiga handelsfaktura som avses i artikel 1.3 ska innehålla följande:

1. Tjänstemannens namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.

2. Följande försäkran:

”Jag intygar härmed att de [area i m2] solfångarglas som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [Taric-tilläggsnummer] i Folkrepubliken Kina. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

3. Datum och underskrift av tjänstemannen vid den enhet som har utfärdat fakturan.

BILAGA III

Företag

Taric-tilläggsnr

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd; Avic (Hainan) Special Glass Material Co. Ltd

B949

Wuxi Haida Safety Glass Co. Ltd

B950

Dongguan CSG Solar Glass Co. Ltd

B951

Pilkington Solar Taicang, Limited

B952

Novatech Glass Co. Ltd

B954

BILAGA IV

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 ska innehålla följande uppgifter:

1. Namn och befattning för tjänstemannen vid den enhet som har utfärdat fakturan.

2. Följande försäkran:

”Jag intygar härmed att de (area i m2) solfångarglas som säljs på export till Europeiska unionen och som avses i denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Tarictilläggsnummer) i Folkrepubliken Kina. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

3. Datum och underskrift av tjänstemannen vid den enhet som har utfärdat fakturan.

                           

TMD