Hoppa till innehåll

Ändringar i kommersiell import av färska frukter, grönsaker och bär från områden utanför EU fr.o.m. 14.12.2019 – anvisningar för importörer

5.12.2019 14.15
Pressmeddelande

Förfaranden som gäller import och sundhetskontroller av färsk frukt, grönsaker och bär från områden utanför EU ändras 14 december 2019 när den nya förordningen om offentlig kontroll (EU) 2017/625 samt den nya växtskyddslagen (EU) 2016/2031 börjar tillämpas. Ändringarna gäller förfaranden för import och inspektion, ibruktagande av TRACES NT-systemet samt kravet för uppvisande av sundhetscertifikat för växter.

Tullen ansvarar för den fytosanitära importkontrollen av färska frukter, grönsaker och bär. Livsmedelsverket ansvarar för organiseringen av övervakningen gällande andra växter och växtprodukter. Mera information finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Mera information om ändringarna finns här: Växtsundhetskontroller

För en del växter som ska genomgå en sundhetskontroll ska också en kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna utföras. Båda kontrollerna utförs vid ett och samma lagerbesök. Prover kan också tas av produkterna för produktsäkerhetsundersökningar av Tullaboratoriet. Besluten om kontroller av produkternas överensstämmelse med handelsnormerna och provtagningar fattas samtidigt med besluten om sundhetskontroller för växter. Nedan finns instruktioner för importörer av frukt och grönsaker.

Innan varorna anländer till landet

 • Upprätta en elektronisk deklaration för importpartiet (CHED-PP) i TRACES NT-systemet så tidigt som möjligt, men senast 24 timmar innan partiet anländer (flygfrakt 4 h).
 • För att du ska kunna göra en TRACES NT-deklaration ska du ansöka om koder till systemet från Livsmedelsverket
 • Du kan göra en TRACES NT-deklaration för ett importparti som innehåller flera produkter och sundhetscertifikat (t.ex. en container med olika citrusfrukter).
 • Bifoga till deklarationen en kopia på de ursprungliga sundhetscertifikaten samt andra behövliga dokument i elektronisk form.
 • Leverera dessutom till Tullen det ursprungliga sundhetscertifikatet i pappersform, på vilket man antecknat partiets CHED-PP-nummer som fåtts ur TRACES NT-systemet. Sundhetscertifikatet i original ska lämnas till Tullen innan dokumentkontrollen görs, dvs. senast 24 timmar innan partiet anländer till landet.

Skicka certifikatet till Tullen, Elektroniska servicecentralen, Konsumentskydd, PB 512, 00101 Helsingfors

Du kan också föra certifikatet till Semaforbron 12, Helsingfors

 • Skicka dessutom till Tullens konsumentskydd ett e-postmeddelande gällande importdeklarationen som gjorts i TRACES NT-systemet och bifoga CHED-PP-numretE-post: kuluttajasuojelu(at)tulli.fi.

Obs! Vid övergången till det nya systemet ska den fytosanitära importdeklarationen till Tullen till att börja med göras både i TRACES NT-systemet och enligt nuvarande praxis med en importdeklarationsblankett. Efter övergångsperioden (i början av 2020) meddelar Tullen importörerna när en deklaration till TRACES NT-systemet är tillräcklig, och användningen av importdeklarationsblanketten kan avslutas.

När varorna anländer till landet

Gör en importdeklaration för importpartiet som ett meddelande, en webbdeklaration, eller besök Tullens kundbetjäningsställe vid gränsövergångsstället. I importdeklarationen anges det av TRACES NT-systemet fastställda CHED-PP-numret som bilagedokument. Det svar som erhållits angående sundhetskontrollen, kontrollen av överensstämmelse eller en förhandsförfrågan om provtagning samt svarets KUHA-identifieringsnummer, ska också anges som tilläggsuppgift i tulldeklarationen.

Om en förhandsanmälan inte har ingetts för importpartiet innan importdeklarationen upprättas, vidtas nödvändiga åtgärder i samband med förtullningen. Detta kan fördröja handläggningen av tulldeklarationen och frigörandet av försändelsen.

När produkterna inte är föremål för kontroll eller provtagning

 • Om produktpartiet inte är föremål för kontroll eller provtagning, bestyrker Tullen beslutet om frigörande för förtullningen och transporten kan fortsätta vidare från gränskontrollstationen.

När produkterna är föremål för kontroll och/eller provtagning

 • Om produktpartiet kontrolleras eller om prov tas från produkterna så kan kontrollen utföras antingen vid en godkänd gränskontrollstation (BCP) eller så kan transporten hänvisas till en godkänd kontrollpunkt (CP). Kontroll vid en godkänd kontrollpunkt förutsätter att en ansökan gällande lagerlokalerna skickats på förhand till Tullen och att lokalerna har godkänts för detta ändamål.
 • En begäran om förflyttning till en godkänd kontrollpunkt (CP) söks med en tulldeklaration. Tillståndet beviljas med ett ITU-förflyttningstillstånd. Varorna ska lossas till de godkända lokalerna och hållas åtskilda från övriga varor. Agera under kontrollen eller provtagningen enligt anvisningarna i förflyttningstillståndet.
 • När resultatet av sundhetskontrollen och övriga kontroller och/eller undersökningar av produkterna är tillgängliga, bestyrker Tullen beslutet om frigörande av importpartiet, varvid transporten av varorna kan fortsätta.
 • Om man vid kontrollen eller undersökningen upptäcker sådana saker som står i strid med bestämmelserna och som utgör ett hinder för importen av varorna, bestyrks inte beslutet om frigörande och aktören måste omedelbart vidta åtgärder för returnering, förstöring eller reparation av varorna enligt Tullens anmälan.

Import via Helsingfors-Vanda flygplats

 • Gör en TRACES NT-deklarering för importpartiet enligt anvisningarna ovan.
 • Om det ursprungliga sundhetscertifikatet anländer tillsammans med produkterna, kan du uppvisa det till tullmyndigheten med de andra dokumenten. Det behöver inte skickas till Tullen i förväg.
 • Varorna ska importeras till landet via en godkänd gränskontrollstation (BCP) vid flygplatsen. En fysisk kontroll och eventuell provtagning kan göras vid ett namngivet kommersiellt lager i anslutning till BCP:n.

Mera information:
rajatarkastusvalvonta(at)tulli.fi
Ny förordning om offentlig kontroll
Tullilaboratoriet (på finska)

Kundmeddelande Tullaboratoriets meddelanden