Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och antisubventionsförfaranden; Biodiesel

10.5.2016 15.09 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 9.16
Pressmeddelande

39/2016, LL

Biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater; befrielse av ett tredje kanadensiskt företag från den slutgiltiga antidumpningstullen och utjämningstullen

Både den slutgiltiga antidumpningstullen och den slutgiltiga utjämningstullen gäller också sådan biodiesel enligt definitionen i nedan nämnda förordningar som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprungsland är Kanada eller inte (TMD 79/2015). Produkter som tillverkats av de kanadensiska företag som nämns i förordningarna är dock befriade från de nämnda slutgiltiga tullarna:

Land

Företag

Taric-tilläggsnummer

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

En nyhet är befrielsen av företaget DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada. Förordningarna trädde i kraft den 1 maj 2016.

Tillämpningen av de befrielser som beviljats ovannämnda företag förutsätter att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura som uppfyller kraven nedan. Om ingen sådan faktura uppvisas, ska tullsatsen som gäller för alla övriga företag tillämpas.

GILTIG FAKTURA

Den giltiga fakturan ska innehålla en försäkran som är undertecknad av en tjänsteman vid det företag som utfärdat fakturan och som innehåller följande:

Tjänstemannens namn och befattning vid det företag som har utfärdat fakturan.
Följande försäkran:

”Jag intygar härmed att de [mängd] fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallade biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, som säljs för export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [Taric-tilläggsnummer] i [berört land/berörda länder]. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

När det gäller Kanada hänvisas det i Taric vid ifrågavarande varukoder under ”Visa villkor” till denna giltiga faktura med frasen ” D008, Faktura innehållande en försäkran som är undertecknad”. I Taric finns också texten för den giltiga fakturan i fotnoten CD698.

Förordningarna: Kommissionen genomförandeförordningar (EU) 2016/675 och 2016/676, Europeiska unionens officiella tidning L 116, 30.4.2016.

TMD