Hoppa till innehåll

Ansökningsförfarande gällande kontrollställen för importförsändelser har öppnats i augusti

Utgivningsdatum 19.8.2019 9.46
Pressmeddelande

Livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel som importeras från länder utanför EU och som omfattas av EU:s effektiverade kontroll; samt färska grönsaker, frukter och bär som omfattas av växtskyddslagstiftningen, får endast importeras via särskilda gränskontrollstationer (BCP) godkända för dessa produktgrupper.

De fysiska kontrollerna av produkterna (identitetskontroller, växtskyddskontroller och provtagning) ska i fortsättningen utföras antingen vid en godkänd gränskontrollstation (BCP) eller vid ett annat på förhand godkänt kontrollställe (CP). Annat kontrollställe (CP) kan vara antingen importföretagets eller speditörens lager som uppfyller kraven i förordningen om offentlig kontroll och dess genomförandeakter. Annat kontrollställe ska också uppfylla kraven i EU:s allmänna förordning om livsmedelshygien nr 852/2004, och en anmälan om livsmedelslokal ska upprättas för kontrollstället.

Företaget eller speditören ska själv på förhand ansöka om status som annat kontrollställe (CP) för sitt lager. Tullen öppnar i augusti ett ansökningsförfarande med vilket uppgifter samlas in om lager som ansöker om att få status som annat kontrollställe. Förfrågan ska fyllas i senast den 15 september 2019 om du vill vara säker på att de produkter som ska kontrolleras hinner flyttas till det lager som önskas före den 14 december 2019, då den nya kontrollförordningen träder i kraft. Tullen granskar alla lager som ansökt om status som annat kontrollställe och lämnar in ett förslag om godkännande till jord- och skogsbruksministeriet.

Förfrågan

Kundmeddelande Tullaboratoriets meddelanden