Muutan Suomeen EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta

Vakituinen asuinpaikkani on ollut vähintään 12 kk EU:n ulkopuolella Vakituinen asuinpaikkani on ollut alle 12 kk EU:n ulkopuolella

Vakituinen asuinpaikkani on ollut vähintään 12 kk EU:n ulkopuolella

Kun muutat Suomeen EU:n tullialueen ulkopuolelta, sinun on tulliselvitettävä muuttotavarasi. 

Saat yleensä tuoda muuttotavarat Suomeen tullittomasti ja arvonlisäverottomasti, jos vakituinen asuinpaikkasi on ollut EU:n ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta ja muuttotavarat ovat olleet hallinnassasi ja käytössäsi vähintään 6 kuukautta.  Muuttotavaroistasi on tehtävä tulliselvitys, kun tavarat saapuvat Suomeen.

Tullittomuuden ja verottomuuden edellytyksistä

Verottomuus ja tullittomuus koskee henkilökohtaista omaisuuttasi. Saat tuoda henkilökohtaisen omaisuutesi tullittomasti ja verottomasti EU:n ulkopuolelta, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Vakituinen asuinpaikkasi on ollut EU:n tullialueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta.
 • Henkilökohtainen omaisuus on ollut hallinnassasi EU:n tullialueen ulkopuolella sijainneessa vakituisessa asuinpaikassasi vähintään 6 kk ennen Suomeen lähtöä. Lisäksi kestokulutustavarat, kuten esim. ajoneuvo, tietokone, televisio ja huonekalut, ovat olleet sinun tai kotitaloutesi käytössä vähintään kuuden kuukauden ajan entisessä vakituisessa asuinpaikassasi. Kuuden kuukauden käyttöedellytys ei koske vähäarvoisia, ns. kulutustavaroita.
 • Henkilökohtainen omaisuus on tarkoitettu Suomessa olevassa vakituisessa asuinpaikassa samaan käyttöön, jossa ne olivat edellisessä asuinpaikassa.
 • Sinulla on vähintään vuodeksi myönnetty oleskelulupa (muu kuin opiskelua varten tai perheenjäsenen opiskelun perusteella myönnetty), jos tarvitset oleskeluluvan.
 • Tullittomuus ja verottomuus myönnetään vain muuttotavaroille, jotka tullataan 12 kuukauden kuluessa muutosta. Eritystapauksissa voit hakea poikkeuslupaa edellä mainittuun vuoden määräaikaan.

Tulli arvioi tullaushetkellä esitetyn näytön perusteella täyttyvätkö muuttotavaratullittomuuden edellytykset. Tulli ei anna ennakkoratkaisua muuttotavaroiden tullittomuudesta.

Tulli voi erityisistä syistä myöntää poikkeuslupia määräaikoihin. Poikkeuslupaa on haettava kirjallisesti etukäteen. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa ota yhteyttä tullineuvontaan hyvissä ajoin ennen muuttotavaroiden tuontia.

Maahantuonnista suoritettavasta arvonlisäverosta voi hakea kirjallista ennakkoratkaisua.

Määräaikojen laskemisesta

Varmista, että kaikki vaadittavat määräajat täyttyvät, jotta muuttotavaroillesi voidaan myöntää tullittomuus ja verottomuus.

Esimerkiksi: Vuoden määräaika tulee täyteen, kun muuttajan vakituinen asuinpaikka on ollut EU:n tullialueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti 1.1.2022–31.12.2022. Matkustusaikaa ei lasketa tähän ajanjaksoon.
Samoin kuuden kuukauden määräaika tulee täyteen silloin, kun tavarat ovat olleet muuttajan hallinnassa ja ns. kestokulutustavarat myös käytössä EU:n tullialueen ulkopuolella sijainneessa vakituisessa asuinpaikassa 1.1.–30.6.2022.

Muuttotavarat on tulliselvitettävä

Muuttotavaroista ja muuttotavarana tuotavista ajoneuvoista on tehtävä tulli-ilmoitus, kun tavarat saapuvat Suomeen. Voit tulliselvittää muuttotavarasi itse tai käyttää edustajaa, yleensä huolintayritystä. Tavaroita voi tuoda useissa erissä 12 kk kuluessa Suomeen muutosta.

