Hoppa till innehåll

Ändringar i bilskattelagen 1.1.2015

Utgivningsdatum 17.12.2014 8.29 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 14.54
Pressmeddelande

129/2014, TAR/ PJJ

Bilskattelagen (1482/1994) ändras med verkan från och med den 1 januari 2015. Maximibeloppet av skattenedsättningen för vanliga taxibilar sjunker till 4 800 euro och skattenedsättningarna i samband med inflyttning slopas. Enligt en ny bestämmelse i lagen har en i Finland stadigvarande bosatt person rätt att använda ett utlandsregistrerat fordon 14 dagar i Finland utan att betala skatt, om fordonet är registrerat i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Därtill är det i fortsättningen tillåtet att till familjemedlemmar låna en tjänstebil som är registrerad i ett annat EU-land. Ränta ska betalas på återbäring av bilskatt när skatt återbetalas då en i Finland beskattad bil som införts till Finland för användning under en viss tid permanent förs ut ur landet. Därtill har ändringar gjorts i lagen gällande de fall då Trafiksäkerhetsverket ska uppbära bilskatt efter fordonets första registrering.

I ikraftträdelsebestämmelsen bestäms om övergångsperioder för taxibilar och inflyttandes fordon.

Nedsättning för taxibilar

Maximibeloppet av skattenedsättningen för vanliga taxibilar sjunker till 4 800 euro. Enligt bestämmelsen krävs det inte längre att fordonets ägare själv använder fordonet i taxitrafik. Även i fortsättningen förutsätter nedsättningen att fordonet vid första registreringen i Finland registreras för beställningstrafik och att fordonet i huvudsak används i sådan trafik.

Skattestödet för taxibilar gäller lika väl landskapet Åland som det finländska fastlandet. Åland har dock egen gällande lagstiftning om yrkesmässig trafik (landskapslagen (1976:33) om yrkesmässig trafik). I bestämmelsen ingår därför nu en hänvisning till den lagen. Det är fråga om lagteknisk precisering som inte ändrar den hittills tillämpade praxisen.

Bestämmelsen har också preciserats så att en stortaxibil som är berättigad till en skatteförmån på högst 15 000 euro ska vara godkänd för transport av minst sju personer (utöver föraren) av vilka en eller flera kan vara rullstolsburna. Genom ändringen förtydligas att det bland passagerarsäten i en bil som godkänts för sju personer utöver vanliga säten också ska finnas platser för rullstol. Den högsta skattenedsättningen på 15 000 euro gäller inte i fortsättningen heller sådana tillgängliga taxibilar som har färre passagerarsäten än så.

Ändringarna gällande taxibilar tillämpas efter en övergångsperiod på två månader från och med början av mars 2015.

Inflyttande personers fordon

Bestämmelserna om inflyttandes fordon i 25–27 §, 27 a och 27 b § samt 30 §:n 3 mom. i bilskattelagen har upphävts.

Fordon som beskattas i samband med inflyttning till landet och som har registrerats för användning av de inflyttande personerna eller över vilka ett bindande köpeavtal ingåtts innan lagen trätt i kraft har dock fortfarande rätt till skattenedsättning enligt de förutsättningar och begränsningar som ingår i de bestämmelser som upphävts, om flyttningen till Finland sker senast den 31 december 2017. På de fordon som införs i samband med inflyttning till landet och för vilka nedsättning av skatt eller skattefrihet har beviljats med stöd av gällande lag ska dessutom de bestämmelser fortfarande tillämpas som begränsar försäljning eller överlåtelse av fordonet utan att skatt betalas.

Skattefri användning av fordon som registrerats i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Till bilskattelagen har en ny paragraf fogats om en i Finland stadigvarande bosatt persons rätt att i Finland tillfälligt utan att betala bilskatt använda ett fordon som är registrerat i en annan EES-stat. Bestämmelsen gäller bara situationer där andra bestämmelser om tillfällig skattefri användning i bilskattelagen inte är tillämpliga.

En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland får utan att betala skatt tillfälligt använda ett importerat fordon för sina egna behov utan avbrott högst 14 dagar en gång per kalenderår, om fordonet är registrerat i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I tidfristen räknas också när andra personer tillhörande samma familj tillfälligt använder fordonet i Finland. Till personens familj hör en make eller maka och deras ogifta barn som bor i gemensamt hushåll med personen. Med make eller maka jämställs den som fortgående lever med personen under förhållanden av äktenskapsliknande natur. Bilskattelagens bestämmelser om make/maka tillämpas också på parterna i registrerat parförhållande.

En anmälan om tillfällig användning ska lämnas in till Tullen innan fordonet börjar användas i Finland. Den av tullen bestyrkta anmälan ska finnas med när fordonet används.

Rätten till tillfällig skattefri användning ska inte vara beroende av om den som använder fordonet är dess ägare eller om användningen baserar sig på hyra, lån eller annan rätt att använda fordonet mot eller utan ersättning.

Statsrådets förordning om registrering av fordon (893/2007) gäller för användning av EES-registrerade fordon i Finland. Enligt förordningen får en person som är stadigvarande bosatt i Finland här använda ett fordon registrerat i en EES-stat under den i bilskattelagen avsedda tiden för skattefri användning och under de sju dagar som följer efter den. Om ett fordon som införs till landet är försett med giltiga registreringsskyltar som lagligen beviljats i en EES-stat, har fordonet i regel också en giltig trafikförsäkring som beviljats av ett försäkringsbolag i det land från vilket fordonet kommer, och då utgör försäkring inget hinder för att fordonet ska kunna användas i Finland.

Tjänstefordon

En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland och vars arbetsgivare har ett fast driftställe i en annan stat än Finland, kan utan att betala skatt temporärt använda ett fordon i trafik i Finland, om fordonet är permanent registrerat i den andra staten och ägs eller innehas av arbetsgivaren. Tullmyndigheten beviljar på ansökan tillstånd till skattefri användning av ett fordon för en period av 12 månader. Rätten att använda fordonet utan att betala skatt gäller inte andra personer, vilket innebär att ett sådant tjänstefordon inte får användas av andra personer som är bosatta i Finland, såsom en familjemedlem.

Enligt den ändrade bestämmelsen om tjänstefordon har arbetstagarens eller yrkesutövarens familjemedlemmar rätt att i Finland tillfälligt använda ett sådant fordon i trafik utan att betala skatt. Till personens familj hör en make eller maka och deras ogifta barn som bor i gemensamt hushåll med personen. Med make eller maka jämställs den som fortgående lever med personen under förhållanden av äktenskapsliknande natur. Bilskattelagens bestämmelser om make/maka tillämpas också på parterna i registrerat parförhållande.

Enligt den ändrade bestämmelsen anses användningen i Finland vara tillfällig om den person som fått tillstånd att använda tjänstefordonet skattefritt och personens familj under en period av 12 månader använder fordonet mindre i Finland än utomlands, i dagar räknat. Om fordonet används både i Finland och utomlands under en och samma dag, anses det att fordonet har använts utomlands.

Ränta på exportrestitution

Bilskattelagen har kompletterats med en bestämmelse om en grund för betalning av ränta också i de fall där bilskatt återbärs på grund av bestämmelsen om exportrestitution. Ränta ska dock betalas på exportrestitution endast när ett fordon förts in till Finland bara för användning under en viss tid, och förutsatt att längden för användningen då har avtalats på förhand till exempel i ett leasingavtal.

Övriga ändringar

Lagen har också ändrats gällande de fall då Trafiksäkerhetsverket ska uppbära bilskatt efter fordonets första registrering. Om till exempel strukturen på ett fordon som är registrerat som lastbil och således hör till den bilskattefria klassen N2 ändras så att det ska registreras som en paketbil i klass N1, uppbärs motsvarande skatt på bilen som vid import av en begagnad paketbil.


                                 


                                 

TMD