перейти к содержанию

Tullihallituksen ohje TIR-carnet –asiakirjan täyttämisestä

22.12.2009 15.58
Tiedote

197/2009, TE/JS

Tullihallitus

Ohje

Dnro
197/010/09

Antopäivä
18.12.2009

Säädösperusta
Tullikoodeksi, neuvoston asetus (ETY) 2913/92
Tullikoodeksin soveltamisasetus, komission asetus (ETY) 2454/93
Tullilaki, 1466/94
TIR-yleissopimus, 1975

Voimassaoloaika
1.1.2010–31.12.2014

Kohderyhmät
Tullipiirit, TIR-menettelyä käyttävät asiakkaat
 
Tällä ohjeella korvataan kokonaisuudessaan 4.11.2005 Tullihallituksen tiedotteella 187/05 julkaistu TIR-carnet’n täyttöohje.

TIR-menettely on yksi Euroopan yhteisön alueella hyväksyttävä ulkoisen passituksen menettely (Tullikoodeksi 91 artikla) ja TIR-carnet on TIR-menettelyssä käytettävä tulli-ilmoitus. Tulli-ilmoituksen allekirjoittaa aina tullimenettelystä vastaava tai hänen valtuuttamansa henkilö. Allekirjoitetulla tulli-ilmoituksella menettelystä vastaava sitoutuu ilmoituksen ja sen liiteasiakirjojen tietojen oikeellisuuteen sekä siihen, että tulli-ilmoituksessa on täytetty kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tavaroille ilmoitettavaa tullimenettelyä koskevien säännösten noudattamiseksi (Tullikoodeksi 62 artikla). TIR-carnet’n osalta allekirjoittaminen koskee etusivun kohtaa 12 sekä sisäsivujen kohtaa 15. Vaillinaista, allekirjoittamatonta, virheellistä tai väärää tulli-ilmoitusta ei hyväksytä tullille esitetyksi.

Tarvittaessa voidaan soveltaa Tullilain 31-33 §:ssä säädettyjä seuraamuksia tulli-ilmoituksiin liittyvissä puutteellisuuksissa. Lisäksi on huomattava, että virheellisten tietojen antaminen tulli-ilmoituksella voi johtaa hallinnollisiin tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

TIR-carnet’n tietojen sähköinen ilmoittaminen

Komission asetuksen (EY) N:o 1192/2008, joka on annettu 17.11.2008 ja julkaistu 6.12.2008 Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä L 329/2008, mukaisesti TIR-carnet’n haltijoiden on ilmoitettava TIR-carnet’lla passitettavien tavaroiden tiedot Tullille sähköisesti 1.1.2009 lukien. Ilmoittamisessa on noudatettava tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteiden 37a ja 37c vaatimuksia.

Passitusilmoituksen voi tehdä esimerkiksi Tullin internet-sivulle sijoitetulla internetsovelluksella, jolla voidaan antaa passitusilmoituksen tiedot tullin sähköiseen passitusjärjestelmään. Samasta paikasta löytyvät myös sähköisen passitusilmoituksen kenttäkohtaiset täyttöohjeet.

EORI-tunnisteen ja TIR-carnet’n haltijan tunnisteen ilmoittaminen

EORI-tunnuksen ilmoittaminen tulli-ilmoituksissa on ollut  pakollista passituksesta vastaavalle (TIR-carnet’n haltija) 1.9.2009 lukien.

Sähköisen passitusilmoituksen kohtaan ”Toimijan luonne” merkitään koodi R (EORI) ja kohtaan ”Toimijan tunnus” voimassa oleva EORI-tunniste (esim. FI01234567-8). Jos EORI-tunnistetta ei ole, sitä voidaan hakea Tullin internet-sivulta löytyvällä lomakkeella ”730s – EORI Hakemuslomake”.

EORI-tunnisteen lisäksi sähköisellä TIR-passitusilmoituksella on ilmoitettava myös TIR-carnet’n haltijan tunniste sille varatussa kohdassa.

Edeltävän menettelyn ilmoittaminen

TIR-menettelyyn asetettavasta tavarasta tulee esittää edeltävän menettelyn tunnistetieto. Tunnistetietona voi olla esimerkiksi yleisilmoituksen tunnistenumero, varastoonpanonumero, päätettävän T-passin viitenumero tai vienti- tai jälleenvienti-ilmoituksen viitenumero.

