перейти к содержанию

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto heinäkuussa 2017

29.9.2017 9.00Tulli, Tilastointi

Sekä vientimäärät että –hinnat jatkoivat kasvuaan heinäkuussa

Henkilöautojen sekä metallien ja malmien viennin kasvu huomattavaa heinäkuussa

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi heinäkuussa viidenneksen vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 4,7 miljardia euroa. Kasvu johtui sekä viennin volyymin että vientihintojen noususta. Volyymi kohosi 13,2 prosenttia ja vientihinnat 6,0 prosenttia. Tuonnin arvo kasvoi heinäkuussa 17 prosenttia vuoden takaisesta ja oli arvoltaan viisi miljardia euroa. Tuonnin volyymi kasvoi 14,4 prosenttia ja tuontihinnat nousivat 4,0 prosenttia. Tammi-heinäkuussa yhteenlaskettu vienti suureni 16 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta nousi 14 prosenttia.

Kauppatase oli heinäkuussa 287 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-heinäkuussa kauppataseen alijäämää kertyi 1,2 miljardia euroa. Viime vuoden heinäkuussa kauppatase oli 334 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-heinäkuun vaje oli tuolloin 1,5 miljardia euroa. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde[1] parani heinäkuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat kasvoivat tuontihintoja enemmän. Pisteluku oli heinäkuussa 102,4 ja edellisvuonna 100,6. Vaihtosuhde heikkeni hieman kesäkuusta, jolloin pisteluku oli 103,1.

Arvoltaan suurimmista tavararyhmistä viennin kasvua tilastoitiin lähes kaikille tavararyhmille sähkögeneraattoreita ja -moottoreita, sinkkiä ja lääkkeitä lukuun ottamatta. Kasvu oli erityisen jyrkkää kuljetusvälineiden kohdalla henkilöautojen ja alusten viennin kasvun ansiosta. Myös metallien, malmien ja rikasteiden viennin arvo kasvoi huomattavasti vientihintojen nousun vuoksi. Kaikkien arvoltaan suurimpien tavararyhmien tuonti kasvoi heinäkuussa.

Vienti EU-maihin kasvoi heinäkuussa 28 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 11 prosenttia. Viennin kasvua tilastoitiin lähes kaikkiin tärkeimpiin kauppakumppaneihin. Vienti Yhdysvaltoihin pieneni. Tuonti EU-maista suureni yhdeksän prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 30 prosenttia. Tuonti Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta laski, kun taas tuonti Saksasta, Ruotsista, Alankomaista, Kiinasta ja Ranskasta nousi. Tammi-heinäkuussa vienti EU-maihin nousi 17 prosenttia ja ulkokaupan vienti 14 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista lisääntyi kahdeksan prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta neljänneksen. Vienti Venäjälle suureni heinäkuussa 22 prosenttia ja tammi-heinäkuussa 20 prosenttia viime vuodesta. Tuonti Venäjältä kasvoi heinäkuussa 28 prosenttia ja tammi-heinäkuussa 55 prosenttia vuoden takaisesta.

Taulu 1. Kokonaiskehitys - Total utveckling - Total development (milj. euroa, e million)

  Heinäkuu
Juli
July
Muutos
Förändring
Change
Tammi-heinäkuu
Januari-juli
January-July
Muutos
Förändring
Change
2016 2017 % 2016 2017 %
Vienti/Export/Exports (fob) 3 913 4 697 +20 29 714 34 395 +16
Tuonti/Import/Imports (cif) 4 247 4 984 +17 31 205 35 596 +14
Tase/Balans/Balance -334 -287   -1 491 -1 201  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit - Index för utrikeshandel - International trade indexes

2010=100 Heinäkuu
Juli - July
Muutos
Förändring - Change
Keskiarvo*
Medeltal - Mean
Muutos
Förändring - Change
  2016:07 2017:07 2017:07/
2017:06
2017:07/
2016:07
2016:08-2017:07 2016:08-2017:07/
2015:08-2016:07
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index
Vienti/Export/Exports 83,9 94,9 -8,5 +13,2 95,9 +3,7
Tuonti/Import/Imports 91,8 105,0 -4,7 +14,4 103,3 +3,9
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 106,1 112,4 +1,2 +6,0 110,7 +5,1
Tuonti/Import/Imports 105,5 109,7 +1,8 +4,0 109,2 +5,5
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Henkilöautoja vietiin lähes 8000 kpl heinäkuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti kasvoi kokonaisuudessaan 36 prosenttia heinäkuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden, mm. sähkögeneraattoreiden ja –moottoreiden, vienti aleni 23 prosenttia, mutta teollisuuden erikoiskoneiden vienti kasvoi viisi prosenttia. Teollisuuden yleiskoneiden vienti suureni kymmenen prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti kasvoi 29 prosenttia ja kuljetusvälineiden viennin arvo peräti 206 prosenttia. Henkilöautojen viennin arvo kasvoi 260 prosenttia 190 miljoonaan euroon. Autoja vietiin 7 922 kappaletta, kun viime vuoden heinäkuussa vietiin 3 041 henkilöautoa. Kuljetusvälineiden vientiä kasvattivat myös heinäkuulle osuneet alus- ja purjevenetoimitukset.

Öljytuotteiden viennin arvo kohosi kolmanneksen heinäkuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Sekä vientihinnat että –määrät nousivat. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu vienti nousi kolme prosenttia heinäkuussa. Peruskemikaalien viennin arvo nousi 30 prosenttia, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti heikkeni 42 prosenttia. Muovien viennin arvo kohosi 11 prosenttia viime vuoden heinäkuuta suuremmaksi.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti nousi seitsemän prosenttia heinäkuussa. Paperin ja pahvin vienti lisääntyi kaksi prosenttia vientimäärien kasvun ansiosta. Vientihintoihin tuli hieman laskua. Sahatavaran vienti kasvoi 22 prosenttia ja vanerin ja muiden levytuotteiden vienti viidenneksen. Paperimassan vienti kasvoi 11 prosenttia heinäkuussa viime vuodesta. Sekä massan vientihinnat että -määrät nousivat heinäkuussa.

Metallisektorin tuotteiden vienti lisääntyi 14 prosenttia heinäkuussa vientihintojen kasvun vuoksi. Vientimäärät laskivat selvästi. Teräksen ja raudan viennin arvo nousi 15 prosenttia ja värimetallien viennin arvo 20 prosenttia. Värimetalleista kuparin viennin arvo vahvistui 32 prosenttia ja nikkelin vienti neljä prosenttia, mutta sinkin vienti supistui yhdeksän prosenttia. Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo pieneni neljä prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden vienti suureni viisi prosenttia, turkisnahkojen vienti kohosi 23 prosenttia, kojeiden ja mittareiden vienti 37 prosenttia sekä malmien, rikasteiden ja metalliromun vienti 109 prosenttia. Malmien ja rikasteiden vientihinnat kasvoivat alkuvuoden tapaan jyrkästi.

Energiatuotteiden tuonnin arvo kasvoi heinäkuussa neljänneksen. Kestokulutustavaroiden tuonti kasvoi kahdeksan prosenttia ja raaka-aineiden tuonti 22 prosenttia. Investointitavaroiden tuonnin arvo nousi 26 prosenttia.


[1] Vaihtosuhde on yksikköarvoindeksin avulla laskettu vienti- ja tuontihintojen suhde.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
​Sähköposti: [email protected]

Suomen vienti ja tuonti 2014-2017
  • Suomen vienti ja tuonti 2014-2017

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.10.2017