Hoppa till innehåll

AVS-marknadstillträdesförordning; länder återinförda fr.o.m. 1.10.2014

30.9.2014 14.47
Pressmeddelande

102/2014, LL

Författningarna: Kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 1025-1027/2014, EUT 284, 30.9.2014

Botswana, Fiji, Ghana, Kamerun, Namibia, Elfenbenskusten och Swaziland har återinförts i bilaga I till förordningen om marknadstillträde (Rådets förordning (EG) nr 1528/2007, EUT L 348, 31.12.2007), dvs. i förteckningen över förmånsländerna. Förordningarna tillämpas från den 1 oktober 2014.

Förteckningen över förmånsländerna i förordning nr 1528/2007 ändrades förra gången genom förordning (EU) nr 527/2013 (EUT L 165, 18.6.2013) som tillämpas fr.o.m. den 1 oktober 2014. Den ändrade bilagan till förordning 527/2013 innehåller en förteckning över de territorier och stater som slutfört förhandlingarna om regionala ekonomiska partnerskapsavtal. Då ströks också Botswana, Fiji, Ghana, Kamerun, Namibia, Elfenbenskusten ja Swaziland bland vissa andra länder från förordningens bilaga I.

Nu har dessa sju stater slutfört förhandlingarna om sina ekonomiska partnerskapsavtal eller så har de vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att ratificera sina avtal samt underrättat depositarien för avtalet om detta. Därför har dessa länder nu genom förordningarna nr 1025–1027/2014 kunnat återinföras i bilaga I till förordningen om marknadstillträde innan länderna hade stannat utanför tullförmånerna enligt marknadstillträdesförordningen.

Ovannämnda sju stater har också lagts till i förteckningen över förmånsländerna enligt GSP-systemet med verkan fr.o.m. den 1 oktober 2014 (TMD 101/2014).

Avtal med Centralafrika

Det inledande ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EG och Centralafrika tillämpas redan provisoriskt mellan EU och Kamerun sedan den 4 augusti 2014 (meddelandet om tillämpningen i EUT L 254, 28.8.2014). Avtalet finns publicerat i EUT L 57, 28.2.2009. Centralafrika består i detta avtal bara av Kamerun. Detta inledande ekonomiska partnerskapsavtal har inga egna ursprungsregler. Enligt kommissionens meddelande tillämpas ursprungsreglerna enligt marknadstillträdesförordning nr 1528/2007 vid export från Kamerun till Europeiska unionen.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD