перейти к содержанию

Tullen har vid sin övervakning av alkoholinförsel överfört 75 partier för skattebedömning

11.11.2014 9.00
Pressmeddelande

Tullen har övervakat och intensivövervakar fortfarande resandeinförseln av alkohol i Helsingfors hamnar med fokus på buss-, personbils- och paketbilstrafiken. I samband med den intensifierade övervakningen har man även övervakat den kommersiella trafiken och fotpassagerare. På basis av kontrollerna har 75 partier på sammanlagt över 37 000 liter resandeinförd alkohol överförts till Tullens punktbeskattning för skattebedömning.

I samband med den intensifierade övervakningen av alkoholinförsel har Tullen under tiden 1.7.2014–31.10.2014 samtalat med 3 423 passagerare och utfört 241 kontroller. Övervakningen har resulterat i att 75 partier på sammanlagt över 37 000 liter resandeinförd alkohol har överförts för skattebedömning. Av dessa partier har Tullen i 22 fall omhändertagit den införda alkoholen.  Den största mängden införd alkohol som överförts för skattebedömning har varit över 1 600 liter och den minsta 23 liter.

När man granskar statistiken över omhändertaganden upptäcker man att litermängden i enstaka stora partier införd alkohol har minskat under år 2014 jämfört t.ex. med de två tidigare åren.

‒ Tullen har med den intensifierade övervakningen fokuserat på att förebygga kommersiell införsel av alkohol. Dessutom strävar Tullen efter att under kommande övervakningsoperationer även kartlägga vilken inverkan ändringarna i punktskattelagen har på bl.a. mängden alkohol som resenärer för in, berättar Mikko Grönberg vid Tullens bevakningsavdelning.

‒ Huvudsakligen känner resenärerna väl till förutsättningarna för eget bruk, men helt tydlig kommersiell införsel ryms också med, vilket över 37 000 liter alkohol som överförts till Tullens punktbeskattning för skattebedömning visar, fortsätter Mikko Grönberg.

‒ I hamnarna avgör Tullen utifrån en helhetsbedömning om alkoholen som införs är avsedd för resenärens eller familjens bruk eller om den införs i kommersiellt syfte, påminner Mikko Korpi vid Helsingfors tull.  Övervaknings- och kontrollåtgärder begränsar sig inte enbart till övervakning som sker i hamnar, utan införd alkohol kan efterbeskattas inom tre år från införseln, fortsätter Korpi.

Största delen av fallen som i samband med kontroller har överförts till Tullens punktbeskattning är fortfarande i utredningsskedet. I sex fall har man tagit beslutet att ingen skatt uppbärs och i 15 fall att efterskatt ska betalas. Ett fall har lett till brottsutredning och vid behov ger man ut information om fallet när brottsutredningen har avslutats.

‒ I sex fall har resenären kunnat ge Tullen en trovärdig utredning över att förutsättningarna för eget bruk uppfylls gällande den införda alkoholen, berättar Seppo Raitolahti vid Tullens punktbeskattning. Hittills är det sammanlagda värdet av påförd efterskatt ca 13 200 euro, fortsätter Raitolahti.

Endast alkohol som införts för eget bruk är skattefri

En resenär har rätt att utan några begränsningar eller någon deklarationsskyldighet föra in punktbeskattade alkoholprodukter skattefritt till Finland från ett annat EU-land, som t.ex. Estland, om resenären har köpt dem själv. Förutsättningen för skattefri införsel för eget bruk eller som gåva är att resenären för in produkterna antingen gående eller i ett fordon som resenären själv anländer i till Finland.

Införsel av alkohol mot betalning är alltid skattepliktig oavsett mängden. Förmedling av alkohol till en annan person är skattepliktig import fastän den inte sker mot ersättning.  Även införsel av produkter som avses användas vid en tillställning som ordnas av ett företag eller en förening är skattepliktig.

Polisen stödde Tullen i övervakningen av minderårigas alkoholinförsel

Polisen stödde Tullen i övervakningen av alkoholinförsel och särskilt minderårigas alkoholinnehav. Vid övervakningen ertappades ett tiotal minderåriga som innehade alkohol mot bestämmelserna. Man ska också komma ihåg åldersgränserna vid införsel av alkoholprodukter. Endast den som fyllt 20 år får inneha och transportera starka alkoholdrycker (över 22 %) i Finland. För svaga alkoholdrycker (högst 22 %) är åldersgränsen 18 år. För förseelser som uppdagades skrevs ordningsböter ut och vid behov underrättades föräldrar och barnskyddsmyndigheten.

Det lönar sig för föräldrar att försäkra sig om att den vuxna person som åker med på kryssningen är pålitlig och ser efter de minderåriga, påminner kommissarie Henri Helminen vid Helsingfors polisinrättning.

Utöver ordningsböter åt minderåriga delade polisen i hamnen ut anmärkningar för flera trafikförseelser och i samband med övervakningen avslöjades även tre rattfyllerister. Dessutom överförde polisen 14 fall av alkoholimport till Tullen för behandling. 

Mera information:

Mikko Korpi, tullöverinspektör, Helsingfors tull, tfn: 040 332 3068
Mikko Grönberg, tullbevakningsdirektör, Tullens bevakningsavdelning, tfn: 040 332 2679
Seppo Raitolahti, tullöverinspektör, Tullens punktbeskattning, tfn: 040 332 2067
Henri Helminen, kommissarie, Helsingfors polisinrättning, tfn: 0295 471 136

пресс-релиз