Ohjeet huviveneilijöille

 • Huviveneilyllä tarkoitetaan huviveneiden urheilu- tai matkailukäyttöä.
 • Suomen aluevesiin kuuluvat sisäiset aluevedet ja aluemeri, jonka ulkoraja on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 12 meripeninkulman (22,2 km) etäisyydellä sisäisten aluevesien ulkorajasta.
 • Tullialue ulottuu kaksi meripeninkulmaa aluemeren ulkorajaa ulommaksi.
 • Ulkomaalaisella huvialuksella on oikeus kauttakulkuun aluemerellä.

Suomeen saapuminen ja Suomesta lähteminen

 • Rajavartiolaitoksen sivuilta löydät ohjeet huvialuksella Suomeen saapuville ja Suomesta poistuville: Huvialusten rajatarkastukset.
 • Aluksen päällikön on tulliselvitettävä alus, kun se lähtee Suomesta EU:n tullialueen ulkopuolelle tai saapuu Suomeen EU:n tullialueen ulkopuolelta. Voit tehdä tulliselvityksen merivartioasemilla, ellei aluksella ole tuonti- tai vientiselvitettävää tavaraa.
 • Tullille on tehtävä ilmoitus, jos suoraan EU:n ulkopuolelta saapuvassa aluksessa on joko matkustajatuomisia yli 300 euron edestä aluksella olevaa henkilöä kohden, tulliselvitettävää tavaraa tai myytäväksi tarkoitettua tavaraa. Katso lisätietoa: Matkustajatuomiset
 • Ilmoitus on tehtävä myös, jos aluksessa on tuontirajoitusten alaista tavaraa, esimerkiksi aseita, tai lemmikkieläimiä, kuten koiria tai kissoja.
 • Tavarat on kuljetettava tullitietä pitkin yleisen liikennepaikan kautta. Tulliteitä ovat merellä viralliset ulkomaanliikenteelle tarkoitetut kulkuväylät yleisiin satamiin eli meritullitiet.
 • Muussa tapauksessa tulee aluksen päällikön pitää ilmoittautua lähimpään tullitoimipaikkaan riittävän ajoissa, jolloin tulli ilmoittaa käytettävän reitin verotuspaikalle.

Afrikkalainen sikarutto leviää matkailijoiden mukana. Afrikkalainen sikarutto on sikoja ja villisikoja tappava tauti, joka ei tartu ihmiseen. Se on suuri taloudellinen uhka Suomen sikataloudelle ja lihateollisuudelle.

Schengen-valtioiden välinen liikenne

 • Schengen-valtioiden välisessä huvialusliikenteessä ei asiakkaalla ole velvollisuutta kulkea erityisiä väyliä pitkin tai saapua tulli- tai rajatarkastukseen. Katso Schengen-maat.
 • Jos saavut suoraan Schengen-alueelta, joka ei kuulu EU:n tulli- ja veroalueeseen (esim. Norja), on sinun mentävä tulliselvitystä varten lähimpään rajatarkastuspaikkaan. Yksityiskohtaiset ohjeet ja toimipaikat löydät Rajavartiolaitoksen sivuilta.

Ahvenanmaa

 • Ahvenanmaan verorajan yli kuljettaessa kulku on vapaata, eikä kulun tarvitse tapahtua julkisia kulkuväyliä tai tullitietä käyttäen.

Huomioi:
- Huvialuksen tosiasiallisista lähtö- ja määräpaikoista huolimatta huvialusliikennettä käsitellään valvonnallisesti aina kolmannen maan liikenteenä.
- Jos tavaran maahantuonnin edellytyksenä on viranomaisen myöntämä lupa, mutta asianmukaista lupaa ei ole vielä myönnetty tuotaessa tavara Suomen tullialueelle, tavara on ilmoitettava tulliviranomaiselle myös silloin, kun se tuodaan suoraan toisesta Euroopan unionin jäsenmaasta.

Saimaan kanava

Kaikki Saimaan kanavan kautta kulkeva huvialusliikenne on rajatarkastusten osalta EU:n ulkorajaliikennettä. Tutustu Väyläviraston Saimaan kanavan kauttakulkuohjeisiin.

Kaikille Saimaan kanavan kautta merelle tai toisinpäin kulkeville huvialuksille tehdään Suomen maahantulo- tai maastalähtötarkastus Nuijamaan laiturilla.

Jos poistut Suomenlahdelta - vaikkakin Saimaan kanavalle, sinun pitää käydä rajatarkastuksessa.
Jos kuljetat tulliselvitettävää tavaraa, ilmoita siitä etukäteen Nuijamaan tulliin tai Kotkan tulliin. Tullin yhteystiedot

Mukanasi on lemmikkejä

Saimaan kanavan kautta matkustavien lemmikkien tulee täyttää normaalit tuontiehdot tuotaessa lemmikkejä Venäjältä. Lue lisää lemmikkieläinten tuontivaatimuksista Ruokaviraston sivuilta.

Tulli valvoo

Tulli valvoo huvialusliikennettä estääkseen kiellettyjen tai rajoitustenalaisten tavaroiden maahantuonnin. Valvonnan tarkoituksena on myös varmistaa, että huviveneet noudattavat väliaikaisen tullittoman menettelyn säädöksiä.

Huvialusliikenne katsotaan valvonnan näkökulmasta aina EU:n ulkopuolisten maiden liikenteeksi, vaikka koko Itämeri, Venäjää ja Kaliningradia lukuun ottamatta, kuuluu EU:n sekä Schengenin alueeseen. Tulli valvoo myös veneiden polttoaineiden käyttöä.

Huomioi nämä

Ohjeessa on selostettu pääpiirteittäin täysin tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin tullimenettelyn edellytykset ja menettelyn käytöstä aiheutuvat toimenpiteet. Ohje koskee vain yksityiskäytössä olevia huviveneitä. Mikäli venettä käytetään EU:n tulli- ja veroalueella kaupallisessa tarkoituksessa, ottakaa yhteyttä Tulliin (etp.boatinfo(at)tulli.fi) lisätietojen saamiseksi.

Veneiden täysin tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin edellytykset

Täysin tuontitullitonta väliaikaisen maahantuonnin menettelyä käytettäessä tavarasta ei kanneta tullia eikä arvonlisäveroa. Menettelyä voidaan käyttää veneille, jotka eivät ole yhteisötavaraa ja jotka tuodaan EU:n tulli- ja veroalueelle (jälj. EU-alueelle) määräajaksi. Veneen tulee olla rekisteröity EU-alueen ulkopuolelle sellaisen henkilön nimiin, jonka vakituinen asuinpaikka on EU-alueen ulkopuolella (jälj. rekisterinhaltija). Jos venettä ei ole rekisteröity, tämän edellytyksen katsotaan täyttyvän, jos veneen omistajan vakituinen asuinpaikka on EU-alueen ulkopuolella. Täysin tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin menettelyn asianmukaisuudesta vastaa henkilö, joka tuo veneen EU-alueelle. Tätä henkilöä kutsutaan menettelynhaltijaksi. Menettelynhaltijan vakituinen asuinpaikka tulee pääsääntöisesti olla EU-alueen ulkopuolella.

Yksityiskäytössä olevaa venettä voi käyttää EU-alueella enintään 18 kuukauden ajan niiden menettelyyn asettamishetkestä lukien.

Asettaminen väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn

Vene voidaan asettaa väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn esimerkiksi purjehtimalla se EU- alueelle, kun matkan tarkoitus on tavanomainen turistimatkailu. Tällöin kirjallista tulli-ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Kuitenkin tulliviranomainen voi vaatia kirjallisen tulli-ilmoituksen tekemistä sekä asianmukaisen vakuuden asettamista, jos sillä on syytä epäillä, ettei väliaikaisen maahantuonnin säännöksiä noudateta. Muilta osin on maahan saavuttaessa noudatettava rajatarkastukseen ja tulliselvitykseen liittyviä säännöksiä.

Veneen voi pääsääntöisesti tuoda EU-alueelle vain sellainen henkilö, jonka vakituinen asuinpaikka on EU-alueen ulkopuolella. Henkilöä, joka tuo veneen EU-alueelle, kutsutaan menettelynhaltijaksi. Menettelynhaltija vastaa veneen täysin tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin menettelyn asianmukaisuudesta. Menettelynhaltija on vastuussa muun muassa siitä, että menettelyn päättämisen määräaikaa noudatetaan.

1.5.2015 alkaen unionin tullialueella asuva luonnollinen henkilö on voinut tuoda unionin tullialueelle kaupalliseen tai yksityiseen käyttöön unionin tullialueen ulkopuolelle rekisteröidyn kuljetusvälineen väliaikaisesti täysin tullitta, jos hän täyttää seuraavat edellytykset:

 • Hänellä on työsopimus kuljetusvälineen omistajan, vuokraajan tai leasingvuokraajan kanssa.
 • Hän pystyy pyydettäessä esittämään kopion em. työsopimuksesta.
 • Yksityinen käyttö rajoittuu ainoastaan työntekijän työskentelypaikan ja asuinpaikan välisiin matkoihin tai työntekijälle työsopimuksen perusteella osoitettujen työtehtävien hoitamiseen.

Kaupallista käyttöä on kuljetusvälineen käyttö henkilöiden kuljettamiseen vastiketta vastaan tai tavaroiden teolliseen tai kaupalliseen kuljetukseen vastiketta vastaan tai vastikkeetta.

Yksityiskäytöllä tarkoitetaan muuta kuin kaupallista käyttöä.

Mikäli kuljetusvälineen kuljettaja ei pysty todistamaan työsuhdettaan kuljetusvälineen omistajaan, vuokraajaan tai leasingvuokraajaan esittämällä pyydettäessä kopion työsopimuksestaan, ei kyseistä kuljetusvälinettä saa tuoda tuontitullitta unionin tullialueelle.

