Hoppa till innehåll

Ändring till Tullens föreskrift 01/2019 om tullklareringsformaliteter vid varutransporter mellan landskapet Åland och övriga Finland

9.10.2020 12.14
Pressmeddelande

1/2020

Denna föreskrift har upphävts genom Tullens föreskrift 2/2021.

Datum
21.9.2020

Rättsgrund
Tullagen (304/2016), 52 §

Giltighetstid
Fr.o.m. 23.9.2020 tills vidare

Målgrupper
Deklaranter och deras ombud
Tullkontor

Genom denna föreskrift ändras punkterna 1 och 2 i Tullens föreskrift 1/2019, sådan den lyder ändrad genom Tullens föreskrift 4/2019, enligt följande:

1. Anmälan av varors ankomst till Tullen och anmälans datainnehåll 

Enligt tullagstiftningen ska varor som ankommer till och avgår från landet anmälas till Tullen.  I trafiken mellan landskapet Åland och övriga Finland ska varor anmälas till Tullen med en anmälan av varors ankomst, i vilken information ges till Tullen om varor som ankommer till Åland eller om varor som avgår från Åland samt information om den plats där de an-mälda varorna befinner sig, dvs. den plats där de kan granskas av Tullen.

Godkända platser på Åland för anmälan av varor är: flygplatser och hamnar godkända av Transport- och kommunikationsverket; Åland Post Ab:s terminal i Mariehamn gällande post-transporter, samt färjetrafikens ankomst- och avgångsplatser på Åland beträffande skär-gårdsfärjetrafiken och annan färjetrafik.

Anmälan gällande varan ska innehålla följande uppgifter:

  • uppgifter om anmälaren: förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress
  • uppgifter om exportören: exportörens/säljarens namn, FO-nummer, telefonnummer, e-postadress
  • uppgifter om importören: företagets namn, FO-nummer, telefonnummer, e-postadress
  • skattebestämningsdag: dd.mm.åååå
  • bilaga med uppgift om varornas mottagare, varubeskrivning samt om försändelsens värde, om detta är känt.                         

Anmälan av varornas ankomst ska lämnas in senast när varorna anländer till landskapet Åland eller senast innan varorna lämnar landskapet Åland. 

För postförsändelser behövs ingen separat anmälan av varors ankomst.

2. Tulldeklaration och dess datainnehåll

Ett transportdokument eller en faktura med alla uppgifter som Tullen kräver kan användas som tulldeklaration för varan. Tulldeklarationen kan inges med ett enda dokument, som samtidigt är en deklaration för både avsändning och import.  

Ett transportdokument kan användas som tulldeklaration, om den skattskyldige (senare ’importör’) vid import över skattegränsen är ett i Finland momsregistrerat företag, eller om tulldeklarationen inges av en skattegränskund som godkänts av Tullen och som använder sitt skattegränsnummer. Då ska tulldeklarationen innehålla följande uppgifter:

  • uppgifter om deklaranten: förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress
  • uppgifter om exportören/säljaren: företagets namn, FO-nummer, telefonnummer, e-postadress
  • skattegränsnummer/manifesttillståndsnummer
  • skattebestämningsdag: dd.mm.åååå
  • bilaga med uppgift om varornas mottagare, varubeskrivning samt om försändelsens värde, om detta är känt.

Skattegränsnummer får inte användas om det är fråga om ett momsregistrerat företags import. Tulldeklarationen anses vara godkänd enligt tullagstiftningen när de deklarerade varornas ankomst har anmälts till Tullen. 

Varor får inte skickas från Åland om man inte lämnat in en tulldeklaration som godkänts av Tullen. Varor för vilka ingen av Tullen godkänd tulldeklaration ingetts vid införseln till Åland, ska transporteras till ett tillfälligt lager. Varorna anmäls till det tillfälliga lagret med ett transportdokument. När tulldeklarationen inges för varor med en registrering i bokföringen, vilket kräver tillstånd, ska anvisningarna i tillståndet tillämpas på varorna vad de dokument och förfaranden som ska användas beträffar.

Föreskrift