Hoppa till innehåll

Ändringar i bilskattelagen 1.1.2015

18.12.2014 10.00
Pressmeddelande

Bilskattelagen ändras med verkan från och med den 1 januari 2015. Skatteändringarna innebär att maximibeloppet för den skattenedsättning som beviljas taxibilar sänks och att de skattenedsättningar som beviljas i samband med inflyttning slopas. Dessutom innehåller lagen nya bestämmelser om en i Finland stadigvarande bosatt persons rätt att använda ett fordon som är registrerat i en annan EES-stat i 14 dagar utan att betala skatt samt om rätten att låna en tjänstebil som är registrerad i ett annat land till familjemedlemmar. Lagändringarna gäller även den ränta som ska betalas på exportrestitution av bilskatt och den skatteuppbörd efter fordonets första registrering som Trafiksäkerhetsverket har hand om. I ikraftträdelsebestämmelsen bestäms om övergångsperioder för taxibilar och inflyttandes fordon.

Nedsättningen av bilskatt som beviljas taxibilar ändras så att beloppet för skattenedsättning sjunker från 9 600 euro till 4 800 euro. Skattestöden för specialutrustade tillgängliga stortaxibilar, taxibilar för skoltransport och invalidtaxibilar kvarstår. Ändringarna gällande taxibilar tillämpas efter en övergångsperiod på två månader från och med början av mars 2015.

Skattenedsättningen för fordon som införs till Finland som flyttgods slopas. En person som flyttar till Finland senast den 31 december 2017 kan få skattenedsättning enligt de nuvarande förutsättningarna, om fordonet som ska beskattas som flyttfordon har registrerats för användning av den inflyttande eller ett bindande avtal om köp av fordonet har ingåtts senast den 31 december 2014. På de flyttfordon vars skatt har nedsatts tillämpas fortsättningsvis de bestämmelser som begränsar försäljning och överlåtelse av fordonet utan att betala skatt.

En i Finland stadigvarande bosatt person har rätt att skattefritt tillfälligt använda ett fordon som han eller hon fört in i landet i en sammanhängande period av 14 dagar en gång per kalenderår. Fordonet ska vara registrerat i en annan EES-stat. En anmälan om tillfällig användning ska lämnas in till Tullen innan fordonet används i Finland. Den av Tullen bestyrkta anmälan ska finnas med när fordonet används.

– Tullen har förberett sig väl för lagändringarna genom att vidareutveckla sina elektroniska tjänster. Tjänsten för anmälan om ibruktagande av fordon som infördes sommaren 2014 kommer att följas av en tjänst för anmälan om tillfällig skattefri användning. Med hjälp av de elektroniska tjänsterna kan vi säkerställa att vår service finns tillgänglig enkelt och behändigt även utanför tjänstetid, berättar bilbeskattningsdirektör Tapio Rouhiainen.

Från och med ingången av år 2015 har även en arbetstagares eller yrkesutövares familjemedlemmar rätt att använda en tjänstebil som permanent registrerats i ett annat land och för vilken Tullen har gett tillstånd till skattefri användning. Tillståndet förutsätter bland annat att tillståndshavaren och dennes familj under en period av 12 månader använder fordonet mindre i Finland än utomlands, i dagar räknat.

Övriga ändringar i lagen

Bilskattelagen har kompletterats med en bestämmelse om en grund för betalning av ränta i de fall där bilskatt återbärs på grund av bestämmelsen om exportrestitution. Ränta betalas om fordonet förts in till Finland för användning under en viss tid, och förutsatt att längden för användningen har avtalats på förhand till exempel i ett leasingavtal. Därtill har ändringar gjorts i bilskattelagen gällande vissa fall då Trafiksäkerhetsverket ska uppbära bilskatt efter fordonets första registrering.

Mera information: Tapio Rouhiainen, bilbeskattningsdirektör, tfn 040 332 8439

Pressmeddelande