Hoppa till innehåll

Ändringar i ursprungsreglerna enligt EU:s allmänna tullpreferenssystem (GSP), bl.a. registrering av exportörer (REX) samt ytterligare uppgift i ursprungsintyg som utfärdas i Kosovo, Moldavien och Ukraina

Utgivningsdatum 24.3.2015 10.54 | Publicerad på svenska 3.1.2017 kl. 10.00
Pressmeddelande

28/2015, LL

Rättsakt: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/428 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 och förordning (EU) nr 1063/2010 vad gäller de ursprungsregler som gäller för det allmänna preferenssystemet och bestämmelserna om förmånlig tullbehandling för vissa länder eller territorier.

Förordningen träder i kraft den 21 mars 2015.

Artiklarna 1.7 och 1.23 i förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2015.

1. GSP

Bestämmelsen om att bevara produkterna i oförändrat skick (art. 74, non manipulation) har lindrats så att man kan anbringa märkning, etiketter, förseglingar och annan dokumentation på produkterna för att säkerställa efterlevnaden av särskilda inhemska krav som gäller inom unionen.

Artikel 74 gäller också uppdelning av sändningar i delsändningar. Bestämmelsen har förtydligats. Sändningar får delas upp i delsändningar bara om det görs av exportören eller på exportörens ansvar. Varorna ska kvarstå under tullövervakning i transitlandet eller -länderna.

Den ändrade artikeln 74 tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2015.

Bestämmelsen om utfärdande av ursprungsintyget formulär A i efterhand har ändrats (art. 97 l, punkterna 2 och 3) Intyget kan nu utfärdas efter exporten av de produkter som intyget avser utan krav på att någonting exceptionellt ska ha hänt. Det slutliga bestämmelseorten för produkterna kan ha fastställts först under transporten eller lagringen och efter en eventuell uppdelning av sändningen.

Ursprungsintyget formulär A kan nu utöver fraser på engelska (”Issued retrospectively” och ”Duplicate”) och franska också förses med fraser på spanska (art. 97 l, punkterna 3 och 4).

Det är frivilligt att fylla i fälten 2 och 10 i ursprungsintyget formulär A. I fält 12 ska uppgiften ’Europeiska unionen’ eller namnet på en medlemsstat anges. Datum för utfärdande av ursprungsintyget formulär A ska anges i fält 11. Den underskrift som ska fyllas i i det fält som är reserverat för de behöriga statliga myndigheter som utfärdar certifikatet, och underskriften av den som är behörig att underteckna på exportörens vägnar i fält 12, ska skrivas för hand. (art. 97 l, punkt 6). En nyhet är att fält 10 (fakturanummer och -datum) inte behöver fyllas i.

De ändrade punkterna i artikel 97 l tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2015.

I de varukodsspecifika ursprungsreglerna enligt GSP-systemet (del II i bilaga 13 a) ingår nu en ny regel för bysthållare och liknande varor  och delar till sådana varor enligt ex 6212.

Anvisningarna för tryckning av ursprungsintyget formulär A (Form A, bilaga 17), dvs. de inledande anmärkningarna, har ändrats något. Också anmärkningarna på baksidan av formuläret har uppdaterats. Formulär med gamla anmärkningar på baksidan kan användas tills befintliga lager har tömts.

Registrerad exportör (REX) och ursprungsförsäkran

Detaljerad information om ibruktagande av systemet med registrerade exportörer i utvecklingsländer och EU kommer att ges när systemet blir färdigt och tillämpningen av systemet börjar. De ändringar och preciseringar som enligt förordning 2015/428 nu gjorts i systemet beskrivs här närmast som förhandsinformation.  

GSP-ursprungsreglerna har redan tidigare reviderats så att det har föreskrivits om ett nytt system där registrerade exportörer själva bestyrker varornas ursprung (REX-systemet). Införandet av systemet har skjutits upp till den 1 januari 2017. Ytterligare krav för REX-systemet har sedermera preciserats.  Därför har man nu genom förordning 2015/428 ändrat flera bestämmelser som i GSP-ursprungsreglerna berör REX-systemet.

Definitionerna av registrerad exportör och ursprungsförsäkran har ersatts av nya definitioner (leden u och v i artikel 67.1). Registrerad exportör omfattar nu också en avsändare av varor som är etablerad i en medlemsstat och registrerad hos tullmyndigheterna i den medlemsstaten i syfte att upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung för att sända ursprungsprodukter någon annanstans inom unionens tullområde eller, i tillämpliga fall, till Norge, Schweiz eller i något skede också till Turkiet (’registrerad avsändare’).

Kommissionen inrättar REX-systemet och gör det tillgängligt senast den 1 januari 2017.  Förmånsländerna ska börja registrera exportörer den 1 januari 2017. Om något förmånsland inte är i stånd att påbörja registreringen vid den tidpunkten kan landet skjuta upp registreringen ända till den 1 januari 2019. Alla förmånsländer ska tillämpa systemet senast den 30 juni 2020.

Också EU-exportörer ska registrera sig om de exporterar EU-material till GSP-länder för tillämpning av kumulation. Tullmyndigheterna i alla medlemsstater ska upphöra med utfärdande av varucertifikat EUR.1 för kumulation den 1 januari 2018.

Unionsexportörer, registrerade eller inte, ska den 1 januari 2017 börja upprätta ursprungsförsäkringar för de ursprungsprodukter som ska exporteras, om produkternas totala värde inte överstiger 6 000 euro.

För att bli registrerad exportör ska exportörer eller avsändare av varor etablerade i en EU-stat lämna in en ansökan till medlemstatens tullmyndighet. Ansökningsblanketten finns i förordningens bilaga 13 c (bilaga II till förordning 2015/428 ). Exportören eller avsändaren får efter registreringen ett nummer som registrerad exportör.

Artikel 94 innehåller exportörers skyldigheter gällande bokföring.

Malltexten för ursprungsförsäkran (och ifyllningsanvisningarna för punkterna 1–6 i försäkran) finns angiven i fullständig form på franska, engelska och spanska i bilaga 13 d.

Malltext för ursprungsförsäkran

Ursprungsförsäkran upprättas på ett kommersiellt dokument som innehåller exportörens respektive mottagarens namn och fullständiga adresser, en beskrivning av produkterna och datum för utfärdande. Ursprungsförsäkran ska upprättas på engelska, spanska eller franska.

Engelsk version

The exporter … (Number of Registered Exporter (2) (3) (4)) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (5) according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … … (6).

(6) För produkter som är helt framställda: ange bokstaven ’P’. För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven ’W’, följd av ett nummer i Harmoniserade systemet (exempel ’W’9618).).

I tillämpliga delar ska denna uppgift ersättas med någon av följande uppgifter:
a) Vid bilateral kumulation: ’EU cumulation’
b) Vid kumulation med Norge, Schweiz eller Turkiet: ’Norway cumulation’, ’Switzerland cumulation’, ’Turkey cumulation’;
c) Vid regional kumulation: ’regional cumulation’;
d) Vid utvidgad kumulation: ’extended cumulation with country x’

Exportören ska upprätta en ursprungsförsäkran när de produkter som den avser exporteras och om varorna i fråga kan anses ha ursprung i det berörda förmånslandet eller i ett annat förmånsland (art. 95).

En ursprungsförsäkran får även upprättas efter exporten (försäkran i efterhand) av de berörda produkterna. En sådan försäkran i efterhand ska godkännas, om den senast två år efter importen visas upp för tullmyndigheterna i den medlemsstat där tulldeklarationen för övergång till fri omsättning lämnats in.

Om en sändning delas upp i enlighet med artikel 74 och om den tvååriga tidsfrist som avses ovan efterlevs, får ursprungsförsäkran upprättas i efterhand av exportören i produkternas exportland. Detta gäller i tillämpliga delar om en sändning delas upp i ett annat förmånsland eller i Norge, Schweiz eller, i förekommande fall, Turkiet.

Ursprungsförsäkran får upprättas på ett kommersiellt dokument som möjliggör identifiering av den berörda exportören och de berörda varorna (andra stycket i artikel 95.3).

Ursprungsförsäkran gäller i 12 månader från den dag den upprättas.

Bestämmelserna om begäran om förmånbehandling och de uppgifter som krävs därvid finns i den nya artikeln 97.

Innan varorna deklareras för övergång till fri omsättning ska deklaranten iaktta noggrannhet genom att kontrollera att varorna uppfyller ursprungsreglerna och i synnerhet:

i) att det på en allmänt tillgänglig webbplats framgår att exportören är registrerad i REX-systemet, om det totala värdet av de sända ursprungsprodukterna överstiger 6 000 euro, och

ii) att ursprungsförsäkran upprättats i enlighet med bilaga 13 d.

Detaljerade bestämmelser om ersättningsförsäkringar om ursprung finns  i förordningens artikel 97 d (registrerade och oregistrerade avsändare, vad som ska anges i den ursprungliga försäkran och ersättningsförsäkran).

Avsändarna ska registreras i syfte att upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung för ursprungsprodukter som ska sändas någon annanstans inom unionen, om det totala värdet av produkterna i den ursprungliga sändning som ska delas upp överstiger 6 000 euro.

Avsändare som inte är registrerade ska dock ha rätt att upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung, om det totala värdet av produkterna i den ursprungliga sändning som ska delas upp överstiger 6 000 euro, om de bifogar en kopia av den ursprungliga försäkran om ursprung som upprättades i förmånslandet.

Endast avsändare registrerade i REX-systemet får upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung med avseende på ursprungsprodukter som ska sändas till Norge, Schweiz eller till Turkiet, så snart landet uppfyller vissa villkor. Detta gäller oberoende av värdet av de ursprungsprodukter som ingår i den ursprungliga sändningen och oberoende av om ursprungslandet förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 978/2012 (faktiska förmånsländer i EU).

En ersättningsförsäkran om ursprung är giltig i tolv månader från och med dagen för upprättandet av den ursprungliga ursprungsförsäkran.

2. Andra ensidiga tullförmåner

Ursprungsintyg för produkter med ursprung i Kosovo, Moldavien och Ukraina

För produkter med ursprung i Kosovo, Moldavien (också frihandelsavtal) och Ukraina (också GSP-förmånland) kan utöver eventuella andra tullförmåner också sådana ensidiga tullförmåner beviljas i EU i fråga om vilka ursprungsreglerna i artiklarna 98–123 i tillämpningskodexen för tullkodexen tillämpas som ursprungsregler. I artikel 109 i dessa ursprungsregler ingår nu ett krav på att en extra fras ska anges i varucertifikat EUR.1 och fakturdeklarationer. Fält 7 i varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationerna ska förses med:

”Autonomous trade measures” eller ”Mesures commerciales autonomes”

Frasen ska också anges i varucertifikat som utfärdas i EU, när bilateral kumulation tillämpas med stöd av ovannämnda ensidiga förfaranden.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD