перейти к содержанию

Tullihallituksen päätös yhteisöön saapuvia ja yhteisöstä poistuvia tavaroita koskevan sähköisen ilmoitusmenettelyn käyttöönotosta alkaen 14.12.2009 vapaaehtoisena ja viimeistään 1.1.2011 pakollisena

10.12.2009 14.26
Tiedote

184/2009, TE/JS

Tullihallitus
 
Määräys
 
Antopäivä

9.12.2009
 
Dnro
184/010/09

Säädösperusta
Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetus (EY) n:o 648/2005, Komission asetukset (EY) 1875/2006, (EY) N:o 312/2009 ja (EY) N:o 273/2009 Kansallinen Tullilaki 4 §

Voimassaoloaika
14.12.2009 alkaen toistaiseksi

Kohderyhmät
Tullipiirit, tullikoodeksissa ja sen soveltamisasetuksessa tarkoitetut yhteisöön saapuvia, yhteisöstä poistuvia tai yhteisön kautta kuljetettavia tavaroita kuljettavat tai siirtävät yritykset, muut lainsäädännössä nimetyt toimijat tai näiden edustajat.

1.     Yleistä

Tullikoodeksin ja sen soveltamisasetuksen osittaisuudistusta koskeva lainsäädäntö (ns. turvallisuusuudistus; asetukset 648/2005, 1875/2006, ja 312/2009) on tullut voimaan 1.7.2009. Tämä lainsäädäntö velvoittaa taloudelliset toimijat antamaan Tullille soveltamisasetuksen liitteessä 30A luetellut tiedot sähköisesti, kuljetusmuodoittain määritetyssä määräajassa ennen tavaroiden saapumista yhteisöön tai poistumista yhteisöstä. Jotta taloudelliset toimijat voivat sopeuttaa toimintansa lainsäädännön mukaiseksi, uuden ilmoitusmenettelyn käyttöönotolle on säädetty siirtymäaika, joka päättyy 31.12.2010. Siihen saakka taloudelliset toimijat voivat antaa EU-lainsäädännön mukaiset ilmoituksensa nykyisin käytössä olevin tavoin.

Asiakkaat voivat aloittaa sähköisten ilmoitusten antamisen Tullille ennen 1.1.2011, sillä vaikka ilmoitusten EU-laajuinen antovelvollisuus alkaa vasta tuolloin, Suomen Tullilla on 14.12.2009 alkaen valmius ottaa vastaan ja käsitellä saapumiseen ja poistumiseen liittyviä ilmoituksia. Ilmoitukset käsitellään tullin AREX- ja ELEX tietojärjestelmissä.


Ilmoittajan, joka on vapaaehtoisesti aloittanut sähköisen ilmoitusmenettelyn Tullin antamien määritysten mukaisesti, on kuitenkin tämän jälkeen noudatettava ao. menettelyllä ilmoitettujen tapahtumien tulliselvityksessä kaikkia niitä määräyksiä, jotka lainsäädännön mukaan tulevat pakottaviksi 1.1.2011.

2.     Ilmoitukset

2.1 Saavuttaessa annettavat ilmoitukset

Viimeistään edellä mainitun siirtymäajan jälkeen on kolmannesta maasta saapuvasta tavarasta annettava sähköisesti Tullille

– saapumisen yleisilmoitus
– ilmoitus kuljetusvälineen tosiasiallisesta saapumisesta ensimmäiseen saapumistullitoimipaikkaan
– yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten
– väliaikaisen varaston purkaustulos

Saapumisen yleisilmoitus ja kuljetusvälineen saapumisilmoitus, johon on yhdistetty tavaroiden esittämisilmoitus, muodostavat yhdessä yleisilmoituksen tavaroiden väliaikaista varastointia varten. Erillistä yleisilmoitusta tavaroiden väliaikaista varastointia varten ei siis näissä tilanteissa Suomessa tarvita. Kuljetusvälineen saapumisilmoitus, johon on yhdistetty tavaroiden esittämisilmoitus, tulee tehdä sähköisesti.

Kun tulliselvittämättömät tavarat saapuvat jostain muusta yhteisömaasta, tavaroista on tehtävä yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten. Myös näitä tavaroita kuljettavan kuljetusvälineen saapumisesta on tehtävä edellä mainittu kuljetusvälineen saapumisilmoitus, johon on yhdistetty tavaroiden esittämisilmoitus.

Ilmoitusvelvollinen tai hänen asiamiehenään toimiva edustaja on velvollinen toimittamaan kuljetusvälineestä purettavia tavaroita koskevat tiedot Tullin järjestelmän antamine MRN-numeroineen (Movement Reference Number) sille väliaikaisen varaston pitäjälle, jonka varastoon kysymyksessä olevia tavaroita puretaan. Väliaikaisen varaston tulonumerona käytetään mainittua MRN-numeroa ja siihen liittyvää tavaraerän numeroa. Väliaikaisen varaston pitäjän tulee ilmoittaa näitä tavaroita koskevat purkaustulokset tullille sähköisesti.


Ilmoitusvelvollinen

Ilmoitusten antamisesta on pääsääntöisesti vastuussa meri-, lento-, rautatie- tai maantieliikenteen kuljetusyhtiö, joka kuljetussopimuksen nojalla on ottanut tavaran kuljetettavakseen.

2.2 Poistuttaessa annettavat ilmoitukset  

Kaikista EU:sta poistuvista tavaroista, joista ei ole annettu EU:ssa turvatiedot sisältävää tulli-ilmoitusta, on annettava sähköisesti poistumisen yleisilmoitus viimeistään edellä mainitun siirtymäajan päätyttyä eli 1.1.2011 alkaen. Tullilla on kuitenkin valmius tämän ilmoituksen vastaanottoon 14.12.2009 alkaen.

EU:sta poistuvista tavaroista viimeistään 1.1.2011 alkaen annettava Tullille lisäksi seuraavat sähköiset ilmoitukset

– ilmoitus tavaran saapumisesta poistumispaikalle (tätä ilmoitusta ei kuitenkaan vaadita tavarasta, josta annetaan vain poistumisen yleisilmoitus)
– tavaran alukseen lastaukseen liittyvä poistumisen esittämisilmoitus ja
– poistumisilmoitus, jolla ilmoitetaan tavaran poistuneen EU:n alueelta

Meri- ja rautateitse EU:sta poistuvasta tavarasta ilmoitusvelvollisuus alkaa 3.5.2010, mutta Tulli sopii kuitenkin jokaisen sanomailmoittajan osalta käyttöönottoaikataulun erikseen.

Lentoteitse poistuvien tavaroiden osalta mainitut ilmoitukset on annettava viimeistään 1.1.2011 alkaen.

Ilmoitusvelvollinen

Ilmoitus saapumisesta poistumispaikalle

Tullille on annettava ilmoitus tavaran saapumisesta poistumispaikalle. Viejällä on viimekätinen vastuu siitä, että ilmoitus annetaan. Jos ilmoituksen antaa Tullille muu kuin junan, ilma- tai vesialuksen lastaamisesta vastaava toimija, ilmoituksen tehnyt toimija on velvollinen toimittamaan ilmoitukseensa tullilta saamansa hyväksyvän päätöksen viipymättä tiedoksi ao. aluksen tai junan lastaamisesta vastaavalle toimijalle. Tämä on edellytys sille, että tavara voidaan oikeutetusti lastata kulkuneuvoon, jossa Suomesta poistuva tavara katsotaan tullimenettelyllisesti poistuneeksi myös EU:sta.

Ilmoituksen poistumistoimipaikalle saapumisesta voi antaa se, jolle Tulli on antanut etukäteen luvan tehdä mainittuja ilmoituksia.  