Lue lisää: Näin tullaat muuttotavaran

Vakituinen asuinpaikkani on ollut alle 12 kk EU:n ulkopuolella

Kun muutat Suomeen EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta, on sinun tulliselvitettävä muuttotavarasi. Voit tehdä tulliselvityksen itse tai käyttää edustajaa, yleensä huolintayritystä. Tee tulliselvitys siinä tullissa, johon / jonka alueelle muuttotavarasi Suomessa saapuvat.

Tavarat, jotka olet ostanut Suomesta arvonlisäverollisena ja vienyt mukanasi muuttaessasi EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelle, voidaan Tullissa käsitellä ns. palautustavaroina, jolloin niistä ei kanneta tullia eikä tuonnin arvonlisäveroa. Edellytyksenä on, että tavarat tuodaan takaisin kolmen vuoden kuluessa viennistä ja olet antanut niistä Tullille vienti-ilmoituksen, kun veit ne Suomesta.

Sen sijaan muita, EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta ostamiasi muuttotavaroita voit tuoda tullittomasti ja verottomasti vain, jos olet asunut vakituisesti EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta ja muuttotavarat ovat olleet sen ajan kuluessa hallinnassasi ja käytössäsi vähintään 6 kuukautta. Lisäksi edellytyksenä on, että tavarat on tarkoitettu Suomessa samaan käyttöön, jossa ne olivat entisessä vakituisessa asuinpaikassa.

Jos tarkoituksesi oli asua EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta, mutta Suomeen muutto aikaistuu syistä, joihin itse et ole voinut vaikuttaa ja jotka eivät voineet olla ennakoitavissa, sinulla on mahdollisuus saada poikkeuslupa muuttotavaroidesi tullittomaan ja arvonlisäverottomaan tuontiin Tullin Lupakeskuksesta. Lupaa on haettava kirjallisesti ja se on esitettävä, kun tavarat tulliselvitetään.

Mitä muuttotavaroiden tulliselvitykseen tarvitaan?

 • tulli-ilmoitus
 • lomake 348s (selvitys palautustavaroista)
 • tavaraluettelo muuttotavaroista yleisellä tasolla (esim. 20 kg vaatteita, sänky, astioita jne.)
 • vähintään vuodeksi myönnetty oleskelulupa (muu kuin opiskelua varten tai perheenjäsenen opiskelun perusteella myönnetty), jos tarvitset oleskeluluvan
 • selvitys vienti-ilmoituksesta (yleensä poistumisvahvistettu luovutuspäätös muuttotavaroiden vientiselvityksestä).

Tulli voi pyytää myös muita asiakirjoja tai selvitystä.

EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolella ostetut tavarat ja niiden tulliselvitys

Jos olet asunut vakituisesti EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolella alle 12 kuukautta, ja olet ostanut sieltä ns. kestokulutustavaroita kuten huonekaluja, tv:n tai polkupyörän, ei näille muuttotavaroille voida myöntää tullittomuutta ja verottomuutta muuttotavaroina eikä palautustavaroina.

Nämä ulkomailta ostetut tavarat tulliselvitetään normaalisti ja tavarat ovat verollisia. Maahantuonnin yhteydessä kannetaan tavaroiden tullinimikkeen mukaiset maahantuontiverot, yleensä tullia ja arvonlisäveroa. Säilytä ostokuitit.

Suomeen muuttavalla henkilöllä on kuitenkin oikeus verottomaan matkustajatuontiin.

Ulkomailta ostettu tavara (esimerkiksi polkupyörä tai TV) saattaa olla käytetty tuontihetkellä. Tällöin tavarasta alun perin maksettuun kauppahintaan voidaan tullausarvoa määritettäessä tehdä vähennys sen mukaisesti, paljonko tavaraa on käytetty ostohetken ja tullaushetken välisenä aikana. Vähennys voidaan tehdä esimerkiksi suhteessa jäljellä olevaan käyttöikään. Vähennys edellyttää aina tapauskohtaista harkintaa ja näyttöasiakirjoja.

Lue lisää: Näin tullaat muuttotavaran

Huomioi nämä

Vakituisen asuinpaikkansa Suomeen muuttava henkilö voi saada tuontitullittomuuden ja verottomuuden muuttotavaroilleen, jos hänen vakituinen asuinpaikkansa on ollut EU:n tullialueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta. Matkailu (esim. veneily) EU:n tullialueen ja veroalueen ulkopuolella ei muodosta vakituista asuinpaikkaa ko. alueen ulkopuolelle.