Edeltävä menettely on ilmoitettava sähköisellä TIR-passitusilmoituksella tavaraeräkohtaisesti. Tavaraerä tarkoittaa yhtä ja samaa tavaralajia, josta voidaan käyttää samaa kaupallista yleisnimitystä. Yhdelle tavaraerälle on mahdollista kirjata 99 eri edeltävää menettelyä tai –toimintoa. Tarvittaessa passituksesta vastaava voi ilmoittaa samasta tavarasta myös toisen tavaraerän, jolloin voidaan ilmoittaa 99 uutta eri edeltävää menettelyä. Tarvittaessa voidaan ilmoittaa aina uusi tavaraerä, kunnes kaikilla tavaroilla on oikeat edeltävän menettelyn tunnistetiedot.

Jos TIR-kuljetuksella on useampi lähtötullitoimipaikka, ensimmäistä lastauspaikkaa seuraavissa lähtötullitoimipaikoissa ilmoitetaan aiemmassa tullitoimipaikassa menettelyyn asetetuille tavaroille edeltävänä menettelynä aiemman sähköisen TIR-passitusilmoituksen viitenumero (MRN). Uuden lastauspaikan tavaroihin liittyvät edeltävän menettelyn tunnistetiedot ilmoitetaan omina tietoinaan.

TIR-carnet vihkon täyttöohjeet

Kansilehti

Sarake 1:              Voimassaoloaika; tämä päivämäärä on viimeinen päivä, jolloin TIR-carnet voidaan hyväksyä passitusasiakirjaksi. Kuljetus, joka on aloitettu viimeistään tähän sarakkeeseen merkittynä päivämääränä, on vakuutettu tällä TIR-carnet’lla kunnes TIR-carnet on esitetty määrätoimipaikalla.
 Sarake 2:              TIR-carnet’n myöntäneen kansallisen takaajajärjestön nimi
 Sarake 3:              TIR-carnet’n haltijan nimi ja tunnistenumero
 Sarake 4:              TIR-carnet’n myöntäneen takaajajärjestön leima ja allekirjoitus
 Sarake 5:              Kansainvälisen järjestön sihteerin allekirjoitus ja leima (painettu)
 Sarake 6:              Maa tai maat, joista TIR- kuljetuksen tavaran lastaus tai osalastaus aloitetaan
 Sarake 7:              Maa tai maat, joihin TIR- kuljetus päätetään
 Sarake 8:              Maantiekulkuneuvon rekisterinumero tai -numerot, ei ainoastaan moottorikäyttöisen maantiekulkuneuvon, vaan myös sellaisen vedettäväksi tarkoitetun perävaunun tai puoliperävaunun
 Sarake 9:              TIR-hyväksymistodistuksen numero ja -päivämäärä
 Sarake 10:            Kontin tai konttien numerot tarvittaessa
 Sarake 11:            Huomautuksia, esim. ”Heavy- or Bulky Goods” -leima
 Sarake 12:            TIR-carnet’n haltijan tai hänen edustajansa allekirjoitus

Takaajajärjestö, joka on luovuttanut TIR-carnet’n sen haltijalle, täyttää kohdat 1-4
 TIR-carnet’n haltija eli passituksesta vastaava täyttää kohdat 6-12

Tulli ei täytä kansilehden kohtia, mutta tarkastaa ilmoitettujen tietojen oikeellisuuden, TIR-carnet’n voimassaoloajan sekä tarvittaessa vahvistaa leimallaan muuttuneet tiedot esitetyksi tullille (Huom. sarakkeeseen 1 ei saa tehdä korjauksia). Lisäksi Tulli tarkastaa TIR-hyväksymistodistuksen voimassaolon.

Keltainen sivu

Tähän sivuun tulliviranomaiset eivät pääsääntöisesti tee merkintöjä, poislukien tilanteet joissa TIR-carnet’n haltija pyytää muutosten vahvistamista. TIR-carnet’n haltija huolehtii sivun täyttämisestä ja vastaa samalla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Sivun on oltava saman sisältöinen kuin sivut 1-24 eli valkoiset ja vihreät, joista valkoisilla on pariton sivunumero ja vihreillä parillinen sivunumero.

Tullinimikkeen ilmoittaminen

Tullinimikkeen ilmoittaminen TIR-carnet’n lehdillä ja sähköisessä TIR-ilmoituksessa on vapaaehtoista.

