Hoppa till innehåll

Ändringar i deklarering av Feoga-exporter 23.11.2019

Utgivningsdatum 14.11.2019 14.15
Pressmeddelande

I enlighet med Tullens anvisningar har exportörerna hittills ingett alla sina deklarationer för s.k. Feoga-export med deklarationskoden M. Med Feoga-deklarationer avses på förhand ingivna exportdeklarationer för export med exportbidrag, export med exportskyldighet, export från interventionslager eller privat lagring. M-deklarationer används dock inte längre efter 23.11.2019.

Exportbidragen avskaffas slutgiltigt 1.1.2020

Möjligheten att ansöka om exportbidrag för vissa jordbruksprodukter avskaffas slutgiltigt 1.1.2020, och kommissionen har i praktiken inte längre under de senaste åren fastställt exportbidrag för någon produkt. Därför kan man helt upphöra med M-deklareringen. Samtidigt kan deklareringen av Feoga-exporter och deklarationernas handläggningsprocess förenklas.

Vissa exporter förutsätter en AGREX-exportlicens

Förordningarna som reglerar tillämpningen av systemet med import- och exportlicenser är kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1237 och genomförandeförordning (EU) 2016/1239. I den delegerade förordningen fastställs bl.a. fallen där exportlicensen bör uppvisas och fallen där licensen varken krävs eller utfärdas.

Genomförandeförordningen innehåller å sin sida bestämmelser om bl.a. garantier samt om licensernas giltighetstider, avvikelser, anteckningar om godkännande, överföringar, utdrag och duplikat samt om bevisande av exportskyldighet.

Tullen använder begreppet ”export med exportskyldighet” i fråga om sådana exporter som förutsätter en AGREX-exportlicens. Vid export krävs en AGREX-exportlicens för

  • produkter som klassificeras enligt vissa varukoder inom rissektorn
  • sådana unionsprodukter för vilka en exportlicens krävs för att de ska kunna omfattas av en kvot
  • produkter som är föremål för återbetalning eller eftergift av exporttullar.

AGREX-exportlicens söks hos Livsmedelsverkets marknadsavdelning. Därifrån fås också mer detaljerade uppgifter om exporten av dylika jordbruksprodukter.

Ändringarna i Feoga-deklarationerna fr.o.m. 23.11.2019

1. Exporter som förutsätter en AGREX-exportlicens, dvs. s.k. exporter med exportskyldighet

Deklarationerna inges på samma sätt som vid övrig export (med deklarationskoden A, D, C eller F), inte längre som M-deklarationer. Nettokvantiteten som avlägsnas från exportlicensen anges i nummeruppgifterna för varupostens bilagda handling X001, t.ex. ”FI55555 2 000 kg”. Som datum anges dagen då den ursprungliga exportlicensen utfärdades eller exportdagen.

Deklaranten kan inge exportdeklarationen gällande export med exportskyldighet antingen i meddelandeform eller via Tullens deklarationstjänst för export som en identifierad deklarant.

2. Handläggning av deklarationer gällande export med exportskyldighet vid Elektroniska servicecentralen

I Tullens elektroniska exportsystem lyfts deklarationerna fortfarande automatiskt upp till handläggning utgående från Taric-uppgifter och/eller vissa koder för särskild upplysning. Deklarationer gällande export med exportskyldighet handläggs i fortsättningen även utanför tjänstetid. Tullens elektroniska servicecentral ansvarar även framöver för bekräftandet av X001 AGREX-exportlicensanteckningarna.

Exportören ska skicka dokumenten som bevisar utförseln, dvs. de utförselbekräftade överlåtelsebesluten (och eventuella konossement) per e-post direkt till Livsmedelsverket till adressen tuovi(at)ruokavirasto.fi. Tidigare har Tullen skickat dokumenten till Livsmedelsverket.

Nedan nämnda koder för särskild upplysning som hänför sig till M-deklarationerna gällande export med exportskyldighet kan fr.o.m. 23.11.2019 användas i alla exportdeklarationer. Små ändringar görs i de förklarande texterna till koderna för särskild upplysning FIXDN och FIXDO.

3. Koder för särskild upplysning som används i exportdeklarationerna gällande export med exportskyldighet:

FIXDR Förordning nr (numret på ifrågavarande förordning) (Varupostspecifik)

Ange numret på någon annan förordning än en sådan som ingår i förteckningen nedan.

FIXDN (EU) 2016/1237 Art. 2 (2) (Varupostspecifik)

  • Exporten kräver att en exportlicens uppvisas i enlighet med artikel 2.2 i förordning 2016/1237.
  • Exporter med exportskyldighet (produkter som överskrider nettokvantiteterna i del II i bilagan till förordning 2016/1237)
  • Produkter som exporteras inom kvoten för mjölkprodukter
  • Produkter som är föremål för återbetalning eller eftergift av exporttullar

FIXAN Villkorskod X001 som hänför sig till Taric-nummer (Varupostspecifik)

FIXDO (EU) 2016/1237 Art. 3 (1 c) (Varupostspecifik)

Exportlicens uppvisas inte i enlighet med förordning (EU) 2016/1237 Art. 3 (1 c).

  • Produktkvantiteterna som ska exporteras överskrider inte nettokvantiteterna som anges i del II i bilagan till förordning 2016/1237.

Export från interventionslager för spannmål och export av produkter som omfattas av stödprogrammet för privat lagring av griskött fr.o.m. 23.11.2019

De gällande förordningarna (EU) 2016/1238 och (EU) 1308/2013 (om offentlig intervention och stöd för privat lagring) föregicks av kommissionens förordning (EG) nr 1130/2009 om fastställande av gemensamma tillämpningsföreskrifter för kontroll av användningen av eller bestämmelsen för varor från intervention.

Enligt tidigare gällande förordningar har Tullen varit skyldig att övervaka export från interventionslager för spannmål och export av produkter som omfattas av stödprogrammet för privat lagring av griskött genom att göra fysiska kontroller av dessa varor. Till Tullens uppgifter har också hört att skicka utförselbekräftelserna gällande exporterna till Landsbygdsverket (nuvarande Livsmedelsverket). Dylika exportdeklarationer har ingetts som M-deklarationer så att de har kunnat lyftas upp till manuell handläggning vid Tullens elektroniska servicecentral.

Den nuvarande EU-lagstiftningen förpliktar inte längre till kontroll av interventionsprodukter och produkter under privat lagring och inte heller till övervakning vid exporttillfället. Därför görs 23.11.2019 följande ändringar i fråga om exporten av dylika varor:

  • För varorna inges en vanlig exportdeklaration (med deklarationstypen A, D, C eller F).
  • I exportdeklarationen används inte längre koder för särskild upplysning som gäller Feoga-export.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering