перейти к содержанию

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

2.7.2013 12.20
Tiedote

77/2013, MNy/ DvN

Komissio on antanut 7 päivänä kesäkuuta 2013 asetuksen (EU) N:o 535/2013 (EUVL L 160, 12.6.2013) liitteessä mainitun tavaran luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 2.7.2013 tai sen jälkeen.

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamia sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

THT