Hoppa till innehåll

Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett)

Utgivningsdatum 11.3.2010 11.13 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 13.10
Pressmeddelande

38/2010, JR/AH/Raili Sonninen-Korhonen

I anvisningarna för ifyllande av tulldeklaration, senast publicerade i TMD nr 181/2004 och ändrade genom TMD 229/2004, 8/2005, 66/2005, 89/2005, 191/2005, 197/2005, 213/2005, 40/2006, 142/2006, 210/2006, 211/2006, 215/2006, 222/2006, 61/2007, 90/2007,164/2007, 182/2007 och 206/2007 samt genom cirkulär 217/010/07, 20/010/08, 22/010/08, 48/010/08, 98/010/08, 106/010/08, 107/010/08, 142/010/08, 192/010/08 , 202/010/08, 27/010/09, 85/010/09, 92/010/09 och 167/010/09, görs följande ändringar.

Transaktionens slag (kodförteckning 0034), fält 24

Kommissionens förordning (EU) nr 113/2010 publicerades den 10 februari 2010 i Europeiska unionens officiella tidning L37/2010. I förordningens bilaga II finns en förteckning över koder för transaktionstyp.

De ändrade koderna tas i bruk vid import, export och internhandel den 1 april 2010, varefter det inte längre är tillåtet att använda gamla koder. De nya koderna har använts vid Intrastat-deklarering av internhandel redan sedan den 1 januari 2010. Observera att man ska använda gamla koder i deklarationer för internhandel som gäller år 2009 (också i deklarationer som lämnas in efter den 1 april 2010).

Till följd av ändringarna ändras beskrivningen för flera koder, vissa gamla koder tas ur bruk och några nya koder har lagts till. Ändringar har skett i följande koder: 14, 15, 19, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 90, 91 och 99.

Koder och förklaringar som tas ur bruk

Kod

Beskrivning

1

Transaktioner som innebär faktisk eller avsedd överlåtelse av äganderätten från medborgare till icke-medborgare mot ekonomisk eller annan ersättning (utom de transaktioner som förtecknas under 2, 70 och 80)

15

Finansiell leasing (hyresförsäljning)

3

Transaktioner (inte temporära) som innefattar överföring av äganderätten utan ersättning

31

Varor som levererats enligt biståndsprogram, delvis eller helt genomförda och finansierade av EU

32

Andra allmänna statliga hjälpsändningar (T.ex. Finlands bistånd till utvecklingsländer)

33

Andra hjälpsändningar (icke-statliga organisationer)

34

Andra avgiftsfria sändningar

40

Varor som importeras eller exporteras för lönbearbetning (utom transaktioner som anges under 70) 5)

50

Verksamhet efter lönbearbetning (utom transaktioner som anges under 70) 5)

90

Andra transaktioner 7) 8) 10)

 

Förklaringar:

1

Dessa koder omfattar de flesta fall av export och import, dvs. transaktioner vid vilka äganderätten överförs mellan en part bosatt i gemenskapen och en part bosatt utanför gemenskapen och vid vilka betalning eller ersättning i form av varor sker eller kommer att ske. Observera att detta också gäller för varor som skickas mellan ett företags olika filialer och från/till distributionscentra, även om ingen omedelbar betalning sker. Om ingen betalning eller annan ersättning sker för transaktionen, skall den anges med en kod som börjar på 3.

2

Inbegripet reservdelar och andra utbytesvaror mot betalning.

3

Inbegripet financial leasing (hyresförsäljning). Hyran beräknas så att den täcker hela eller så gott som hela värdet på varorna. Risken och fördelarna i anslutning till innehav av varorna överförs till leasingtagaren. Vid utgången av avtalet blir leasingtagaren den lagliga ägaren till varorna.

4

Returnering eller byte av varor som ursprungligen har angivits med koderna 31-90 bör anges med motsvarande koder.

5

Lönbearbetningsverksamhet (under tullkontroll eller på annat sätt) bör anges med koderna 40 och 50. Bearbetningsverksamhet på bekostnad av den som utför bearbetningen omfattas inte av denna kod; den bör anges med en kod som börjar på 1.

6

Reparation innebär ett återställande av varorna i deras ursprungliga skick. Detta får innefatta viss ombyggnad eller förbättringar där varornas karaktär inte ändras på något sätt.

7

Operationell leasing: andra leasingavtal än finansiell leasing som avses i förklaring 3.

8

Denna punkt omfattar varor som exporteras/importeras i avsikt att senare återimporteras/ återexporteras utan att en förändring av äganderätten sker.

9

Transaktioner som anges med kod 80 innefattar varor som inte faktureras separat utan hela arbetet faktureras på en och samma gång. Om så inte är fallet bör transaktionerna anges med en kod som börjar på 1.

10

Denna kod omfattar bl.a. hyrda varor, om hyrestiden överstiger 2 år, lånade varor, om lånetiden överstiger 2 år, varor för operationell leasing, om leasingtiden överstiger 2 år och andra varor som varit i tillfällig användning under en tid överstigande 2 år.

Nya och ändrade koder och förklaringar

Kod

Beskrivning

1

Transaktioner som innebär faktisk eller avsedd överlåtelse av äganderätten från medborgare till icke-medborgare mot ekonomisk eller annan ersättning (utom de transaktioner som förtecknas under 2, 70 och 80)

11

Fast köp eller försäljning

12

Leverans för försäljning efter godkännande eller provning, försäljning via konsignation eller genom förmedling via en kommissionär

13

Byteshandel (ersättning in natura)

14

Finansiell leasing (hyrköp) 1)

19

Annan

2

Varor som returneras samt kostnadsfria ersättningsleveranser efter registrering av den ursprungliga transaktionen

21

Återlämnade varor

22

Ersättningsleveranser för återlämnade varor

23

Ersättningsleveranser för icke-återlämnade varor (t.ex. enligt garanti)

29

Annan

30

Transaktioner som innebär överlåtelse av äganderätten utan ekonomisk eller in natura-ersättning (t.ex. biståndsleveranser)

4

Varuleveranser för lönbearbetning (utan överlåtelse av äganderätten till förädlingsföretaget) 2)

41

Varor som förväntas returneras till det ursprungliga exportlandet

42

Varor som inte förväntas returneras till det ursprungliga exportlandet

5

Varuleveranser efter lönbearbetning (utan överlåtelse av äganderätten till förädlingsföretaget)

51

Varor som ska returneras till det ursprungliga exportlandet

52

Varor som inte ska returneras till det ursprungliga exportlandet

60

Transaktioner som inte omfattar överföring av äganderätten, t.ex.: 3)

 

- reparation av varor

 

- uthyrning, om hyrestiden understiger 2 år,

 

- lån, om användningstiden understiger 2 år,

 

- operational leasing, om leasingtiden understiger 2 år,

 

- annan tillfällig användning under en tid understigande 2 år

70

Verksamhet inom gemensamma försvarsprojekt eller andra gemensamma mellanstatliga produktionsprogram

80

Transaktioner med leveranser av byggnadsmaterial och teknisk utrustning inom ramen för ett avtal om offentlig bygg- och anläggningsverksamhet för vilka ingen separat fakturering för varorna krävs och för vilka en faktura för hela kontraktet ställs ut

9

Andra transaktioner som inte kan klassificeras under andra koder

91

Hyra, lån och operationell leasing i över 24 månader

99

Annan

 

Förklaringar:

1)

Finansiell leasing omfattar verksamhet där leasingkostnaden beräknas så att den täcker praktiskt taget hela varuvärdet. Risker och förmåner kopplade till äganderätten överförs på leasingtagaren. Vid kontraktstidens utgång blir leasingtagaren ägare till varorna.

2)

Lönbearbetning omfattar ingrepp (ombyggnad, tillverkning, montering, utbyggnad, renovering m.m.) som syftar till att åstadkomma en ny eller ordentligt förbättrad vara. Detta betyder inte nödvändigtvis att varan byter varuklass. Egen bearbetning ingår inte utan bör redovisas under punkt 1.

3)

Reparationer medför ett återställande av varorna till deras ursprungliga tillstånd. Detta får innefatta viss ombyggnad eller förbättringar.

Mera information ges av tulldistriktens förfarandeansvariga.

TMD