Muuttotavaroiden tuonti ennen muuttoa

Jos muuttotavarasi tuodaan Suomeen ennen muuttoasi EU:n tullialueen ulkopuolelta, niistä ei tarvitse maksaa tullia ja arvonlisäveroa, jos haet Tullilta tullittomuusluvan.

Muuttotavarasi voidaan tulliselvittää sekä tullittomina että arvonlisäverottomina muuttotavaroina Tullin myöntämällä tullittomuusluvalla jo ennen kuin muutat pysyvästi Suomeen sillä ehdolla, että vaaditut edellytykset täyttyvät

Tullittomuuslupa voidaan myöntää sen jälkeen, kun vakituinen asuinpaikkasi on ollut EU:n tullialueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta ja muuttotavarat ovat olleet hallinnassasi ja käytössäsi EU:n tullialueen ulkopuolella sijaitsevassa vakituisessa asuinpaikassasi vähintään kuuden kuukauden ajan.

Hae tullittomuuslupaa etukäteen, koska se on esitettävä muuttotavaroiden tullauksen yhteydessä.

Tullittomuusluvan myöntäminen edellyttää lisäksi, että

 • sitoudut muuttamaan pysyvän asuinpaikkasi Suomeen kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun muuttotavarasi on tulliselvitetty
 • asetat muuttotavaroillesi vakuuden tulliselvityksen yhteydessä tullitoimipaikalla tai Tulliselvityspalvelussa
 • sinulla on vähintään vuodeksi myönnetty oleskelulupa (muu kuin opiskelua varten tai perheenjäsenen opiskelun perusteella myönnetty), jos tarvitset oleskeluluvan.

Muuttotavaroiden tullauksen yhteydessä on tullittomuusluvan lisäksi annettava vahvistus muuttotavaroiden tullittomuuden ja verottomuuden edellytyksien täyttymisestä, tullilomake 45s. Jos tuot muuttotavaroissasi ajoneuvon, ota huomioon autoverolain säännökset. Lue lisää: Verohallinnon sivut

Näitä säännöksiä sovelletaan myös, kun muuttotavaroita tuodaan
- EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta Suomeen
- Manner-Suomesta ja toisista EU-jäsenvaltioista Ahvenanmaan maakuntaan sekä
- Ahvenanmaan maakunnasta Manner-Suomeen.

 

Huomioi nämä

Esimerkki 1:

Muuttaja on asunut vakituisesti ja yhtäjaksoisesti USA:ssa 13 kuukautta, ja muuttotavarat ovat olleet tänä aikana hänen hallinnassaan ja käytössään siellä vähintään kuusi kuukautta. Hän hakee Tullista tullittomuuslupaa muuttotavaroiden tullittomaan ja arvonlisäverottomaan tuontiin Suomeen ennen omaa muuttoaan ja lähettää tavarat Suomeen.

Tavarat voidaan tulliselvittää tullittomina ja verottomina muuttotavaroina, kun tullittomuuden ja verottomuuden edellytykset täyttyvät ja tullittomuuslupa esitetään Tullille. Muuttaja asettaa vakuuden tulliselvityksen yhteydessä.

Suomeen muuton jälkeen muuttaja ilmoittaa Tullille muutostaan. Tulli vapauttaa tai palauttaa vakuuden. Muuttaja voi myös valtuuttaa asiamiehen, esimerkiksi huolintaliikkeen, tekemään tulliselvityksen puolestaan.

Esimerkki 2:

Muuttaja on asunut vakituisesti USA:ssa 11 kuukautta, ja muuttotavarat ovat olleet hänen hallinnassaan ja käytössään siellä yli kuusi kuukautta. Hän muuttaa Suomeen neljän kuukauden kuluttua. Hän voi tuoda muuttotavaroita Suomeen tullivarastoon etukäteen ennen muuttoansa Suomeen.

Koska muuttajan vakituinen asuinpaikka on ollut EU:n tullialueen ulkopuolella vähintään 12 kuukautta, hän voi hakea Tullista ennakkotuontilupaa. Muuttotavaroille voidaan myöntää sekä tullittomuus että arvonlisäverottomuus, kun näiden edellytykset täyttyvät. Muuttajan on valtuutettava asiamies tekemään muuttotavaroistaan tulliselvitys.


Kun muutat ammatillisten velvoitteiden vuoksi EU:n tullialueen ulkopuolisesta maasta toiseen EU:n tullialueen ulkopuoliseen maahan, voit tuoda muuttotavaroita Suomeen tullitta ja arvonlisäverotta tullittomuusluvalla, jos sitoudut muuttamaan tänne myöhemmin. Tulli asettaa määräajan, johon mennessä sinun on muutettava vakituinen asuinpaikkasi Suomeen. Määräaika kirjataan lupaan.

Esimerkki:

Työntekijän asemapaikka siirretään 7 kuukauden työskentelyn jälkeen Kiinasta Kanadaan. Muuttotavarat ovat olleet hänen hallinnassaan ja käytössään Kiinassa vähintään kuusi kuukautta, ja hänen vakituinen asuinpaikkansa tulee olemaan EU:n tullialueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta. Työntekijä hakee Tullista tullittomuuslupaa. Työntekijä voi tuoda muuttotavaroita Suomeen ja tulliselvittää ne tullittomina ja verottomina muuttotavaroina.


Hae lupaa

 • tullilomakkeella 858s (muuttotavaran tuonti Suomeen ennen omaa muuttoa)
 • tullilomakkeella 869s (muuttotavaran tuonti Suomeen, kun vakituinen asuinpaikka siirtyy työn vuoksi toiseen EU:n tullialueen ulkopuoliseen maahan) tai
 • vapaamuotoisella hakemuksella. Vapaamuotoisessa hakemuksessa on oltava vastaavat tiedot kuin hakemuslomakkeessa.

Hakemuksen voi tehdä ja allekirjoittaa joko muuttaja itse tai hänen valtuuttamansa henkilö. Alkuperäinen valtakirja on liitettävä hakemukseen.

Liitä hakemukseen

 • luotettava selvitys ulkomailla asumisesta, esim. työnantajan todistus
 • tavaraluettelo
 • vähintään vuodeksi myönnetty oleskelulupa (muu kuin opiskelua varten tai perheenjäsenen opiskelun perusteella myönnetty), jos tarvitset oleskeluluvan
 • kopio ajoneuvon rekisteriotteesta ja/tai ajoneuvon hankintaa koskeva asiakirja (jos muuttotavaroihin kuuluu ajoneuvo).

Lähetä hakemus osoitteeseen:

 • Tullin lupakeskus
 • PL 261, 65101 Vaasa
 • Voit toimittaa hakemuksen myös sähköpostitse osoitteeseen lupakeskus(at)tulli.fi.

Kun muuttotavaroiden tuonnille ennen omaa muuttoa on myönnetty tullittomuuslupa, tuojan on asetettava Tullille vakuus tullauksen yhteydessä. Tämä ei koske muuttotavaroita, jotka tuodaan ennen omaa muuttoa, kun vakituinen asuinpaikka siirtyy EU:n tullialueen ulkopuolelta ammatillisista syistä.

Vakuuden määrä on

 • 10 % kuljetusvälineen arvosta
 • 500 euroa muista muuttotavaroista yhteensä (muuttotavaroiden määrällä ja arvolla ei ole merkitystä).

Jos tuot samalla kertaa kuljetusvälineen ja muuta tavaraa, vakuus on 10 % kuljetusvälineen arvosta + 500 euroa. Jos kuljetusvälineitä on useita, jokaisesta on maksettava 10 %:n suuruinen vakuus. Tulli palauttaa sinulle maksamasi vakuuden, kun olet muuttanut Suomeen ja ilmoittanut siitä Tullille.

Miten vakuus asetetaan?

 • Huomioi, että Tulli tarvitsee tilinumeron, jolle Tulli voi palauttaa asetetun vakuuden sen jälkeen, kun olet muuttanut Suomeen ja tullannut muuttotavarasi.
 • Tullaus ja vakuuden asettaminen tullitoimipaikassa: Muuttaja tai hänen kirjallisesti valtuuttamansa edustaja voi tullata muuttotavaran ja asettaa vakuuden asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa. Vakuuden voi maksaa toimipaikassa käteisellä tai kortilla. Jos vakuus maksetaan tilisiirtona Tullin tilille, voi kestää muutaman pankkipäivän, kunnes maksu näkyy Tullin tilillä. Huomioi, että vakuutta ei voi asettaa tai maksaa sellaisissa toimipaikoissa, jotka palvelevat vain ajanvarauksella.
 • Vakuuden asettaminen Tulliselvityspalvelussa: Vain muuttaja itse voi asettaa vakuuden Tulliselvityspalvelussa. Tullaa muuttotavara ohjeen ”Muuttotavaroiden tullaaminen” mukaisesti. Valitse tullauksessa lisämenettelyksi C42. Kun olet lähettänyt ilmoituksen, kirjaudu vuorokauden sisällä tullaukselle uudestaan ja tarkista, oletko saanut Tullista toimenpidepyynnön. Vasta sen jälkeen kun olet saanut toimenpidepyynnön, voit asettaa vakuuden. Aseta ja maksa vakuus ohjeen ”Yksittäisvakuuden asettaminen ja maksaminen” mukaisesti.
 • Muuttaja voi ostaa tullauksen kuljetus- tai huolintayritykseltä (eli edustajalta). Jos edustaja on luottoasiakas, vakuus voidaan varata sen omasta yleisvakuudesta. Jos edustaja on käteisasiakas, tavara tullataan sekä vakuus asetetaan ja samalla maksetaan asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa.

Tulli palauttaa vakuuden muuton jälkeen.

 • Ilmoita muutosta Tullille kirjallisesti sen jälkeen, kun olet muuttanut pysyvästi Suomeen. Lähetä vapaamuotoinen selvitys muutosta sähköpostitse Tullin lupakeskukseen, lupakeskus(at)tulli.fi.
 • Liitä ilmoitukseen todistus, josta ilmenee, että pysyvä asuinpaikkasi on Suomessa (esim. maistraatista saatava kotikuntatodistus).
 • Mainitse ilmoituksessa myös tullittomia muuttotavaroita koskevan tullauspäätöksen numero.
 • Ilmoituksen perusteella Tulli toteaa, että olet muuttanut pysyvästi Suomeen. Tämän jälkeen Tulli palauttaa maksamasi vakuuden ilmoittamallesi tilille. Jos et ole ilmoittanut tilinumeroa asettaessasi vakuutta tulliselvityksen yhteydessä, ilmoita se antaessasi selvityksen muutostasi Lupakeskukselle.

 • Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta
 • Arvonlisäverolaki (1501/1993) 94.1 § 12 kohta (686/2010) ja 94.2 § (1767/1995)
 • Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön (1266/1996) 18 §

Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta

Tullin lupakeskus
PL 261, 65101 Vaasa
ma–pe 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhxfrxnchy

Voit kysyä tekemistäsi lupahakemuksista, jotka ovat jo Tullin käsittelyssä.