Tulliselvitys

Ennen vuotta 2006 verotuspäätökset on tehty Tullissa autoverotusjärjestelmällä, joka on jo poistettu käytöstä. Tullilla on tietokanta verotuspäätösten tiedoista, mutta tietokantaan ei ole sellaista käyttöliittymää, jonka avulla tullivirkailijat pystyisivät tarkistamaan tietoja. Paperiarkistostakaan yksittäisiä verotuspäätöksiä ei voida hakea, ellei tiedossa ole autoverotuspäätöksen tapahtumatunnusta.

Tästä syystä Tulli toivoo, että verovelvolliset eivät kyselisi tässä vaiheessa tarkempia tietoja omista autoverotuspäätöksistään. Mikäli korvauksia tulee aikanaan maksettavaksi, Tulli selvittää tietoteknisin ratkaisuin verovelvollisten henkilö- ja y-tunnuksilla kunkin verovelvollisen verotuspäätöksiä koskevat tiedot ja verovelvollisilta kannettujen elvien määrät.

Keskimäärin käytettynä verotetuista ajoneuvoista on kannettu elviä n. 800 euroa autoverotuspäätöstä kohden.


Postilähetys on tulliselvitettävissä heti, kun Postin seurantapalvelussa on teksti: "Lähetys odottaa tullaustasi. Hoida tullaus 20 päivän sisällä saapumisesta."

Ole tarvittaessa yhteydessä Postiin, Tulli ei lähetä saapumisilmoituksia. Tulli ei myöskään kuljeta ja varastoi lähetyksiä.

Lue lisää: Postin ja Tullin roolit nettiostoksissa


Jos et tiedä tai saa tavaroiden lähettäjältäkään selville postilähetyksen sisältöä, voit tehdä huolintasopimuksen Postin kanssa, jolloin Posti hoitaa tullauksen. Postin palvelu on maksullinen. Ota yhteyttä Postiin, p. 020 451 5900 tai huolinta(at)posti.com.

HUOM. Tulli ei selvitä lähetyksien sisältöä asiakkaiden toimeksiannosta.

Lue lisää: Postin ja Tullin roolit nettiostoksissa


Kanteen Suomen valtiota vastaan asiassa voi nostaa Helsingin käräjäoikeudessa. Yleiset oikeuspaikkasäännökset lähtevät siitä, että valtiota vastaan esitetty vaatimus tutkitaan siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä valtion puhevaltaa käyttävä viranomainen sijaitsee. Tämän lisäksi valtiota vastaan esitetty vaatimus voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kantajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.


Korkolain (1982/633) 7 §:n mukaan vahingonkorvaukselle viivästyskorkoa on maksettava siitä lähtien, kun 30 päivää on kulunut päivästä, jona velkoja esitti vaatimuksensa sekä sellaisen korvauksen perustetta ja määrää koskevan selvityksen, jota häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen huomioon myös velallisen mahdollisuudet hankkia selvitys.

Vahingonkorvaukselle laskettavan viivästyskoron laskentaperuste on Suomen Pankin korkolain 12 a §:n nojalla puolivuosittain vahvistama korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä. Vuosina 2003–2017 viivästyskorko on ollut 7.00–11.50 prosenttiyksikköä vuotuista korkoa.


Tulli ei lähetä erillisiä tullilaskuja. Tullauspäätös on samalla tullilasku, jonka voit maksaa, kun tullaat lähetystä Tuonti-ilmoituspalvelussa.


Korkeimman oikeuden 3.5.2016 antaman ratkaisun mukaan vahingonkorvausvaateen vanhentuminen oli alkanut aikaisintaan 19.3.2009, jolloin Euroopan unionin tuomioistuin totesi nimenomaisesti elvin yksityisiä autontuojia syrjiväksi ja siten unionin oikeuden vastaiseksi. Kun vahingonkorvausta oli annettuun ratkaisuun liittyvässä tapauksessa vaadittu 17.3.2011, kolmen vuoden määräaika vahingonkorvausvaateelle ei ollut vanhentunut. Vastaavia vahingonkorvausvaatimuksia on yleisissä tuomioistuimissa käsiteltävänä noin 60 kappaletta.