Jos nimike on kuitenkin ilmoitettu, tulee sen vastata tavaraa ja olla sama kuin edeltävässä tullimenettelyssä ilmoitettu. Jos edeltävässä menettelyssä on ilmoitettu tullinimike joka ei ole yhteneväinen tavarankuvauksen kanssa, tulee virhe korjata toimenpidettä aloitettaessa tai vaihtoehtoisesti jättää se kokonaan ilmoittamatta (yliviivata). Jos virheellinen nimike halutaan korjata TIR-toimenpidettä aloitettaessa, voi lähtötullitoimipaikka tehdä tarpeelliset tarkastukset nimikkeen oikeellisuuden varmistamiseksi.

Sivut 1-24, valkoiset ja vihreät sivut

TIR-carnet’n haltija täyttää kohdat:2 ja 4 – 15

Sarake 1:              TIR-carnet’n numero
Sarake 2:              Lähtötullitoimipaikka tai lähtötullitoimipaikat, näitä voi olla yhdestä kolmeen kappaletta riippuen määrätullitoimipaikkojen (sarake 12) lukumäärästä. Lähtö- ja määrätullitoimipaikkojen yhteismäärä ei saa ylittää neljää kappaletta.
Sarake 3:              Kansainvälisen organisaation nimi
Sarake 4:              TIR-carnet’n haltijan tiedot: nimi, osoite, maa, tunnistenumero ja EORI-tunniste
Sarake 5:              Maa tai maat joista TIR-kuljetus aloitetaan
Sarake 6:              Maa tai maat joihin TIR-kuljetus päätetään
Sarake 7:              Maantiekulkuneuvon rekisterinumero tai –numerot. Jos kansallinen lainsäädäntö ei edellytä perävaunujen ja puoliperävaunujen rekisteröintiä, on niiden sijasta merkittävä valmistus- tai tunnistusnumero.
Sarake 8:              Lastiluetteloon kiinteästi liitettyjen asiakirjojen tiedot. Tässä voidaan ilmoittaa ainoastaan niiden asiakirjojen tiedot, jotka tulli on hyväksyy liitettäväksi TIR-carnet’seen ja leimallaan  vahvistaa liittämiskohdan. Tähän sarakkeeseen ei kirjata muiden mukana seuraavien asiakirjojen tietoja, vaikka ne liittyisivät läheisesti kuljetukseen.

Lastiluettelo on täytettävä lähtömaan kielellä, jolleivät tulliviranomaiset anna lupaa muun kielen käyttämiseen. Tulliviranomaisilla, niissä maissa joiden läpi kuljetus tapahtuu, on oikeus vaatia lastiluettelon kääntämistä heidän omalle kielelleen.

Lastiluetteloon merkittävät tiedot tulee kirjoittaa tai monistaa siten, että ne ovat selkeästi luettavissa kaikissa lehdissä. Tulliviranomaiset eivät hyväksy lehtiä, joiden tekstiä on mahdotonta lukea.

Irrotelehtiin voidaan liittää lastiluettelon mallin mukaisia lisälehtiä tai kaupallisia asiakirjoja (liitteitä), jotka sisältävät kaikki lastiluettelon edellyttämät tiedot. Tällöin kaikissa irrotelehdissä on oltava merkittynä liitettyjen lisälehtien lukumäärä ja mahdolliset tunnistetiedot sarakkeessa ”8” sekä pakkausten tai tavaroiden lukumäärä ja lisälehdissä lueteltujen tavaroiden kokonaisbruttopaino. Edellä mainitut tiedot merkitään sarakkeisiin 9-11.

Tavarankuvausasiakirjana eli lisälehtenä voi olla:  

1.Lähettävän varaston laatima lastausasiakirja

2.Alusmanifestia vastaava lastiluettelo, jos tavaraa ei ole purettu tulli- tai väliaikaiseen varastoon Suomessa, olettamuksella että sen sisältämä tavarankuvaus on tulliviranomaisia tyydyttävä

3.Kaupallinen asiakirja, jos se sisältää tarvittavat tiedot

4.Muu tulliviranomaisen erikseen hyväksymä asiakirja

Riippumatta siitä mitä asiakirjaa on käytetty tavarankuvausasiakirjana, tulee se (tavarankuvausasiakirja) liittää TIR-carnet'n jokaiseen irrotelehteen niitein tai vastaavin keinoin. Tulli vahvistaa tavarankuvausasiakirjan hyväksytyksi lisälehdeksi leimaamalla sen niin, että TIR-carnet’sta on helposti havaittavissa, jos lisälehti on vaihdettu tai poistettu. Tämän lastausluettelon lehtien lukumäärä ja asiakirjan tunnistetieto ilmoitetaan sarakkeessa ”8 - Lastiluetteloon liitettyjen asiakirjojen tiedot”. Jos lähtötullitoimipaikkoja on useita ja lisälehtiä on käytetty, tulee ne selvästi erottaa lähtötullitoimipaikoittain toisistaan.

Sarake 9:              Lastitila (t) tai kontti / kontit, merkitään:
 a) Tunnistenumero (-t), esim. kontin numero
 b) Pakkausten tai tavaroiden yksilöinnin osoittavat merkit ja numerot

Sarake 10:            Pakkausten tai tavaroiden määrä ja laji, merkitään tavarankuvaus

Tavarankuvauksen on oltava riittävän täsmällinen tavaroiden yksilöimiseksi ja luokittelemiseksi. Sen perusteella on tavaralle voitava määrittää mahdollinen tullivelka, eli ne tullit ja verot jotka on maksettava, jos tavara kuljetuksen aikana katoaa.

Tavarankuvauksena on käytettävä kuljetettavien tavaroiden kauppanimitystä (esim. LCD-televisioita, DVD-soittimia jne.) siten, että tavarat ovat selkeästi tunnistettavissa. Yleisnimitystä, kuten esimerkiksi elektroniikkaa, taloustavaroita, vaatteita, sisutustavaraa, ei hyväksytä tavarankuvaukseksi. Lisäksi tavarailmoituksessa on käytävä ilmi  kuhunkin tavarankuvaukseen liittyvien pakkausten tai tavaroiden määrä ja tyyppi. Raskaista tai tilaa vievistä tavaroista ilmoitetaan paljous.

Jos lähtötullitoimipaikkoja on useita, niissä TIR-menettelyyn asetettavia tavaroita koskevat merkinnät on lastiluettelossa selvästi erotettava toisistaan.

Sarake 11:            Bruttopaino kiloissa

Sarake 12:            Lastiluetteloon merkittyjen pakkausten tai tavaroiden kokonaismäärä. Lisäksi merkitään määrätoimipaikan tai –paikkojen nimet (sijainti) ja niihin purettavien tavaroiden lukumäärä.

Määrätoimipaikkoja voi olla yhdestä kolmeen kappaletta, riippuen lähtötoimipaikkojen (Sarake 2) lukumäärästä. Lähtö- ja määrätoimipaikkojen yhteismäärä ei saa ylittää neljää kappaletta.

Kohdat 13–15:    Paikka ja päiväys sekä TIR-carnet’n haltijan tai hänen edustajansa allekirjoitus. Täyttämällä tämän kohdan TIR-carnet’n haltija vastaa TIR-carnet’ssa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Merkinnät on tehtävä kaikille TIR-carnet’n irrotelehdille.

Lähtötullitoimipaikka täyttää:

Sarake 16:            Kiinnitettyjen sinettien lukumäärä ja tunnistetiedot
Sarake 17:            Päivämäärä, lähtötullitoimipaikan leima ja tullivirkailijan allekirjoitus sekä nimenselvennys
Sarake 18:            Tullitoimipaikan nimi, jossa tavara asetetaan TIR-menettelyyn.
Sarake 19:            Merkitään ”X” lokeroon, jos sinetit tai muut tunnistusapuvälineet ovat olleet vahingoittumattomat kuljetuksen alkaessa.
Sarake 20:            Määräaika johon mennessä TIR-carnet on esitettävä maantiekulkuneuvon, ajoneuvoyhdistelmän tai kontin kanssa väli- tai määrätoimipaikassa.
Sarake 21:            Merkitään lähtötullitoimipaikan tunnistetieto
Sarake 22:            Muita tietoja, merkitään väli- tai määrätullitoimipaikka jossa tavarat on esitettävä. Lisäksi voidaan tarvittaessa merkitä käytettävä reitti.
Sarake 23:            Tullivirkailijan allekirjoitus, nimenselvennys, lähtötullitoimipaikan leima ja päivämäärä

Valkoisen lehden kantaosa  ”Souche No 1”, jonka tulliviranomainen täyttää

Sarake 1:              Merkitään lähtötullitoimipaikan nimi
Sarake 2:              Merkitään TIR-kuljetuksen tunnistenumero (MRN), jolla asiakirja on kirjattu lähtötullitoimipaikalla
Sarake 3:              Merkitään kiinnitettyjen sinettien lukumäärä ja numerot
Sarake 4:              Merkitään ”X” lokeroon, jos sinetit tai muut tunnistusmerkit ovat vahingoittumattomat kuljetuksen alkaessa. Ensimmäinen lähtötullitoimipaikka ei täytä tätä lokeroa.
Sarake 5:              Muita tietoja, esim. väli- tai määrätullitoimipaikan nimi, jossa TIR-carnet ja tavarat on esitettävä yhdessä maantiekulkuneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kanssa. Määrätty kuljetusreitti on petosriskeille alttiita tavaroita kuljetettaessa merkittävä tähän sarakkeeseen
Sarake 6:              Tullivirkailijan nimikirjoitus, nimenselvennys, päivämäärä ja tullitoimipaikan virallinen leima
Kantaosa             Tarvittaessa varamenettelyn leima (malli tullikoodeksin soveltamisasetus, liite 62) selvästi näkyvään paikkaan.

Määrätullitoimipaikka täyttää:

Sarake 24:            Merkitään väli-, poistumis- tai määrätullitoimipaikan nimi, jossa TIR-carnet ja tavarat on esitetty yhdessä maantiekulkuneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kanssa
Sarake 25:            Merkitään ”X” lokeroon, jos sinetit tai muut tunnistusapuvälineet ovat olleet vahingoittumattomat.
Sarake 26:            Merkitään purettujen pakkausten lukumäärä
Sarake 27:            Merkitään ”R” (iso R-kirjain) ainoastaan niissä tapauksissa joissa kuljetukseen liittyy säännönvastaisuuksia tai on mahdollista että tullivelka saattaa myöhemmin syntyä.
Sarake 28:            Tullivirkailijan nimikirjoitus, nimenselvennys, päivämäärä ja tullitoimipaikan leima

Vihreän lehden kantaosa ”Souche No 2” , jonka tulliviranomainen täyttää

Sarake 1:              Merkitään sen tullitoimipaikan nimi, joka vahvistaa lastin saapumisen.
Sarake 2:              Merkitään ”X” lokeroon, jos sinetit tai muut tunnistusmerkit ovat olleet vahingoittumattomat tullitoimipaikkaan saavuttaessa
Sarake 3:              Merkitään purettujen pakkausten tai tavaroiden lukumäärä
Sarake 4:              Merkitään mahdollisten uusien sinettien tai tunnistemerkkien tunnistetiedot
Sarake 5:              Merkitään ”R” (iso R-kirjain) ainoastaan niissä tapauksissa joissa kuljetukseen liittyy säännönvastaisuuksia tai jos on mahdollista että tullivelka saattaa myöhemmin syntyä. Jos merkitään ”R”, on merkittävä myös syy miksi näin on menetelty.
Sarake 6:              Tullivirkailijan nimikirjoitus, nimenselvennys, päivämäärä ja tullitoimipaikan virallinen leima

TIR-carnet’ssa mainitut muut asiakirjat

Yhteisön voimassa olevan lainsäädännön (tullikoodeksin soveltamisasetuksen 219 artikla) mukaisesti ainoa pakollinen passitusilmoitukseen liittyvä asiakirja on kuljetusasiakirja. Kuljetusasiakirja on esitettävä tulliviranomaisen pyynnöstä. TIR-carnet’seen liitetään kiinteästi ainoastaan ne asiakirjat, jotka on mainittu TIR-carnet’n sarakkeessa ”8”.

Tulli voi harkintansa mukaan vaatia myös muut TIR-carnet’ssa mainitut asiakirjat esitettäväksi TIR-carnet'n avaamisen yhteydessä. Jos tullille esitetyissä asiakirjoissa ja muissa kuljetukseen liittyvissä asiakirjoissa todetaan ristiriitaisuuksia, on tullin selvitettävä mitkä tiedot ovat oikein. Viittaukset ristiriitaisia tietoja sisältäviin liiteasiakirjoihin voidaan vaatia poistettavaksi TIR-carnet'n avaamisen yhteydessä.

Tavaran yhteisöaseman ilmoittaminen

Yhteisötavaran ollessa kyseessä ja tavaranhaltijan halutessa säilyttää tavaran tullioikeudellinen asema, tulee tavaranhaltijan lisätä kaikille TIR-carnet’n lehdille tavarankuvauksen kohdalle tunnuksen ”T2L” ja oman allekirjoituksensa (tullikoodeksin soveltamisasetus 319 artikla). Tunnuksen aitous on vahvistettava toimivaltaisen virkailijan allekirjoituksella, nimenselvennyksellä ja lähtötullitoimipaikan leimalla. Vahvistusta ei voi suorittaa tavaroihin jotka on asetettu vientimenettelyyn.

Kuljetuksen koskiessa sekä yhteisö- että muita kuin yhteisötavaroita, ja tavaranhaltijan halutessa säilyttää yhteisötavaroiden tullioikeudellisen aseman, on nämä kaksi tavararyhmää merkittävä erillisinä ja tunnus ”T2L” on merkittävä siten, että se koskee selvästi ainoastaan yhteisötavaroita.

Vahvistettu raportti

Siinä tapauksessa, että tullisinetit ovat rikkoutuneet tai tavarat ovat tuhoutuneet tai vahingoittuneet onnettomuudessa matkan aikana, on kuljettajan otettava viipymättä yhteys tulliviranomaisiin. Jos tämä ei ole mahdollista niin muihin toimivaltaisiin viranomaisiin maassa jossa hän tapahtumahetkellä on. Asianomaisten viranomaisten on viivytyksettä laadittava TIR-carnet’ssa oleva vahvistettu raportti.

Jos tapahtuu onnettomuus, jonka vuoksi on välttämätöntä siirtää lasti toiseen ajoneuvoon tai toiseen konttiin, saadaan tällaiseen siirtoon ryhtyä ainoastaan siinä tapauksessa, että toimivaltainen viranomainen on siirtoa suoritettaessa läsnä. Suomessa toimivaltainen viranomainen on tulli tai muu tullin erikseen valtuuttama viranomainen. Siirron aikana paikalla olleen viranomaisen on laadittava vahvistettu raportti. Jos TIR-carnet’ssa ei ole merkintää ”Heavy Or Bulky Goods”, ajoneuvon tai kontin, johon tavarat siirretään, on oltava hyväksytty tullisinetöityyn tavarakuljetukseen. Lisäksi se on sinetöitävä ja vahvistettuun raporttiin on merkittävä tiedot kiinnitetyistä sineteistä. Jos hyväksyttyä ajoneuvoa tai konttia ei ole saatavana, voidaan tavarat siirtää myös hyväksymättömään ajoneuvoon tai konttiin sillä ehdolla, että se antaa riittävän tullivarmuuden. Tässä tapauksessa tulliviranomaisten on päätettävä voiko tavarankuljetus TIR-carnet’lla jatkua kyseisessä ajoneuvossa tai kontissa.

Jos välittömästi uhkaavan vaaran vuoksi on välttämätöntä viipymättä purkaa lasti osittain tai kokonaan, voi kuljettaja ryhtyä toimenpiteeseen oma-aloitteisesti odottamatta asianomaisten viranomaisten toimenpiteitä. Tämän jälkeen hänen on toimitettava todisteet tulliviranomaisille siitä, että suoritettuihin toimenpiteisiin oli pakko ryhtyä ajoneuvon tai kontin tai niiden lastin vuoksi. Heti sen jälkeen kun hän suorittanut loppuun vaaratilanteen edellyttämät varotoimet, on hänen tehtävä ilmoitus tullille asiaa koskevien seikkojen todentamiseksi, lastin tarkastamiseksi, ajoneuvon tai kontin sinetöimiseksi ja vahvistetun raportin laatimiseksi.

Vahvistetun raportin on oltava kiinni TIR-carnet’ssa, kunnes on päästy sarakkeessa 12 mainittuun määrätullitoimipaikkaan.

