Hoppa till innehåll

Ändringar i insamlingen av Intrastat-statistikuppgifter och statistiklagstiftningen år 2022

Utgivningsdatum 20.12.2021 11.07
Pressmeddelande

I Intrastat-deklarationerna för export uppges från och med början av 2022 två nya variabler: ursprungsland vid export och information om handelspartner.

I statistikdeklarationen för export ska man ange handelspartnerns momsnummer (t.ex. köparen/mottagaren av varan i det andra medlemslandet) och den exporterade varans ursprungsland. Du kan läsa mer om hur dessa uppgifter definieras på vår webbplats. Det är obligatoriskt att ange uppgifterna från och med statistikperioden 2022/01.

Den mer detaljerade deklareringen av exportuppgifter har koppling till ändringar i lagstiftningen som gäller företagsstatistik i Europa och den modernisering av Intrastat som detta möjliggör på EU-nivå. Alla medlemsländer samlar in uppgifter om den EU-interna exporten och uppgifterna utbyts mellan medlemsländerna. Uppgifter om den EU-interna importen kan konstrueras utgående från exportuppgifterna som de övriga länderna har samlat in. Finska Tullen har som mål att efter en övergångsperiod på några år befria en del av importföretagen från Intrastat-deklarering av import inom EU-internhandeln i dess nuvarande form, när importuppgifterna fås via informationsutbytet om export mellan EU-länderna. Före detta måste man noga säkerställa uppgifternas kvalitet. I framtiden kommer denna utveckling att betydligt minska svarsbördan för importföretag.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 och Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197 trädde i kraft 1.1.2021. För statistiken över utrikeshandel med varor tillämpas förordningarna från och med 1.1.2022. Mer information om statistiklagstiftningen.

Tullen, Statistik
Mera information: Statistikservice, statistik@tulli.fi
Kundmeddelande Statistikmeddelande Ändringar i statistiken