Korkeimman oikeuden tuomiolla ei kuitenkaan ratkaistu niiden yli 10 000 korvausvaatimuksen vanhentumista, joissa korvausvaatimus on esitetty suoraan Tullille myöhemmin kuin kolmen vuoden kuluessa Euroopan unionin elviä koskevasta tuomiosta 19.3.2009 eli ajankohdan 19.3.2012 jälkeen. Näiden korvausvaatimusten osalta Turun hovioikeus on antanut 13.6.2017 vanhentumisvaikutuksia täsmentävän tuomion, jonka mukaan valtion vahingonkorvausvelan vanhentumisaika on alkanut kulua Euroopan unionin tuomioistuimen 19.3.2009 asiassa C-10/08 antamasta tuomiosta lukien, jolloin 19.3.2012 jälkeen vahingonkorvausta valtiolta vastaavissa asioissa vaatineet tahot eivät ole tuomion sisältämien ratkaisuperusteiden mukaan oikeutettuja vahingonkorvaukseen ajoneuvon maahantuonnin yhteydessä autoverosta kannetusta arvonlisäverosta (elv).


Tulli on elviä kantaessaan toiminut kulloisenkin asiaan sovellettavan kansallisen lainsäädännön sekä Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännön mukaisesti. Laissa autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa (822/2009) palautukset rajoitettiin niihin autoverotuspäätöksiin, joiden osalta autoverolain mukainen 3 vuoden muutoksenhakuaika oli vielä avoinna kun EY-tuomioistuin antoi 19.3.2009 elviä koskevan tuomion C-10/08.


Et voi käyttää Tuonti-ilmoituspalvelua, jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja verkkopankkitunnuksia, varmennekorttia tai mobiilivarmennetta.

Tuonti-ilmoituspalvelussa et voi tullata esimerkiksi

 • muuttotavaroita
 • aseita
 • metsästystrofeita
 • eläviä eläimiä.

Tutustu ohjeisiimme, miten voit asioida kanssamme vaihtoehtoisella tavalla.


Turun hovioikeus on 13.6.2017 antanut tuomion, jonka mukaan valtion vahingonkorvausvelan vanhentumisaika on alkanut kulua Euroopan unionin tuomioistuimen 19.3.2009 antamasta tuomiosta C-10/08 lukien, jolloin 19.3.2012 jälkeen vahingonkorvausta valtiolta vastaavissa asioissa vaatineet tahot eivät ole tuomion sisältämien ratkaisuperusteiden mukaan oikeutettuja vahingonkorvaukseen ajoneuvon maahantuonnin yhteydessä autoverosta kannetusta arvonlisäverosta (elv).

Mikäli korkein oikeus myöntää asiassa valitusluvan ja elv-vahingonkorvausasiaa käsitellään tulevaisuudessa korkeimmassa oikeudessa, ei Turun hovioikeuden 13.6.2017 antama tuomio ole lainvoimainen. Tällöin vanhentumisvaikutukset ratkeavat korkeimman oikeuden asiassa tulevaisuudessa antaman tuomion sisältämien ratkaisuperusteiden mukaisesti. Tulli soveltaa vireillä oleviin korvausvaatimuksiin viran puolesta kyseisiä ratkaisuperusteita.


Autoverotus siirtyi Tullista Verohallinnon hoidettavaksi 1.1.2017. Tällöin autoverottaminen, autoverotuspäätöksiä koskevat keskeneräiset muutoksenhaku- ja oikaisutapaukset sekä autoverotusta hoitava henkilöstö siirtyivät Tullista Verohallintoon.

