Ввоз личного имущества в страну до факта переезда

Если ваше личное имущество ввозится в Финляндию до факта вашего переезда из-за пределов таможенной территории ЕС, то за него не требуется платить таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость в случае, если вы запросите в таможне разрешение на освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов.

Ваше личное имущество может быть задекларировано без уплаты таможенных пошлин и налогов при наличии разрешения таможни на освобождение от уплаты пошлин и налогов еще до факта вашего переезда в Финляндию в случае, если выполняются требуемые условия. 

Разрешение на освобождение от уплаты пошлин и налогов может быть предоставлено в том случае, если ваше постоянное место жительство находилось за пределами таможенной территории ЕС беспрерывно не менее 12 месяцев, а имущество находились в вашем владении и распоряжении на постоянном месте жительства, расположенном за пределами таможенной территории ЕС, по крайнем мере, в течение шести месяцев.

Подайте заявление для получения разрешения на освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов заранее, так как его необходимо предоставить при декларировании личного имущества, ввозимого при переезде.

Помимо этого, разрешение на освобождение от уплаты пошлин и налогов предоставляется -

 • если вы обязуетесь переехать на постоянное место жительство в Финляндию в течение шести месяцев с даты таможенного оформления вашего личного имущества.
 • и если вы устанавливаете для вашего имущества, ввозимого при переезде, гарантийное обеспечение при прохождении таможенного оформления на таможенном посту. Проверьте время работы таможенных постов и закажите время, воспользовавшись Услугами по заказу времени.

При декларировании личного имущества, ввозимого при переезде, помимо разрешения на освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов необходимо предоставить подтверждение о выполнении условий для освобождения личного имущества от уплаты таможенных пошлин и налогов, таможенная анкета 45s. Если вы ввозите при переезде транспортное средство, обратите внимание на положения Закона о налоге на автомобиль. Читайте подробнее: Сайт Налогового управления

 

Данные положения применяются также к ввозу личного имущества
- в Финляндию с таможенной территории, но из-за пределов фискальной (налоговой) территории ЕС
- из континентальной Финляндии и других стран-членов ЕС на Аландские острова, а также
- с Аландских островов в континентальную Финляндию.

 

Примите во внимание следующее

Esimerkki 1:

Muuttaja on asunut vakituisesti ja yhtäjaksoisesti USA:ssa 13 kuukautta, ja muuttotavarat ovat olleet tänä aikana hänen hallinnassaan ja käytössään siellä vähintään kuusi kuukautta. Hän hakee Tullista tullittomuuslupaa muuttotavaroiden tullittomaan ja arvonlisäverottomaan tuontiin Suomeen ennen omaa muuttoaan ja lähettää tavarat Suomeen.

Tavarat voidaan tulliselvittää tullittomina ja verottomina muuttotavaroina, kun tullittomuuden ja verottomuuden edellytykset täyttyvät ja tullittomuuslupa esitetään Tullille. Muuttaja asettaa vakuuden tulliselvityksen yhteydessä.

Suomeen muuton jälkeen muuttaja ilmoittaa Tullille muutostaan. Tulli vapauttaa tai palauttaa vakuuden. Muuttaja voi myös valtuuttaa asiamiehen, esimerkiksi huolintaliikkeen, tekemään tulliselvityksen puolestaan.

Esimerkki 2:

Muuttaja on asunut vakituisesti USA:ssa 11 kuukautta, ja muuttotavarat ovat olleet hänen hallinnassaan ja käytössään siellä yli kuusi kuukautta. Hän muuttaa Suomeen neljän kuukauden kuluttua. Hän voi tuoda muuttotavaroita Suomeen tullivarastoon etukäteen ennen muuttoansa Suomeen.

Koska muuttajan vakituinen asuinpaikka on ollut EU:n tullialueen ulkopuolella vähintään 12 kuukautta, hän voi hakea Tullista ennakkotuontilupaa. Muuttotavaroille voidaan myöntää sekä tullittomuus että arvonlisäverottomuus, kun näiden edellytykset täyttyvät. Muuttajan on valtuutettava asiamies tekemään muuttotavaroistaan tulliselvitys.


Kun muutat ammatillisten velvoitteiden vuoksi EU:n tullialueen ulkopuolisesta maasta toiseen EU:n tullialueen ulkopuoliseen maahan, voit tuoda muuttotavaroita Suomeen tullitta ja arvonlisäverotta tullittomuusluvalla, jos sitoudut muuttamaan tänne myöhemmin. Tulli asettaa määräajan, johon mennessä sinun on muutettava vakituinen asuinpaikkasi Suomeen. Määräaika kirjataan lupaan.

