Hoppa till innehåll

Solvens hos AEO-aktörer och innehavare av tillstånd till förenklingar

19.5.2011 9.04 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 14.29
Pressmeddelande

84/2011, TF/MAK

Enligt artikel 14 j i tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen anses villkoret gällande sökandens ekonomiska solvens vara uppfyllt om sökandens solvens kan styrkas för de tre senaste åren. I artikeln avses med solvens god ekonomisk ställning som är tillräcklig för att sökanden ska kunna fullgöra sina åtaganden, med hänsyn till affärsverksamhetens särdrag.

Tullstyrelsens enhet för skatteuppbörd och kredithantering anser att detta villkor blir uppfyllt om företagets självförsörjningsgrad överstiger 10 procent vid bokslutstidpunkten. I annat fall kan företaget själv motivera varför kravet på solvens ska frångås.

Enligt AEO-riktlinjerna kan Tullen med hjälp av följande kriterier dessutom fastställa om sökanden är i stånd att betala sina lagstadgade skulder:

  • Sökanden har inte förklarats insolvent eller försatts i likvidation.
  • Sökanden har under de föregående tre åren inte blivit föremål för utsökningsförfarande
  • Sökandens tullavgifter har under de föregående tre åren inte betalats för sent (undantag utgör avgifter för vilka ändring söks)

Enheten för skatteuppbörd och kredithantering kommer hösten 2011 att på myndighetsinitiativ ta kontakt med de nuvarande tillståndshavare vilkas solvens inte ligger på en tillräckligt hög nivå. Nuvarande AEO-aktörer och innehavare av tillstånd till förenklingar ges ett års övergångstid för att uppfylla kravet på solvens.

Om Tullen i fortsättningen vid uppföljningen gällande tillstånd märker att någon tillståndshavare underskrider den fastställda solvensnivån, delger Tullen aktören i fråga sina slutsatser innan Tullen fattar sitt beslut. Aktören har rätt att rätta till situationen och/eller klargöra sin ståndpunkt inom 30 kalenderdagar från delgivningen. Om tillståndshavaren inte rättar till situationen inom denna tid, meddelar Tullen den ekonomiska aktören att tillståndets giltighet och förmånerna avbryts för 30 kalenderdagar så att aktören ska kunna vidta behövliga åtgärder för att rätta till situationen. Om situationen inte rättas till upphävs tillståndet.

Om tillståndshavaren själv märker att han tillfälligt inte kan uppfylla kravet på solvens, kan företaget begära att tillståndet avbryts. I så fall ska aktören anmäla detta till Tullen och uppge när aktören igen kan uppfylla detta krav. Aktören ska också uppge eventuella planerade åtgärder och tidtabeller för dessa.

TMD