Hoppa till innehåll

Ändringar i punktskattelagen

Utgivningsdatum 3.7.2014 13.15 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 11.25
Pressmeddelande

61/2014, ST/PLa

Punktskattelagen (182/2010) ändras med verkan fr.o.m. den 1 juli 2014 (495/2014). I punktskattelagen föreskrivs att de deklaranter som deklarerar per skatteperiod (perioddeklaranter) ska avge skattedeklarationen elektroniskt. Tullen kan också godkänna att deklarationen lämnas in på en pappersblankett. Tullen kan utfärda föreskrifter om införande av ett förfarande med elektroniska skattedeklarationer, undantag från elektroniska skattedeklarationer och om med vilka certifierings- och identifieringsmetoder elektroniska skattedeklarationer kan lämnas in. Andra skattskyldiga än perioddeklaranter kan lämna in skattedeklarationen antingen elektroniskt eller på en pappersblankett.

Till lagen fogas en bestämmelse om kvantitativa referensnivåer för alkoholprodukter för att underlätta bedömningen av huruvida produkter som en privatperson fört in till Finland ska anses vara avsedda för personens eget bruk eller för kommersiellt eller annat näringsändamål. Avgörandet sker utifrån en helhetsbedömning där mängden alkoholprodukter bara är en av grunderna. När den införda mängden överskrider referensnivåerna anses mängden innebära att produkterna är avsedda för kommersiellt ändamål, om inte privatpersonen gör sannolikt att produkterna kommer till hans eller hennes eget bruk.

Till lagen fogas bestämmelser om kvittning och bestämmelserna om säkerheter förtydligas. I lagen ändras den geografiska definitionen av tredjeterritorium. I lagen föreskrivs att försäljaren ska göra en anteckning om skattefri försäljning i fakturan eller ett motsvarande verifikat samt om Tullens möjlighet att av grundad anledning förlänga ett visst företags skatteperiod till högst ett kalenderår. Till lagen fogas också en bestämmelse om den skattskyldiges rätt att få återbäring som motsvarar beloppet av en skatt som blivit oavdragen. I lagen tas också med ett undantag som befriar små vinproducenter från kravet att använda det datoriserade systemet vid flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga produkter.

TMD