Esimerkki:

Työntekijän asemapaikka siirretään 7 kuukauden työskentelyn jälkeen Kiinasta Kanadaan. Muuttotavarat ovat olleet hänen hallinnassaan ja käytössään Kiinassa vähintään kuusi kuukautta, ja hänen vakituinen asuinpaikkansa tulee olemaan EU:n tullialueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta. Työntekijä hakee Tullista tullittomuuslupaa. Työntekijä voi tuoda muuttotavaroita Suomeen ja tulliselvittää ne tullittomina ja verottomina muuttotavaroina.


Hae lupaa

 • tullilomakkeella 858s (muuttotavaran tuonti Suomeen ennen omaa muuttoa)
 • tullilomakkeella 869s (muuttotavaran tuonti Suomeen, kun vakituinen asuinpaikka siirtyy työn vuoksi toiseen EU:n tullialueen ulkopuoliseen maahan) tai
 • vapaamuotoisella hakemuksella. Vapaamuotoisessa hakemuksessa on oltava vastaavat tiedot kuin hakemuslomakkeessa.

Hakemuksen voi tehdä ja allekirjoittaa joko muuttaja itse tai hänen valtuuttamansa henkilö. Alkuperäinen valtakirja on liitettävä hakemukseen.

Liitä hakemukseen

 • luotettava selvitys ulkomailla asumisesta, esim. työnantajan todistus
 • tavaraluettelo
 • kopio ajoneuvon rekisteriotteesta ja/tai ajoneuvon hankintaa koskeva asiakirja (jos muuttotavaroihin kuuluu ajoneuvo).

Lähetä hakemus osoitteeseen:

 • Tullin lupakeskus
 • PL 56, 90401 Oulu
 • Voit toimittaa hakemuksen myös sähköpostitse osoitteeseen lupakeskus(at)tulli.fi.

Kun muuttotavaroiden tuonnille ennen omaa muuttoa on myönnetty tullittomuuslupa, tuojan on asetettava Tullille vakuus tullauksen yhteydessä. Tämä ei koske muuttotavaroita, jotka tuodaan ennen omaa muuttoa, kun vakituinen asuinpaikka siirtyy EU:n tullialueen ulkopuolella ammatillisista syistä.

Vakuuden määrä on

 • 10 % kuljetusvälineen arvosta
 • 500 euroa muista muuttotavaroista yhteensä (muuttotavaroiden määrällä ja arvolla ei ole merkitystä).

Jos tuot samalla kertaa kuljetusvälineen ja muuta tavaraa, vakuus on 10 % kuljetusvälineen arvosta + 500 euroa. Jos kuljetusvälineitä on useita, jokaisesta on maksettava 10 %:n suuruinen vakuus. Tulli palauttaa sinulle maksamasi vakuuden, kun olet muuttanut Suomeen ja ilmoittanut siitä Tullille.

Miten vakuus asetetaan?

 • Muuttaja (valtakirjalla myös asiamies) voi asettaa vakuuden panttaamalla vakuustalletuksen Tullille.
 • Vakuustalletuksen voit tehdä Tullin toimipisteiden kassoihin. Kun vakuus on perustettu Tullin toimipaikassa, sen voi maksaa tullitoimipaikassa käteisellä tai kortilla, tai tilisiirtona Tullin tilille
 • Ilmoita tilinumero, jolle Tulli voi palauttaa varatun vakuuden muuttosi jälkeen.
 • Panttaussitoumuksen voit allekirjoittaa sen jälkeen, kun maksusuorituksesi näkyy Tullin tilillä. Kun maksat vakuuden Tullin toimipaikan kassaan, voit allekirjoittaa panttaussitoumuksen heti. Tilisiirtona tehty maksu näkyy Tullin tilillä keskimäärin kolmen päivän kuluttua.
 • Muuttaja voi myös käyttää huolintayritystä asiamiehenään. Silloin vakuus varataan huolintaliikkeen yleisvakuudesta.

Tulli palauttaa vakuuden muuton jälkeen.

 • Ilmoita muutosta Tullille kirjallisesti sen jälkeen, kun olet muuttanut pysyvästi Suomeen. Lähetä vapaamuotoinen selvitys muutosta sähköpostitse Tullin lupakeskukseen, lupakeskus(at)tulli.fi.
 • Liitä ilmoitukseen todistus, josta ilmenee, että pysyvä asuinpaikkasi on Suomessa (esim. maistraatista saatava kotikuntatodistus).
 • Mainitse ilmoituksessa myös tullittomia muuttotavaroita koskevan tullauspäätöksen numero.
 • Ilmoituksen perusteella Tulli toteaa, että olet muuttanut pysyvästi Suomeen. Tämän jälkeen Tulli palauttaa maksamasi vakuuden ilmoittamallesi tilille. Jos et ole ilmoittanut tilinumeroa asettaessasi vakuutta tulliselvityksen yhteydessä, ilmoita se antaessasi selvityksen muutostasi Lupakeskukselle.

Tulli-ilmoituksella (SAD) annettavat tullittomuutta koskevat tiedot

Muuttotavaroista ja muuttoajoneuvoista on tehtävä tulli-ilmoitus (SAD-lomakkeella) tuontipaikan tulliviranomaisille, kun tavarat saapuvat Suomeen. Muuttajan täytyy antaa tulli-ilmoituksen liitteeksi muuttotavaravakuutus (tullilomake 45s).

 • Tullittomuusasetuksen (TtA) 9 artiklan mukaista muuttotavaroiden tullittomuutta pyydetään tullimenettelykoodilla 40xx (xx edeltävä menettely) ja kansallisella koodilla 3RL.
 • TtA 10 artiklan mukaista muuttotavaroiden tullittomuutta pyydetään tullimenettelykoodilla 40xx (xx edeltävä menettely) ja kansallisella koodilla 3RM.
 • EDI-ilmoituksella ennakkotuontiluvan numero ja päiväys ilmoitetaan koodilla 1ZZZ kohdassa "Tapahtuman liiteasiakirja" tai "Tavaraerän liiteasiakirja". SAD-lomakkeella luvan numero ja päiväys ilmoitetaan kohdassa 44.
 • Muuttotavarat voidaan luokitella nimikkeeseen 9905 00 00, jos TtA 2–10 artikloissa asetetut edellytykset tavaroille täyttyvät.

Tulli-ilmoitus (SAD-lomake) ja lomake "Vakuutus muuttotavaroina maahan tuotujen tavaroiden tullittomuuden ja verottomuuden edellytyksistä" ovat Tullin nettisivuilla:

Kun muuttotavarat saapuvat Suomeen, niistä ja muuttoajoneuvoista on tehtävä tulli-ilmoitus (SAD-lomake) tuontipaikan tullille. Liitä tulli-ilmoituksen muuttotavaravakuutus (tullilomake 45s).


Kun muutat EU:n tullialueen ulkopuolelta Suomeen (Tullittomuusasetuksen, TtA, 9 artikla)

 • Anna tullimenettelykoodina 40xx (xx edeltävä menettely) ja kansallisena koodina 3RL.
 • Ilmoita ennakkotuontiluvan numero ja päiväys
  • SAD-lomakkeella kohdassa 44
  • EDI-ilmoituksella koodilla 1ZZZ kohdassa "Tapahtuman liiteasiakirja" tai "Tavaraerän liiteasiakirja".

Kun muutat työn takia EU:n tullialueen ulkopuolisesta maasta toiseen (Tta10 artikla)

 • Anna tullimenettelykoodina 40xx (xx edeltävä menettely) ja kansallisena koodina 3RM.
 • Ilmoita ennakkotuontiluvan numero ja päiväys
  • SAD-lomakkeella kohdassa 44
  • EDI-ilmoituksella koodilla 1ZZZ kohdassa "Tapahtuman liiteasiakirja" tai "Tavaraerän liiteasiakirja".

Muuttotavarat voidaan luokitella nimikkeeseen 9905 00 00, kun ne täyttävät TtA 2–10 artikloissa asetetut tullittomuuden ja verottomuuden edellytykset.

Tulli-ilmoitus (SAD-lomake) ja lomake "Vakuutus muuttotavaroina maahan tuotujen tavaroiden tul-littomuuden ja verottomuuden edellytyksistä" ovat Tullin nettisivuilla:


 • Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta
 • Arvonlisäverolaki (1501/1993) 94.1 § 12 kohta (686/2010) ja 94.2 § (1767/1995)
 • Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön (1266/1996) 18 §

Дополнительная информация

Контактная информация

Консультационная служба для физических лиц
пн.-пт. с 8 до 16

Обратитесь в Консультационную службу Таможни

Тариф на звонки со стационарного и мобильного телефона
0 центов в мин + тариф местного оператора/тариф мобильного оператора.

Центр выдачи разрешений таможни финляндии
PL 56, 90401 Oulu
пн.–пт. с 8 до 16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhxfrxnchy

Ключевые слова

Помогите нам улучшить наш сайт

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback