перейти к содержанию

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2020

18.3.2021 9.00Tulli, Tilastointi

Ulkomaankaupan kuljetusten tonnimäärät laskivat vuonna 2020

Tullin ulkomaankaupan kuljetustilaston mukaan vuonna 2020 Suomen ulkomaankaupassa kuljetettiin tavaraa noin 101 miljoonaa tonnia. Määrä laski 6,4 prosenttia vuodesta 2019. Tavaraa vietiin noin 46 miljoonaa tonnia ja tuotiin lähes 55 miljoonaa tonnia. Vientimäärät laskivat 9,1 prosenttia ja tuontimäärät 4,1 prosenttia viime vuodesta.

Valtaosa Suomen ulkomaankaupan tavaravirroista kulkee meriteitse. Vuonna 2020 merikuljetusten osuus kaikista ulkomaankaupan tavarakuljetuksista oli hieman yli 83 prosenttia, mikä oli hieman vähemmän kuin vuonna 2019. Merikuljetusten tonnimäärät laskivat 7,9 prosenttia 84 miljoonaan tonniin.

Maakuljetusten osuus tavarakuljetuksista oli vuonna 2020 noin 14 prosenttia, eli hieman yli 14 miljoonaa tonnia. Osuus oli hieman suurempi kuin vuonna 2019. Kuljetusten tonnimäärät kasvoivat 3,7 prosenttia. Maakuljetuksiin on laskettu sekä maantie- että rautatieliikenne.

Lentokuljetusten tonnimäärät laskivat 49,3 prosenttia viime vuonna. Tavaraa kuljetettiin ilmareitillä 161 tuhatta tonnia, eli 0,2 prosenttia Suomen koko tavarankuljetusten tonnimääristä. Muiden kuljetusmuotojen, eli posti- ja putkikuljetusten sekä itseliikkuvien laivojen ja alusten, osuus ulkomaankaupan kokonaiskuljetuksista oli 1,9 prosenttia. Niiden tonnimäärät laskivat 13,8 prosenttia.

Rautatiekuljetusten tonnimäärät kasvoivat sekä tuonnissa että viennissä

Laivakuljetusten osuus tavaraviennin määrästä oli 92 prosenttia vuonna 2020. Osuus oli lähes sama kuin vuonna 2019. Tavaraa vietiin laivoilla hieman yli 42 miljoonaa tonnia, eli 9,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Tuontikuljetuksissa laivakuljetusten osuus oli 76,6 prosenttia ja määrä lähes 42 miljoonaa tonnia. Tonnimäärät laskivat 6,2 prosenttia vuodesta 2019. Laivakuljetukset sisältävät sekä meri- että sisävesikuljetukset, joista sisävesikuljetusten osuus sekä viennissä että tuonnissa on vain muutamia prosentin kymmenyksiä.

Viennin maantiekuljetusten tonnimäärät laskivat 8,4 prosenttia vuodesta 2019. Maanteitse vietiin 2,9 miljoonaa tonnia tavaraa, mikä oli noin kuusi prosenttia Suomen vientikuljetusten tonnimääristä. Maanteitse tuotua tavaraa tilastoitiin 4,4 miljoonaa tonnia. Maantiereittejä tuodun tavaran tonnimäärät nousivat 3,7 prosenttia vuoden takaisesta. Maantiekuljetettujen tonnien osuus koko tuonnista oli kahdeksan prosenttia, kasvua vajaa prosenttiyksikkö edellisvuodesta.

Rautatieliikenteessä viedyn tavaran määrä kasvoi 40,4 prosenttia 437 tuhanteen tonniin. Rautatiekuljetusten osuus koko viennistä oli vain 0,9 prosenttia. Tuonti rautateitse kasvoi 8,1 prosenttia 6,7 miljoonaan tonniin. Rautatiereitin osuudeksi tuonnin kuljetuksista tuli näin ollen 12 prosenttia. Lentokuljetusten viedyt tonnimäärät laskivat 53,7 prosenttia 133 tuhanteen tonniin ja tuodut määrät 7,4 prosenttia 28 tuhanteen tonniin.

Kemianteollisuuden vientikuljetusten tonnimäärät kasvoivat

Metsäteollisuuden tuotteiden viennissä puutavaraa kuljetettiin 5,5 miljoona tonnia (-11,4 %), paperimassaa 4,4 miljoonaa tonnia (-3,3 %), paperia ja pahvia 8,1 miljoonaa tonnia (-15,1 %) ja puutuotteita 0,8 miljoona tonnia (-3,7 %) viime vuonna. Metsäteollisuuden tuotteiden tonnimääräinen osuus kokonaisviennistä oli 40,8 prosenttia. Yhteensä metsäteollisuuden tuotteita kuljetettiin 18,8 miljoonaa tonnia, joista 17,2 miljoonaa tonnia meritse.

Energiatuotteiden, eli pääasiassa öljyjalosteiden, vientikuljetukset laskivat viime vuonna 7,2 prosenttia vajaaseen yhdeksään miljoonaan tonniin. Osuus Suomen koko vientikuljetusten tonnimääristä oli 19,4 prosenttia. Energiatuotteiden kuljetukset olivat lähes yksinomaan merikuljetuksia.

Kemiallisten aineiden ja tuotteiden viedyt tonnimäärät kasvoivat 2,1 prosenttia vuodesta 2019. Tavaraa kuljetettiin lähes 5,5 miljoonaa tonnia. Osuus koko vientikuljetuksista oli vajaat 12 prosenttia. Kemianteollisuuden kuljetuksista 4,8 miljoonaa tonnia vietiin meritse, 679 tuhatta tonnia rautatie- tai maantiekuljetuksina.

Rautaa ja terästä vietiin 3,1 miljoonaa tonnia viime vuonna, mikä oli 34,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Osuudeksi kaikista vientikuljetuksista tuli 6,8 prosenttia. Raudan ja teräksen kuljetuksista meritse meni 2,9 miljoonaa tonnia, maakuljetuksina 257 tuhatta tonnia.

Raakaöljyä ja öljytuotteita tuotiin viime vuonna 16,1 miljoonaa tonnia, mikä oli 29,4 prosenttia kaikista tuontikuljetuksista. Tuontimäärät laskivat 5,2 prosenttia vuodesta 2019. Tuonnin öljykuljetukset tulivat pääasiassa merireittiä. Puutavaran tuontikuljetukset nousivat 5,4 prosenttia 9,8 miljoonaan tonniin. Puutavaraa tuotiin rautateitse 3,6 miljoonaa tonnia, maanteitse 3,4 miljoonaa tonnia ja laivakuljetuksina 2,8 miljoona tonnia. Malmien ja metalliromun tuonti nousi 4,8 miljoonaan tonniin. Tuontimäärät nousivat 1,5 prosenttia edellisvuodesta. Kemiallisten aineiden ja tuotteiden tuontimäärät laskivat 5,2 prosenttia 5,8 miljoonaan tonniin. Elintarvikkeiden tuonnin tonnimäärät laskivat 4,6 prosenttia 2,6 miljoonaan tonniin.

Kuljetukset Alankomaihin kasvoivat

Viime vuonna Ruotsi oli suurin vientikuljetusten määrämaa vajaan 14 prosentin osuudellaan koko viennistä tonnimäärittäin laskettuna (6,3 milj. t). Ruotsiin viedyt tonnimäärät laskivat 8,8 prosenttia. Kuljetuksista 5,2 miljoonaa tonnia oli laivakuljetuksia, 1,1 miljoonaa tonnia maakuljetuksia. Saksaan tavaraa vietiin 4,5 miljoonaa tonnia (-13,5 %), Alankomaihin 3,9 miljoonaa tonnia (+8,7 %) ja Kiinaan 2,9 miljoonaa tonnia (-2,3 %).

Tuontikuljetuksissa Venäjän osuus lähetysmaana oli 24,5 miljoonaa tonnia, eli lähes 45 prosenttia kaikista tuontikuljetuksista. Maasta tuodut tonnimäärät laskivat 9,6 prosenttia. Toiseksi eniten tavaraa kuljetettiin Ruotsista (7,2 milj. t) ja kolmanneksi eniten Norjasta (3,0 milj. t).


Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Riikonen, Johanna p. 040 332 1824
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi


Asiasanat
Ulkomaankaupan kuljetukset