Muutoksen myötä Tullille jäi auto- ja valmisteverotusta koskevat valvonta- ja rikostutkintatehtävät. Tullilla on myös toimivalta autoverotuksessa tietyissä tilanteissa, kuten auton maahantuonnissa EU-alueen ulkopuolelta. Lisäksi Tulli vastaa autoverotuksen yhteydessä kannetun arvonlisäveron (elv) vahingonkorvausasioiden käsittelystä ja vahingonkorvauskanteisiin vastaamisesta.

Lisätietoja löydät Verohallinnon verkkosivuilta


Kätevimmin voit tehdä tullauksen nettitullauksena tai toimi tämän ohjeen mukaisesti: Postipaketin tullaaminen jälkikäteen.


Koska velan vanhentumista koskevat säännökset ovat tässä tapauksessa tulkinnanvaraisia, Tulli ei ota asiaan kantaa ennen kuin kysymyksiin on saatu lainvoimaisia tuomioistuinratkaisuja yleisistä tuomioistuimista.

Turun hovioikeus on 13.6.2017 antanut tuomion, jonka mukaan valtion vahingonkorvausvelan vanhentumisaika on alkanut Euroopan unionin tuomioistuimen 19.3.2009 antamasta tuomiosta C-10/08 lukien, jolloin 19.3.2012 jälkeen vahingonkorvausta valtiolta vastaavissa asioissa vaatineet tahot eivät ole tuomion sisältämien ratkaisuperusteiden mukaan oikeutettuja vahingonkorvaukseen ajoneuvon maahantuonnin yhteydessä autoverosta kannetusta arvonlisäverosta (elv).

Mikäli korkein oikeus myöntää asiassa valitusluvan ja elv-vahingonkorvausasiaa käsitellään tulevaisuudessa korkeimmassa oikeudessa, ei Turun hovioikeuden 13.6.2017 antama tuomio ole lainvoimainen.


Postitullauksia hoitavat tullitoimipaikat ja niiden palveluajat löydät täältä: Yhteystiedot. Yhteystiedoissa on erikseen maininta, jos toimipaikka hoitaa myös postipakettien tulliselvityksiä. Huomaa, että aukioloajat vaihtelevat toimipaikoittain!


Saat saapumisilmoituksen tai tiedon tullattavan lähetyksen saapumisesta aina Postilta tai rahdinkuljettajalta. Tarvitset saamiasi tietoja, jos tullaat lähetyksen itse. Jos sinulla on kysyttävää saapumisilmoituksesta, ota yhteyttä Postiin tai rahdinkuljettajaan.


Pyydä lähettäjältä tilausvahvistus (order confirmation), kauppalasku (invoice) kuitti tai muu luotettava selvitys tavaran arvosta. Huom! Tiliote tai pankkitosite ei ole riittävä selvitys tavaran arvosta.


Voit hakea maahantuontiverojen palauttamista esimerkiksi, jos olet palauttanut tavaran myyjälle EU:n ulkopuolelle tai jos olet ilmoittanut tullauksella vääriä arvoja. 

Lähetä vapaamuotoinen oikaisuhakemus sähköpostilla Tullin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi tai Tulli, Tuonnin oikaisuhakemukset, PL 512, 00101 Helsinki.

Ilmoita oikaisuhakemuksessa kaikki tarvittavat tiedot sekä lähetä liitteenä kopiot asiakirjoista. 

 


Sähköpostitse lähetettyihin korvausvaatimuksiin Tullin kirjaamo lähettää sähköpostivahvistuksen "Tullin kirjaamo Helsingissä on vastaanottanut viestinne". Näin varmistut, että vaatimuksesi on vastaanotettu.

Jos vaatimus on toimitettu Tullille postitse, voit soittaa Tullin kirjaamoon tai tiedustella sähköpostilla sen perilletulon. Sähköpostivastauksesta jää kirjallinen varmistus talteen.

Runsaat yhteydenotot voivat aiheuttaa kirjaamoon ruuhkaa, joten varauduthan siihen, että vastauksen saaminen voi kestää.