Tulli voi perustelluissa erityistapauksissa hakemuksesta myöntää poikkeusluvan, jos 12 kk:n asumisaika ei täyty, vaikka muuttajan tarkoitus oli asua EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolella vähintään 12 kuukautta. Lupa on esitettävä muuttotavaran tullauksen yhteydessä.

Henkilö, jonka vakituinen asuinpaikka on EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolella, mutta joka on Suomessa esimerkiksi opiskelun tai lomamatkan vuoksi, ei ole tässä tarkoitettu muuttaja.


Henkilökohtaisella omaisuudella tarkoitetaan:

 • koti-irtaimistoa
 • polku- ja moottoripyöriä, yksityiskäyttöön tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja niiden perävaunuja, matkailuperävaunuja, huviveneitä ja yksityislentokoneita
 • kotitalouden tavanomaista kulutusta vastaavia kotitaloushankintoja
 • kotieläimiä ja ratsuhevosia
 • teknisten tai vapaiden ammattien harjoittamisessa tarvittavia kannettavia työvälineitä.
   

Muuttotavaroiden tullittomuuden ja verottomuuden edellytys on, että henkilö muuttaa vakituisen asuinpaikkansa Suomeen.

Suomessa sijaitsevaan loma-asuntoon tai kakkoskotiin lähetetyt tavarat eivät ole tullittomia eivätkä verottomia, jos henkilö ei muuta vakituista asuinpaikkaansa Suomeen. Tällaisista tavaroista on maksettava tullinimikkeiden mukaiset tullit ja maahantuonnin verot.


Poikkeuslupaa voit hakea kirjallisesti Tullin lupakeskuksesta, jos muuttosi Suomeen aikaistuu syistä, joihin et ole itse voinut vaikuttaa ja jotka eivät voineet olla ennakoitavissa. Jos Tulli on myöntänyt poikkeusluvan, tullittomuuden ja verottomuuden saaminen edellyttää luvan esittämistä Tullille tavaroiden tulliselvityksessä.

Poikkeuslupaa voi hakea myös seuraavissa tapauksissa:

 • jos tavarat ovat olleet muuttajan hallinnassa ja käytössä alle 6 kuukautta
 • jos vakituista asumista ja tavaran hallintaa ja käyttöä koskevat edellytykset täyttyvät, mutta muuttotavaroita ei ole tuotu 12 kuukauden kuluessa Suomeen muutosta.

Lue lisää poikkeusluvan hakemisesta


Tullittomasti ja verottomasti tuotuja muuttotavaroita ei saa luovuttaa eteenpäin, ennen kuin niiden tulliselvityksestä on kulunut vähintään 12 kk. Tänä aikana muuttotavaroita ei saa esimerkiksi myydä, lainata, pantata, vuokrata eikä lahjoittaa toiselle.

Lainaus, panttaus, vuokraus tai luovutus ennen 12 kuukauden määräajan päättymistä johtaa tullin ja arvonlisäveron kantamiseen muuttotavaroista. Tämä koskee esim. kolaroidun ajoneuvon luovutusta vakuutusyhtiölle.

Jos tullittomasti ja verottomasti tuotu muuttotavara luovutetaan eteenpäin alle 12 kk:n kuluessa, sinun on maksettava tavarasta mahdollinen tulli ja maahantuonnin arvonlisävero. Ota yhteyttä Tullineuvontaan maahantuontiverojen maksamista varten.

Huomaa, että luovutusrajoitukseen ei myönnetä poikkeuksia.

Muuttotavaratullittomuutta ja verottomuutta ei myönnetä seuraaville tavaroille:

 • alkoholituotteet
 • tupakka ja tupakkatuotteet
 • hyötykuljetusvälineet
 • muut ammattikäyttöön tarkoitetut esineet kuin teknisten tai vapaiden ammattien harjoittamiseen tarvittavat kannettavat työvälineet.

Jos muuttotavarat sisältävät tällaisia tuotteita, ne on tulliselvitettävä ja niistä on maksettava mahdolliset tullinimikkeen perusteella kannettavat tullit ja maahantuonnin verot.


 • Tullittomuusasetus: Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009, annettu 16. päivänä marraskuuta 2009, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta
 • Arvonlisäverolaki (1501/1993) 94.1 § 12 kohta( 305/2016) ja 94.2 § (1767/1995)    

                            

Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta