Hoppa till innehåll

Ändringar i hur Tullens statistikförfrågningar skickas fr.o.m. 29.08.2014

Utgivningsdatum 28.8.2014 9.00 | Publicerad på svenska 24.1.2017 kl. 12.55
Pressmeddelande

Finska tullen sammanställer statistik över utrikeshandeln med varor. Tullen säkerställer statistikuppgifternas riktighet genom att bl.a. skicka uppgiftslämnare förfrågningar där dessa ombeds kontrollera de lämnade uppgifterna. Sättet att skicka dessa förfrågningar ändras den 29 augusti 2014.

Förfrågningar gällande tredjelandsimport och -export

Förfrågningarna om handeln mellan Finland och tredje länder har skickats till uppgiftslämnare från Elektroniska servicecentralen i regel per e-post. Från och med den 29 augusti 2014 skickas förfrågningarna om tulldeklarationer per brev till deklaranten eller till dennes ombud. Brevet skrivs ut av Itella Abp.

Förfrågningar gällande införsel och utförsel inom EU

Förfrågningarna om handeln mellan Finland och andra EU-länder har skickats till uppgiftslämnare i regel per fax. Från och med den 29 augusti 2014 skickas förfrågningarna om Intrastat-deklarationer i första hand per e-post och i andra hand per brev till det uppgiftsskyldiga företaget eller till företagets ombud. Brevet skrivs ut av Itella Abp. Det är dock alltid i sista hand det uppgiftsskyldiga företaget som svarar för uppgifternas riktighet.

Skyldighet att lämna uppgifter

Felavgift kan påföras med stöd av 31, 32 och 33 § i tullagen, om man avgivit en ofullständig eller felaktig tulldeklaration, lämnat en ofullständig eller felaktig uppgift eller om man helt eller delvis försummat deklarationsskyldigheten.

Tullen, Statistik
Mera information:
Tullöverinspektör Anne Oikarinen, tfn 040 332 1863
Intrastat-servicetelefon 0295 52 334
Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik