перейти к содержанию

Komission asetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

25.9.2009 12.07
Tiedote

151/25.9.2009, RAS/TSe

Komissio on antanut 18 päivänä syyskuuta 2009 asetuksen (EY) N:o 872/2009 (EUVL L 249, 23.9.2009) liitteessä mainitun tavaran luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 13 päivänä lokakuuta 2009 tai sen jälkeen.

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen julkaisemisesta lähtien.

THT