Hoppa till innehåll

Ändring av tidsfrister i Tullstyrelsens föreskrift 65/010/10 om tillämpning av förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Utgivningsdatum 28.6.2010 14.39 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 12.55
Pressmeddelande

110/2010, HAL/Timo Koskimäki

Tullstyrelsen

     Föreskrift

 

Dnr
110/010/10

         Datum
         28.6.2010

Författningsgrund
Förordning (EG) nr 1005/2009

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.7.2010

Målgrupper
Tullverkets regionalförvaltning, deklaranter och ombud

Tullstyrelsen har den 19 april 2010 gett föreskrift dnr 65/010/10. Föreskriften handlar om tillämpningen i Finland av förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet. Enligt föreskriften är det fram till den 30 juni 2010 tillåtet att återexportera produkter och utrustning som innehåller eller är beroende av köldmedium HCFC-22, dvs. R-22, och som funnits lagrade i ett tullager eller i en frizon innan föreskriften trädde i kraft. Produkter och utrustning som anlänt till Finland efter föreskriftens ikraftträdande har enligt föreskriften ansetts vara olagliga och stoppats av tullen.

I EU:s förvaltningskommitté för ozonförordningen fick Finland en möjlighet att förhandla bilateralt med EU-kommissionen om saken. Finlands miljöcentral (SYKE) har med stöd av detta bemyndigande förhandlat med kommissionen i samband med förhandlingarna om Montrealprotokollet (i vecka 24). Vid förhandlingarna beaktades de försändelser som vid tiden för föreskrift dnr 65/010/10 redan hade avsänts, och därför ändras föreskriften på följande sätt:

Tidsfristen enligt föreskrift 65/010/10 för återexport från tullager och frizoner förlängs med tre månader till den 30 september 2010.

Som olagliga betraktas produkter och utrustning som förts in i Finland och som skeppats från tredje land till Finland efter den 1 maj 2010. Försändelser som stoppats med stöd av den tidigare föreskriften får alltså exporteras till Ryssland, om man med skeppningshandlingar o.d. kan bevisa att försändelsen skeppats senast den 1 maj 2010. Produkterna eller utrustningen ska exporteras så snart som möjligt, dock senast den 30 september 2010.

Mera information kan fås från Finlands miljöcentral av överinspektör Tapio Reinikainen, tfn 040 579 0809, e-post tapio.reinikainen(at)ymparisto.fi eller från Tullstyrelsen av tullöverinspektör Heli Lampela, tfn 040 332 2619, e-post heli.lampela(at)tulli.fi eller av tullöverinspektör Jarkko Keskinen, tfn 040 332 2570, e-post jarkko.keskinen(at)tulli.fi

TMD