Hoppa till innehåll

Ändringar i GSP-förmånsländer och bestämningsgrunder för indragande av tullförmåner för vissa produktsektorer och länder

Utgivningsdatum 9.11.2015 10.53 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 15.31
Pressmeddelande

89/2015, LL

Följande länder är fr.o.m. 1.1.2016 inte längre GSP-förmånsländer (TMD 101/2014): 

Landskod

Land

Förordning

BW

Botswana

1016/2014

NA

Namibia

1016/2014

CO

Colombia

1015/2014

CR

Costa Rica (GSP+ -land)

1015/2014

GT

Guatemala (GSP+ -land)

1015/2014

SV

El Salvador (GSP+ -land)

1015/2014

HN

Honduras

1015/2014

NI

Nicaragua

1015/2014

PA

Panama (GSP+ -land)

1015/2014

PE

Peru (GSP+ -land)

1015/2014

TM

Turkmenistan

1015/2014

Följande länder är fr.o.m. 1.1.2017 inte längre GSP-förmånsländer:

Landskod

Land

Förordning

CM

Kamerun

2015/1979, EUT L 289, 5.11.2015

FJ

Fiji

2015/1979

GE

Georgien  (GSP+ -land)

2015/1979

IQ

Irak

2015/1979

MH

Marshallöarna

2015/1979

TO

Tonga

2015/1979

Följande land flyttas från gruppen för de minst utvecklade länderna till den allmänna GSP-ordningen 1.1.2019:

Landskod

Land

Förordning

WS

Samoa

2015/1979

Ändring av gränsvärdena för gradering

Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1978 (EUT L 289, 5.11.2015) har bilaga VI till förordning 978/2012 om GSP-systemet ändrats. I bilagan anges gränsvärden för indragande av tullförmåner för vissa produktsektorer (GSP-avdelningar) och länder inom den allmänna ordningen. Man har varit tvungen att ändra gränsvärdena, eftersom GSP-förmånländerna inom den allmänna ordningen blivit betydligt färre. Förordning 2015/1978 träder i kraft den 6 november 2015 och tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2015.

De produktsektorer för vilka förmåner graderas ländervis fastställs alltid för de tre följande åren (åren 2014–2016, TMD 11/2013). En ny treårsperiod börjar den 1 januari 2017.

Mera information ges av Leena Lehtinen, e-post: leena.lehtinen(at)tulli.fi, och av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

EUT L 289, 5.11.2015 s. 1-2
EUT L 289, 5.11.2015 s. 3-5

TMD