Kirjaamon asiakaspalvelun sähköpostiosoite on kirjaamo(at)tulli.fi ja puhelinnumero 0295 527 000.


Asioidessasi tullissa voit maksaa tulleja, veroja tai vakuuksia näillä maksuvälineillä:

 • käteinen
 • shekki
 • Visa Debit/Kredit
 • Visa Electron
 • Mastercard Debit/Kredit
 • Maestro sekä
 • V Pay.

EU-laajuista vakuutta voidaan käyttää useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Vakuuden voi antaa Suomeen ja käyttää sitä tullauksiin niissä EU-maissa, joissa vakuus on voimassa. Vastaavasti vakuuden voi antaa johonkin muuhun EU-maahan ja käyttää sitä tullauksiin Suomessa.

EU-laajuinen vakuus voidaan antaa maahantuonnin, erityismenettelyiden, passituksen ja väliaikaisen varastoinnin vakuudeksi.

Passitusvakuuden täytyy kuitenkin olla voimassa koko EU-alueella sekä valinnaisissa sopimusmaissa (Norja, Islanti, Sveitsi, Makedonia, Turkki, Serbia, Andorra ja San Marino).

Lue lisää: Vakuudet


Jos et halua vastaanottaa postilähetystä, älä tullaa sitä. Jos postilähetystä ei tulliselvitetä 20 päivän määräajassa, lähetys palautuu takaisin lähettäjälle. Jos kyseessä on tilattu tavara, ilmoita kaupan peruutuksesta myyjälle.

Voit halutessasi ilmoittaa Postille ennen säilytysajan umpeutumista, että kieltäydyt vastaanottamasta lähetystä ja haluat, että se palautetaan lähettäjälle.


Jos vastaanotat lahjan, on sinun pyydettävä lähettäjältä selvitys lahjan sisällöstä ja arvosta, jotta Tulli voi selvittää onko kyseessä lahja, jonka voi vapauttaa ilman tulliselvitystä.

Yli 45 euron arvoiset lahjat tullataan, ja niistä kannetaan maahantuontiverot, kuten mistä tahansa verkkokauppaostoksesta. 

Lue lisää: Lahjan tulliselvitys

Siirry tuonti-ilmoituspalveluun


Jos lähetyksen tavaroiden yhteisarvo on 22 euroa tai sen alle tai lähetys sisältää enintään 45 euron arvoisen yksityishenkilön lähettämän lahjan, ei lähetyksestä tarvitse tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta tehdä tulli-ilmoitusta eikä maksaa veroja. Sinun täytyy kuitenkin lähettää tullille:

 • tilausvahvistus tai selvitys lahjasta ja sen arvosta
 • lähetyksen saapumistunnus ja yhteystietosi

sähköpostitse osoitteeseen lentoposti(at)tulli.fi paketin vapauttamista varten. Lisätietoja: Tullin sivuilta tai nettiasioinnin puhelinpalvelusta, p. 0295 5206.


Postilähetys jonka saapumisilmoituksen on lähettänyt Posti

Kun saat saapumisilmoituksen jälkitoimituksesta, soita Tulliin, p. 0295 5206. Varmista ennen soittoa, että sinulla on kaikki tilanteen selvittämiseksi vaadittavat tiedot ja asiakirjat:

 • tullausnumero
 • tavaroiden tilausvahvistus tai kauppalasku
 • jälkitoimituksena tulleen postilähetyksen saapumistunnus. 

Ennen kuin saat postipaketin itsellesi, sinun on maksettava lisäksi myöhästyneestä maksusta aiheutuneet korot. Korkojen määrän saat selville soittamalla Tulli-ilmoittamisen tukeen, henkilöasiakkaat, p. 0295 5206.


Tulli-ilmoitusta varten tarvitset muun muassa:

1. Saapumisilmoituksen, jonka olet saanut rahdinkuljettajalta ja joka sisältää seuraavat tiedot lähetyksestä:

Postilähetys:

 • saapumispäivämäärä
 • lähetyksen paino (ei ole aina ilmoitettu. Jos et tiedä, anna arvio)
 • postilähetyksen saapumistunnus

Rahtilähetys:

 • edeltävä asiakirja (rahtilähetyksissä edeltävä asiakirja on yleensä AREX:n MRN-numero + AREX:n tavaraerän numero; ei käytetä postilähetyksissä)
 • tavaran sijaintipaikka, on yleensä rahdinkuljettajan varastotunnus
 • viitenumero, jonka saat rahdinkuljettajalta (tämän tiedon rahdinkuljettaja tarvitsee)

2. Kauppalaskun/ tilausvahvistuksen myyjältä

3. Tuotteen tavarakoodin, jonka löydät joko valmiilta valintalistalta tai saat sen esimerkiksi puhelinpalvelustamme.

(Huom! Tavarakoodia ei tarvitse ilmoittaa, jos lähetys toimitetaan Kanaalisaarilta, ml. Jersey.) Jos sinulta puuttuu jokin edellä mainituista tiedoista, ei ilmoituksen antaminen tai tavaran luovutus varastolta onnistu.


Tullin tuonti-ilmoituspalvelussa voit tullata postilähetyksesi maksutta.

Muista kuitenkin, että rahtilähetyksissä (ei postilähetyksissä) rahdinkuljettaja saattaa veloittaa siitä, että tullaat lähetyksen itse. Tarkista palvelumaksut rahdinkuljettajalta.


Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 6.3.2015 antanut autoverosta kannettua arvonlisäveroa (elv) koskevan välituomion vahingonkorvaussaatavan vanhentumisesta.

Tuomioistuin hylkäsi välituomiolla valtion väitteet vahingonkorvaussaatavan vanhentumisesta. Asiassa kantajan verotuspäätös oli vahvistettu 13.10.2003, ja kanne valtiota vastaan on nostettu 16.7.2013.

Asian käsittely jatkuu pääasian osalta käräjäoikeuden myöhemmin ilmoittamalla tavalla. Välituomioon saa hakea muutosta vasta, kun haetaan muutosta asian lopulliseen ratkaisuun.

Turun hovioikeuden tuomio 13.6.2017 kumoaa Varsinais-Suomen käräjäoikeuden välituomion 6.2.2015.


Korvausta voi hakea se, joka on ajoneuvon maahantuojana aikanaan verovelvollisena autoverotuspäätöksellä velvoitettu maksamaan autoverosta kannetun arvonlisäveron, eikä ole voinut arvonlisäveroa vähentää omassa arvonlisäverotuksessaan. Ajoneuvon omistajuudella ei siis ole asiassa merkitystä.


Tällaisesta lähetyksestä ei tarvitse antaa erillistä tulli-ilmoitusta, jos se sisältää enintään 45 euron arvoisen yksityishenkilön lähettämän lahjan. Paketin vapauttamiseksi sinun täytyy kuitenkin lähettää Tullille  

 • tilausvahvistus tai selvitys lahjasta ja sen arvosta
 • lähetyksen saapumistunnus ja yhteystietosi

sähköpostitse osoitteeseen lentoposti(at)tulli.fi. Lisätietoja saat Tullin nettisivuilta tai nettiasioinnin puhelinpalvelusta, p. 0295 5206.

Voit vaihtoehtoisesti tullata lähetyksen Tullin Tuonti-ilmoituspalvelussa.


Selvitä Postista, missä kuljetuksen vaiheessa pakettisi on hävinnyt.

 1. Jos pakettisi on hävinnyt tullauksen jälkeen Suomessa kuljetuksen aikana Tulli ei palauta maahantuontiveroja, vaan sinun tulee hakea korvausta Postilta.
 2. Jos Posti on palauttanut paketin takaisin lähettäjälle, voit hakea oikaisua vapaamuotoisella hakemuksella tai Tullin lomakkeella 643s (pdf)

Pyydä Postista tosite paketin palauttamisesta takaisin lähettäjälle tai tulosta palautustosite itse Postin sivuilta lähetysten seurannasta.