Maanteitse Suomesta poistuvista tavaroista ei tarvitse antaa nimenomaista ilmoitusta poistumispaikalle saapumisesta, vaan tavaroiden kuljettaja esittää tavarat tullille esittämällä tavaraa koskevat asiakirjat poistumistullitoimipaikan tullivirkailijalle.   

Tullihallitus tulee antamaan poistumistoimipaikalle saapumisen ilmoitusmenettelystä tammikuussa 2010 vielä erillisen määräyksen, jossa säädetään tarkemmin mainitusta luvasta ja menettelyn yksityiskohdista.

Poistumisen esittämisilmoitus ja poistumisilmoitus

Ilmoitusten antamisesta on pääsääntöisesti vastuussa meri-, lento-, rautatie- tai maantieliikenteen kuljetusyhtiö, joka kuljetussopimuksen nojalla on ottanut tavaran kuljetettavakseen.

3.     Ilmoitusten antamisessa noudatettava menettely

Tässä päätöksessä tarkoitetut sähköiset ilmoitukset annetaan Tullille joko sanomamuodossa tai Tullin Internet-liittymää käyttäen. Sanomamuotoisten ilmoitusten antaminen Tullille edellyttää, että sanomia Tullille antava on toteuttanut ilmoitusjärjestelmänsä Tullihallituksen antamien määritysten mukaisesti ja että Tulli on antanut asiointiin luvan. Luvan myöntämisen edellytykset, muut sähköiseen asiointiin liittyvät määritykset mukaan lukien nyt käyttöön otettavat asiakkaan ilmoitussanomat ja Tullin vastaussanomat on kuvattu tämän päätöksen liitteissä 1 ja 2.

Asiamiehen käyttö

Ilmoitusvelvollinen voi käyttää asiamiestä. Ilmoitusmenettelyissä on mahdollista käyttää vain suoraa edustajaa.    

Uusien menettelytapojen vaikutus nykyisiin ilmoituskäytäntöihin

Muulla tavoin annettuja ilmoituksia, esimerkiksi meriliikenteen PortNet -järjestelmään annettuja lastitietoja, ei enää 1.1.2011 jälkeen käytetä tulliselvityksen yleisilmoituksena.

Menettely poikkeustilanteessa

Jos ilmoituksia ei poikkeustilanteessa ole mahdollista tehdä sähköisesti, sähköisen ilmoitusmenettelyn haltijan tulee saada tullilta lupa poikkeusmenettelyn käyttöönotolle. Luvan saatuaan ilmoituksen tekemisestä vastaavan on annettava säädösten ja tämän määräyksen edellyttämät ilmoitukset tullin kanssa sovittavalla tavalla. Poikkeustilanteisiin liittyviä määräaikoja tulee noudattaa.

Jos poikkeustilanteen johdosta ilmoitusta tapahtumasta ei ole voitu tehdä sähköisesti, vaan se on tehty paperimuotoisena tai muulla tullin hyväksymällä tavalla, mainitusta tapahtumasta on kuitenkin annettava sähköinen ilmoitus myöhemmin, kun poikkeustilanne on ohi ja sähköinen ilmoittaminen on taas mahdollista. Tällöin sähköisessä ilmoituksessa on käytettävä samaa viitettä, joka on ilmoitettu poikkeusmenettelyssä käytetyssä tapauksessa. Lupa poikkeusmenettelyyn haetaan erillisen ohjeen mukaisesti.

4.     Seuraamukset rikkomuksista

Jos EU-lainsäädännössä ja tässä päätöksessä edellytettyjä ilmoituksia ei ole asianmukaisesti annettu ennen yhteisöön saapumista tai yhteisöstä poistumista, tulee ilmoitukset tehdä välittömästi saavuttaessa EU:n tullialueelle tai ennen poistumista EU:n tullialueelta. Tarvittavien tullitoimenpiteiden toteuttaminen saattaa viivästyttää tavaran kuljetuksia. Sen lisäksi tulli voi määrätä menettelystä kansallisen lainsäädännön mukaisesti virhemaksua.

THT