Hoppa till innehåll

Ändringar i Tullens övervakning av livsmedel och växtskydd 14.12.2019

Utgivningsdatum 11.11.2019 13.40 | Publicerad på svenska 12.11.2019 kl. 14.34
Pressmeddelande

Efter 14.12.2019 får sådana livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel som omfattas av EU:s effektiverade kontroll samt foder, sådana färska grönsaker, frukter och bär som omfattas av växtskyddslagstiftningen, levande/färska växter, timmer, liksom även levande djur och animaliska livsmedel endast importeras via särskilda gränskontrollstationer (BCP/Border Control Post) godkända för dessa produktgrupper.

Eventuella identitetskontroller eller fysiska kontroller och/eller provtagning av varorna utförs antingen vid en gränskontrollstation eller vid kundens egna godkända kontrollställe (CP/Control Point). Djur och animaliska produkter kontrolleras alltid vid en gränskontrollstation.

Eftersom en fysisk kontroll kan förutsätta att hela lasten lossas och sedan omlastas, lönar det sig för aktörerna att ansöka om status som godkänt kontrollställe för det egna lagret. En importör kan också använda en annan aktörs godkända kontrollställe.

Om det är fråga om en transport som innehåller flera olika importörers varor och endast en del av lasten består av produkter som omfattas av effektiverad kontroll, ska hela lasten efter en dokumentgranskning som gjorts vid en gränskontrollstation flyttas för lossning till en plats som är ett godkänt kontrollställe.

Tullen ansvarar för importkontrollen av sådana livsmedel av icke-animaliskt ursprung och material som kommer i kontakt med livsmedel som omfattas av EU:s effektiverade kontroll samt för importkontrollen av färska grönsaker, frukter och bär som omfattas av växtskyddslagstiftningen. Livsmedelsverket ansvarar för organiseringen av andra produktgruppers övervakning. Mera information om övervakningen finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Tillåtna importställen fastställs enligt produktgrupp. Färska grönsaker, frukter och bär samt livsmedel av icke-animaliskt ursprung och kontaktmaterial får importeras via Nordsjö hamn, Helsingfors-Vanda flygplats och Vaalimaa. Partierna kan förtullas till fri omsättning även i andra medlemsländer vid godkända gränskontrollstationer i dessa länder.

Import av livsmedel av icke-animaliskt ursprung och material som kommer i kontakt med livsmedel som omfattas av EU:s effektiverade kontroll

När lasten innehåller sådana livsmedel av icke-animaliskt ursprung och/eller kontaktmaterial som omfattas av EU:s effektiverade kontroll, ska en dokumentgranskning göras vid gränskontrollstationen innan transporten av lasten kan fortsätta. Om en fysisk kontroll riktas mot partiet så ska kontrollen utföras antingen vid en gränskontrollstation eller vid ett godkänt kontrollställe.

Tullens webbplats finns en förteckning över produkterna som omfattas av den effektiverade importkontrollen.

För alla ovannämnda produkter ska en elektronisk importdeklaration inges till TracesNT-systemet. De ursprungliga dokumenten som krävs vid importen ska tillställas Tullen och bifogas elektroniskt till TRACES-anmälan.

Sådana livsmedel av icke-animaliskt ursprung och/eller kontaktmaterial som inte omfattas av EU:s effektiverade kontroll får föras in till landet också via andra importställen. Ovannämnda produkter omfattas dock av Tullens produktsäkerhetstillsyn och prover kan även framöver tas på dem för att säkerställa deras överensstämmelse med föreskrifterna. Provtagningen kan också göra i ett annat än ett separat godkänt lager.

Import av färska grönsaker, frukter och bär som omfattas av växtskyddslagstiftningen

När lasten innehåller färska grönsaker, frukter och bär som omfattas av växtskyddslagstiftningen, ska en dokumentgranskning göras vid gränskontrollstationen innan transporten av lasten kan fortsätta. Om en fysisk kontroll riktas mot partiet så ska kontrollen utföras antingen vid en gränskontrollstation eller vid ett godkänt kontrollställe. Även för dessa produkter ska en elektronisk importdeklaration inges till TracesNT-systemet.

Ett stort antal nya produkter kommer att omfattas av kravet på sundhetscertifikat. Det ursprungliga sundhetscertifikatet ska presenteras för alla färska frukter, bär och grönsaker. Endast ananas, kokosnöt, durian, banan och dadlar har lämnats utanför kravet på certifikat. De ursprungliga sundhetscertifikaten ska tillställas Tullen och bifogas elektroniskt till TRACES-anmälan. Mera information om tillställandet av certifikaten till Tullen ges inom kort.

Ansökan om status som godkänt kontrollställe

Man kan fortfarande ansöka om status som godkänt kontrollställe med Tullens elektroniska Webropol-enkät. Tullen granskar lagret vid en separat överenskommen tidpunkt och lämnar in ett förslag om godkännande till jord- och skogsbruksministeriet. Förteckningen över godkända kontrollställen publiceras på nätet.

Mera information om ansökningsförfarandet: rajatarkastusvalvonta(at)tulli.fi

Mera information om den nya förordningen om offentlig kontroll

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering Tullaboratoriets meddelanden