Sarake 1:              Lähtötullitoimipaikka tai –paikat
Sarake 2:              TIR-carnet’n numero
Sarake 3:              Kansainvälisen järjestön nimi
Sarake 4:              Maantiekulkuneuvon tai –neuvojen rekisterinumero tai -numerot
Sarake 5:              TIR-carnet’n haltija ja haltijan tunnistenumero
Sarake 6:              Tullisinettien tila, merkitään rasti ruutuun, vasemmanpuoleinen ruutu: Sinetit ehjät oikeanpuoleinen ruutu: Sinetit avattu
Sarake 7:              Lastitilan, kontin tai konttien tila, vasemmanpuoleinen ruutu: Lastitila ehjä oikeanpuoleinen ruutu: Lastitila avattu
Sarake 8:              Huomautukset / havainnot
Sarake 9:              Tavaroita ei ole havaittu puuttuvan –sarakkeessa merkitään:

”X” vasemmanpuoleiseen ruutuun jos tavaroita ei ole havaittu puuttuvan ja oikeanpuoleiseen ruutuun jos tavaroita on havaittu puuttuvan. Jälkimmäisessä tapauksessa on täytettävä myös sarakkeet 10-13, joihin merkityt tavarat puuttuvat tai ovat tuhoutuneet.

Sarake 10:            a) Lastitila (t) tai kontti / kontit, merkitään tunnistetieto
                             b) Pakkausten ja tavaroiden merkit ja numerot, merkitään yksilöintitieto
 Sarake 11:            Pakkausten tai tavaroiden määrä ja laji; tavarankuvaus
 Sarake 12:            ”M” – puuttuu (Missing)

”D” – tuhoutunut (Destroyed)

Sarake 13:            Huomautukset, tiedot puuttuvista tai tuhoutuneista määristä
 Sarake 14:            Onnettomuuspäivä, -paikka ja -aika
 Sarake 15:            Toimenpiteet, joihin on ryhdytty TIR-kuljetuksen jatkamiseksi, merkitään ”X” asianomaiseen ruutuun ja täytetään tarvittaessa muut tarvittavat kohdat

Ylimmäinen ruutu:       Uusien sinettien kiinnittäminen: määrä_______  tunniste______

                            Keskimmäinen ruutu:      Lastin siirtäminen, katso sarake 16
                            Alimmainen ruutu:          Muut

Sarake 16:            Jos tavarat on siirretty: Jokaisen korvaavan maantiekulkuneuvon / kontin laji, merkitään kohtaan:

Kulkuneuvon rekisterinumero, jos kulkuneuvo on hyväksytty TIR-kuljetukseen merkitään ”X” vasemmanpuoleiseen ruutuun ja jos ei niin merkitään ”X” oikeanpuoleiseen ruutuun.

Kontin tai konttien tunniste tai tunnisteet, jos kontti tai kontit on hyväksytty TIR-kuljetukseen merkitään ”X” vasemmanpuoleiseen ruutuun ja jos ei ole hyväksytty, merkitään ”X” oikeanpuoleiseen ruutuun.

Oikeanpuoleisen ruudun oikealle puolelle merkitään mahdollinen TIR-hyväksymistodistuksen numero ja sen oikealla puolella olevalle viivalle merkitään kiinnitettyjen sinettien lukumäärä ja tunnistetiedot.

Sarake 17:            Tämän vahvistetun raportin laatinut viranomainen, merkitään raportin laatineen viranomaisen tiedot: Paikka, päivämäärä, leima ja nimikirjoitus sekä nimenselvennys nimikirjoituksen alle
 Sarake 18:            Vahvistusmerkintä seuraavassa tullitoimipaikassa, johon TIR kuljetus saapuu, merkitään päiväleimalla ja virkailijan nimikirjoituksella ja nimenselvennyksellä saapuneeksi

TIR-carnet’n takasivulla oleva numeroitu kulma, joka on  tehty helposti irroitettavaksi, on luovutettava TIR-carnet’n haltijalle, jos TIR-carnet joudutaan ottamaan viranomaisten haltuun esim. tutkimuksen ajaksi. Tällöin TIR-carnet’n haltijalle luovutettavaan kappaleeseen merkitään haltuun ottavan viranomaisen leima, virkailijan nimikirjoitus sekä nimenselvennys.

Lisätietoja:

Eteläinen tullipiiri, Marjo Saastamoinen, p. 02049 21314
Läntinen tullipiiri, Peter Dahlberg, p. 02049 24044
Pohjoinen tullipiiri, Topi Virkkala, p. 02049 28025
Itäinen tullipiiri, Marika Valtonen, p. 02049 25041
Ålands tulldistrikt, Tapani Sivén, p. 02049 26044

THT