Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

2.2.2016 13.06 | Publicerad på svenska 28.12.2016 kl. 8.33
Pressmeddelande

10/2016, MSR

Preliminär antidumpningstull vid import av armeringsjärn med hög utmattningshållfasthet med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2016/113 har en preliminär antidumpningstull införts på import av kinesiskt armeringsjärn med hög utmattningshållfasthet. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 och ex 7228 30 89 (Taric-nummer 7214 20 00 10, 7228 30 20 10, 7228 30 41 10, 7228 30 49 10, 7228 30 61 10, 7228 30 69 10, 7228 30 70 10, 7228 30 89 10).

De tillämpliga preliminära antidumpningstullarna är följande:

Företag

Tull %

Taric-tilläggsnr

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin

9,2

C060

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd., Jiangyin

9,2

C061

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C062

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C063

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C064

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C065

Alla övriga företag

13,0

C999

Tillämpningen av ovannämnda individuella antidumpningstullar förutsätter att en faktura visas upp. Fakturan ska innehålla en försäkran, som är daterad och undertecknad av en tjänsteman vid det företag som utfärdat fakturan och av vilken ska framgå dennes/dennas namn och befattning, med följande lydelse: ”Jag intygar härmed att den (mängd) (berörd produkt) som sålts på export till Europeiska unionen och som avses i denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i Folkrepubliken Kina. Jag intygar att den information som lämnas i denna faktura är fullständig och korrekt.

Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen. Registreringen av importen i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 2015/2386 sedan den 19 december 2015 upphör. Uppgifter som insamlats avseende produkter som frisläppts för konsumtion högst 90 dagar före dagen för denna förordnings (2016/113) ikraftträdande ska bevaras till dess att eventuella slutgiltiga åtgärder har trätt i kraft eller till dess att detta förfarande har avslutats. I detta skede av förfarandet kan något beslut om eventuell retroaktiv tillämpning av antidumpningsåtgärderna inte fattas. Förordningen publicerades den 29 januari 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 23. Den trädde i kraft den 30 januari 2016 och tillämpas i sex månader.

Ändring i antidumpnings- och utjämningsåtgärderna vid import av kinesiska solcellsmoduler och väsentliga komponenter

Genom kommissionens förordning 2016/115 har ett godkänt åtagande återtagits i fråga om vissa exporterande tillverkare. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 och 8541 40 90 39).

Åtagandet har gällt företagen Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd, Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd, Changzhou Youze Technology Co. Ltd, Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd och Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd tillsammans med deras närstående företaget i Europeiska unionen som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B791 (’Trina Solar’). Den slutgiltiga antidumpningstullen och utjämningstullen tillämpas fr.o.m. den 30 januari 2016 vid import av produkter som tillverkats av företagen i fråga. Förordningen publicerades den 29 januari 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 23.

Ny antidumpningsåtgärd

Vid import av okouméplywood med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 4412 31 10 10. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 29 januari 2016 i Europeiska unionen officiella tidning nr C 34.

Antidumpningsåtgärd som kommer att avslutas

Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa med ursprung i Folkrepubliken Kina eller avsända från Thailand att upphöra den 14 oktober 2016. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 8427 90 00 11, 8427 90 00 19, 8431 20 00 11 och 8431 20 00 19. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 29 januari 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 34.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD