Hoppa till innehåll

Ansökan om tullsuspensioner och tullkvoter som skall träda i kraft 1.1.2012

Utgivningsdatum 10.12.2010 16.45 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 15.52
Pressmeddelande

201/2010, RAS/TSe

Ansökan om tullsuspensioner och tullkvoter som skall träda i kraft den 1 januari 2012 bör senast den 18 februari 2011 skickas under adress Tullstyrelsen, Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen, Enheten för nomenklatur och tullförmåner, PB 512, 00101 Helsingfors samt till nedan nämnda e-postadress.

I ansökan kan man föreslå att en ny tullsuspension eller tullkvot införs, att beskrivningen av en gällande suspension eller kvot ändras eller att en gällande suspension eller kvot avskaffas. Dessutom kan man föreslå att volymen ändras i en gällande kvot.

Detaljerade upplysningar om villkoren för autonoma tullsuspensioner och tullkvoter samt om behandlingsordningen vid fastställande av dem finns publicerade i kommissionens meddelande 98/C 128/02 (EGT nr C 128/25.4.1998). Rådets förordningar om ändring av tullsuspensioner och tullkvoter publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (http://eur-lex.europa.eu) två gånger om året (december-januari, juni-juli).

Upprättande av ansökan

Ansökan skall göras enligt kommissionens formulär med två delar (Bilaga 1 och 2 nedan) och ansökan bör åtföljas av en detaljerad redogörelse som handläggningen av ärendet kräver. Det rekommenderas att ansökan skrivs på engelska för att handläggningen ska gå snabbare; varubeskrivningen dock också på svenska.

Varukod, produktbeskrivning och användningssyfte

Varukoden anges enligt den kombinerade nomenklaturen med minst åtta siffrors noggrannhet. Företaget som gör ansökan bör försäkra sig om varukodens riktighet. I oklara fall är det säkrast att använda sig av tullverkets sakkunskap.

Varan skall beskrivas tillräckligt exakt så att varan klart kan åtskiljas från övriga varor som klassificeras enligt samma varukod. Den detaljerade beskrivningen ges i regel i en bilaga (datablad) som innehåller alla nödvändiga uppgifter om varans tekniska egenskaper och i tillämpliga delar om dess funktion. Dessa uppgifter är absolut nödvändiga för att man skall kunna reda ut om samma eller motsvarande varor tillverkas inom gemenskapen.

Man bör noggrant redogöra för i vilket syfte varan och den produkt som kommer att tillverkas av varan används.

Tillgång på varan i Europeiska gemenskapen

En tullsuspension kan beviljas bara om samma eller motsvarande varor inte finns att tillgå inom gemenskapen. Detta skall bevisas av den sökande. Bevisningsskyldigheten kan fullgöras t.ex. genom en offertbegäran på vilken de ledande gemenskapsföretagen inom branschen har gett ett avböjande svar.

Tullkvoter kan beviljas endast om produktionen av samma eller motsvarande varor är otillräcklig i gemenskapen. Kvoten beviljas endast för den mängd som saknas.

Företagets kontaktperson

För handläggning av ansökan skall företaget i sin ansökan nämna en kontaktperson som svarar för riktigheten av de lämnade uppgifterna och innehar tillräcklig kunskap om varans tekniska egenskaper och om dess användning samt om övriga fakta som är av vikt vid handläggningen.

Handläggning av ansökningar

Tullstyrelsen gör en preliminär granskning av de inlämnade ansökningarna och ber vid behov om tilläggsuppgifter av de sökande. I det fall att kommissionen inte godkänner ansökan för kommittébehandling, sänder Tullstyrelsen ett meddelande om saken till det företag som gjort ansökan.

Tullstyrelsens representant deltar i kommitténs arbete. Om man vid kommittébehandlingen motsätter sig ett godkännande av ansökan, informerar Tullstyrelsen det företag som gjort ansökan om vilket land som motsätter sig samt kontaktuppgifterna för det företag som motsätter sig ansökan. Då är det företag som gjort ansökan här i Finland förpliktigat att ta kontakt med det företag som motsätter sig ansökan. Ifall det inte kan påvisas att kontakt har tagits anser man i regel att ansökan har förfallit.

Mera information:
Tarja Seesoja, tfn 040 332 2116, e-post: förnamn.efternamn@tulli


Bilaga 1                      

REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION OR QUOTA

Member State: Finland

Part I

1. Combined nomenclature code:

2. Precise product description taking into account customs tariff criteria:

3. Further information including commercial denomination, packaging, mode of operation, intended use of the imported product, type of  product in which it is to be incorporated and end-use of that product:

4. Declaration by the interested party that the imported products are not the subject of an exclusive trading agreement (join extra sheet):

5.  (a)   Name and addresses of firms known in the Community or in a third country with preferential tariff arrangements approached with a view to the supply of identical, equivalent or substitute products:
(b) Dates and results of these approches:
(c) Reasons for the unsuitability of the products of these firms for the puropse in
question:

6. Special remarks (e.g. indication of similar or old suspension or quota, indication on existing binding tariff information:

Bilaga 2                                

REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION OR QUOTA

Member State: Finland

Part II

1.  Combined nomenclature code:

2.  Request submitted by: National Board of Customs

Address: Box 512, 00101 Helsinki

Telephone/telex/fax: + 20 492 2118 (fax)

3.  Anticipated annual imports:

- value (in EUR):

- quantity (in statistical units):

4.  Current imports (preceding year):

- value (in EUR):

- quantity (in statistical units):

5.  Period requested:

6.  Applicable duty rate at the time of the request:

7.  Estimated uncollected customs duties (in EUR) on an annual basis:

8.  Name and address of non-Community producer:

9.  Names and addresses of the importer and the user in the Community:

For chemical products:

10. CUS No (Reference number in European Customs Inventory of  Chemicals)    and CAS No (Chemical Abstracts Service Registry Number):

11. Structural formula:

Annexes (product data sheets, explanatory leaflets, brochures, etc.)

(date)

NB:

If any of the items of information in part I or II is confidential, it may be sent to the Commission under separate cover.

TMD