Verovelvollisen pitää itse hakea korvausta. Tulli ei viran puolesta ota asioita korvausvaatimuksina käsiteltäväksi, koska viran puolesta tehtävälle korvauskäsittelylle ei ole lainsäädäntöperustetta.

Velan vanhentumisesta annetussa laissa on vahingonkorvauksen vanhentumiselle säädetty ehdoton vanhentumisaika, joka on kymmenen vuotta vahinkoon johtaneesta tapahtumasta eli siitä ajankohdasta, kun henkilö on maksanut autoveropäätöksen, jolla häneltä on kannettu ajoneuvon maahantuonnin yhteydessä autoverosta arvonlisäveroa (elv). Tästä syystä uusia elvin kantamiseen perustuvia vahingonkorvausvaatimuksia Tulli ei enää tutki.


EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta sekä EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta lähetettävät tavarat on yleensä tulliselvitettävä. Vastaanottajana sinun pitää tulliselvittää aina yli 45 euron arvoinen lahja, koska se on verollinen. Lue lisää muista lahjalähetyksistä, jotka vaativat tulliselvityksen. Vaikka kyseessä on lahja, tarvitset tulliselvitystä varten tavarasta kuitin, laskun tai muun luotettavan selvityksen, jonka perusteella lahjan arvo voidaan todentaa.  Lue lisää lahjan tulliselvityksestä.


Rahdinkuljettaja lähettää saapumisilmoituksen tulliselvitettävästä lähetyksestä ainoastaan silloin, kun lähetys on tullattava. On mahdollista, että saapumisilmoituksessa oleva postilähetyksen tunnusnumero (saapumistunnus) päättyy EU-maan tunnukseen, vaikka lähetys on alun perin lähetetty EU:n ulkopuolelta.

Ilmoita lähetysmaaksi aina tavaran todellinen lähetysmaa.


Muutoksenhakuaika autoverotuspäätöksestä on kolme vuotta autoverotuspäätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta. Vuosina 2002 – 2005 annettuja autoveropäätöksiä koskeva oikaisu- ja muutoksenhakuaika on päättynyt, eikä Tulli voi enää tutkia asiaa hallinnollisena muutoksenhakuna. Verovelvollisen on tullut tehdä elviä koskeva korvausvaatimus joko Tullin lomakkeella tai vapaamuotoisesti, eikä oikaisuvaatimusta tai valitusta autoverotuspäätöksestä.

Mikäli verovelvollinen jättää muutoksenhakuajan jälkeen Tullille oikaisuvaatimuksen autoverosta kannatusta elvistä, Tulli katsoo vaatimuksen korvausvaatimukseksi, ellei oikaisuvaatimuksesta käy ilmi, että asia halutaan käsiteltäväksi nimenomaan hallinnollisessa menettelyssä. Hallinnollisessa menettelyssä käsiteltyihin oikaisuvaatimuksiin tullaan tekemään asian tutkimatta jättämistä koskeva päätös, josta voi valittaa hallinto-oikeuteen.


Kyllä, voit käyttää luotto-ominaisuutta/ korttimaksua (VISA debit/credit ja MasterCard debit/credit).

Huomioithan, että Tuonti-ilmoituspalvelussa maksettavan summan pitää olla vähintään 0,65 €.


Lähetyksiä ei voi tulliselvittää etukäteen.

Voit tullata postilähetyksen, kun olet saanut saapumisilmoituksen. Saapumisilmoitus voi myös olla sähköinen.

Postilähetys on tulliselvitettävissä, kun Postin seurantapalvelussa on teksti: ”Lähetys odottaa tullaustasi. Hoida tullaus 20 päivän sisällä saapumisesta.”


                            

Ota yhteyttä

Tullineuvonta, henkilöasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.
Autoverotusasioissa ota yhteyttä Verohallintoon vero.fi

Tietoa chat-pilotista


Asiasanat Tulliselvitys

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus