Hoppa till innehåll

Fartygsleveransförfarande (provianteringsförfarande) fr.o.m. 1.1.2011

13.10.2010 13.33
Pressmeddelande

160/2010, TVE/JR

Tullstyrelsen

Föreskrift

Dnr
160/010/2010

Datum
13.10.2010

Författningsgrund
Tullagen 29.12.1994/1466, 4 § 2 mom. och 9 §; Punktskattelagen 19.3.2010/182, 19 §; Finansministeriet beslut om proviantering av vissa transportmedel samt om tullar på visa varor som enskilda personer inför 1723/1995 av den 21.12.1995; Kommissionen förordning (EEG) nr 2454/93, artikel 285a samt artikel 786

Giltighetstid
Fr.o.m. 15.10.2010 tills vidare

Målgrupper
Varuleverantörer i sjö- och lufttrafik, bränsleleverantörer i sjö- och lufttrafik, båthandlare och rederier, varuleverantörer i tågtrafik

Föreskrifter om upphävs
Genom denna föreskrift upphävs Tullstyrelsens beslut nr 57/010/10 av den 29 mars 2010 om provianteringsförfarande.


1. Ändringar

Vid skattefria leveranser av gemenskapsvaror till fartyg och luftfartyg i internationell trafik ska de formaliteter som gäller exportdeklarationer tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2011. De nya reglerna gäller utöver provianteringsvaror och bränsleleveranser också skattefritt utrustande av fartyg som går i internationell trafik. På grund av dessa ändringar kallas de leveranser som görs i detta syfte i fortsättningen för fartygsleveranser och förfarandet för fartygsleveransförfarandet.

Vid skattefria leveranser av icke-gemenskapsvaror till fartyg och luftfartyg i internationell trafik ska exportformaliteter tillämpas bara till behövliga delar. Vid leveranser av icke-gemenskapsvaror från t.ex. tullager till fartyg och luftfartyg i internationell trafik ska fartygsleveransförfarandet tillämpas.

1.1. Normalt fartygsleveransförfarande

Ekonomiska aktörer ska fr.o.m. den 1 januari 2011 avge en exportdeklaration för skattefria fartygsleveranser innan fartyget avgår från gemenskapens tullområde. En sedvanlig exportdeklaration ska lämnas in till tullens exportsystem antingen som en webbdeklaration eller som en meddelandebaserad deklaration.

1.2. Förenklat fartygsleveransförfarande

När förenklat fartygsleveransförfarande tillämpas vid skattefria leveranser till fartyg ska ekonomiska aktörer anteckna de levererade varorna i sin bokföring och redovisa dem efter fartygets avgång med en separat deklaration till tullmyndigheten. Användningen av denna förenklade deklaration kräver tillstånd av tullmyndigheten.

De ekonomiska aktörer som regelbundet levererar varor till fartyg i internationell trafik och som från den 1 januari 2011 vill använda sig av förenklat förfarande ska hos Tullen ansöka om tillstånd att använda förenklat förfarande vid varuleveranser till fartyg.

De nuvarande provianteringsvillkoren i lagertillstånden beviljade av tullmyndigheten blir obehövliga den 1 januari 2011.

2. Ansökan om tillstånd till förenklat förfarande

En ansökan om att få använda sig av förenklat förfarande vid leveranser till fartyg ska göras senast den 1 november 2010 för att Tullen ska hinna handlägga ansökan före årsskiftet. Ansökan ska göras med tullblankett nr 692r_08, Ansökan om tillstånd att använda förenklade förfaranden. Blanketten, den kompletterande blanketten och ifyllningsanvisningen kan skrivas ut (tills vidare bara på finska) från Tullens webbplats på adressen:

http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/sahkoinenasiointi/lomakkeet/vientitullauksen_lomakkeet/index.jsp

Blanketten ska ifyllas enligt följande:

- i fält 3 Typ av tillstånd anges ”Förenklat förfarande vid leverans till fartyg”
- i fält 4.b anges ”Fartygsleveranser” som typ av tillstånd, ”Förenklat förfarande” som tillståndets referensnummer och ”Tills vidare” eller önskad sista giltighetsdag som tillståndets sista giltighetsdag.
- i fält 8.a KN-nummer anges:
9930 24 00 för varor enligt KN- kapitel 1–24
9930 27 00 för varor enligt KN- kapitel 27
9930 99 00 för andra varor
- i fält 11.b anges Helsingfors som tullkontor.
- i fält 14 Typ av förenklad deklaration anges ett kommersiellt dokument eller annat dokument med preciseringen ”Fartygsleverantörens månadsredovisning”.

De övriga fälten ifylls enligt ifyllningsanvisningarna för blanketten 692r_08.

Ansökan ska skickas till Södra tulldistriktets registratorskontor, PB 62, 00501 Helsingfors eller per e-post till kirmohki(at)tulli.fi.

3. Leveranser till tåg

När proviantören levererar sådana tullfria provianteringsvaror som avses i 9 § 1 mom. i tullagen från ett tullager, tillfälligt lager, frilager eller friområde till tåg som avses i 2 § 3 punkten i Finansministeriets beslut om proviantering av vissa transportmedel samt om tullar på vissa varor som enskilda personer inför (1723/1995), ska proviantören lämna in en månadsredovisning till det tullkontor som övervakar provianteringen

4. Mera information

Mera information om detta nya fartygsleveransförfarande ges av Olli Tuomisto vid Tullstyrelsen, olli.tuomisto(at)tulli.fi , tfn 0204922752 och Lasse Lehtokangas vid Södra tulldistriktet, lasse.lehtokangas(at)tulli.fi, tfn 0403321071.

TMD