Kuljetusvälineen unionin tullialueelle tuonut henkilö vastaa myös siitä, että kuljetusvälinettä ei yksityiskäytössä käytetä muihin tarkoituksiin kuin hänen työskentelypaikkansa ja asuinpaikkansa välisiin matkoihin tai työsopimuksensa perusteella hänelle määrättyjen työtehtävien hoitamiseen. Kuljetusvälineen unionin tullialueelle tuonut henkilö vastaa myös siitä, että hän ei luovuta kyseistä kuljetusvälinettä sellaiselle henkilölle, joka ei omalta osaltaan täytä kaikkia em. vaatimuksia. Näiden edellytysten rikkominen johtaa tullivelan ja maahantuonnin arvonlisäveroa koskevan velan syntymiseen ja kantamiseen.

Väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä olevaa venettä ei saa rekisteröidä EU-alueelle.

Veneen käyttäminen väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä

Turistimatkailua varten tuotua venettä saa käyttää väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä enintään 18 kuukauden ajan muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden kuljetukseen vastiketta vastaan taikka tavaroiden teolliseen tai kaupalliseen kuljetukseen vastiketta vastaan tai vastikkeetta. Veneen on säilyttävä samassa kunnossa kuin missä se tuotiin EU-alueelle. Väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä on sallittua tehdä ainoastaan sellaisia korjauksia ja huoltotoimenpiteitä, joilla veneen kunto säilytetään.

Menettelynhaltija on vastuussa veneen käytöstä. Menettelynhaltija voi kuitenkin luovuttaa yksityiskäyttöön tarkoitetun veneen satunnaisesti myös sellaisen henkilön käyttöön, jonka vakituinen asuinpaikka on EU-alueella. Käytön tulee olla satunnaista ja tapahtua sellaisen rekisterinhaltijan määräysten mukaisesti, joka käytön aikana oleskelee EU:n tullialueella. Rekisterinhaltijana voi olla muu henkilö kuin menettelynhaltija.

Veneen ollessa EU-alueella väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä, menettelynhaltijan tai muun venettä käyttävän henkilön on pyydettäessä pystyttävä osoittamaan tulliviranomaisille, että edellä kuvatut väliaikaisen maahantuonnin menettelyn edellytykset täyttyvät. Tämän toteamiseksi tarvitaan tilanteesta riippuen esimerkiksi:

 • selvitys veneen rekisteröinnistä EU-alueen ulkopuolelle tämän alueen ulkopuolelle sijoittautuneen henkilön nimiin
 • rekisteröinnin puuttuessa selvitys veneen omistajan sijoittautumisesta EU-alueen ulkopuolelle
 • selvitys ajankohdasta, jolloin vene on asetettu väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn
 • selvitys veneen käyttäjän sijoittautumisesta EU-alueen ulkopuolelle
 • selvitys EU-alueelle sijoittautuneen veneen käyttäjän oikeudesta käyttää venettä väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä (jäljennös työsopimuksesta)
 • selvitys rekisterinhaltijan olinpaikasta, jos veneen käyttäjän vakituinen asuinpaikka on EU-alueella ja veneen käyttö ei perustu palvelussuhteeseen.

Jos menettelynhaltija aikoo poistua EU-alueelta tilapäisesti väliaikaisen maahantuonnin menettelyn aikana ilman venettään, hänen on ilmoitettava siitä etukäteen Tullille (etp.boatinfo(at)tulli.fi). On mahdollista, että vene on tuolloin asetettava johonkin toiseen tullimenettelyyn.

Menettelynhaltijan vaihtaminen

Menettelynhaltijana toimivaa veneen kuljettajaa voidaan vaihtaa veneen ollessa EU-alueella. Vaihto voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun alkuperäinen menettelynhaltija poistuu lopullisesti EU-alueelta ja veneen käyttöä EU-alueella jatkaa toinen henkilö, jonka vakituinen asuinpaikka on EU-alueen ulkopuolella. Uuden menettelynhaltijan on varmistuttava siitä, että väliaikaisen maahantuonnin edellytykset täyttyvät edelleen.

Menettelynhaltijan muutoksesta on aina ilmoitettava tullille kirjallisella tulli-ilmoituksella. Kirjallisen tulli-ilmoituksen antamisen yhteydessä tulli vaatii asetettavaksi asianmukaisen vakuuden. Kun vene asetetaan täysin tuontitullittomaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn uuden menettelynhaltijan nimissä, alkuperäinen menettelynhaltija vapautuu velvollisuuksistaan menettelynhaltijana.

Menettelynhaltijaa vaihdettaessa menettelyn päättämisen määräajan laskeminen alkaa alusta siitä hetkestä lukien, jolloin uusi menettelynhaltija on asettanut veneen menettelyyn. Uusi menettelynhaltija vastaa myös menettelyn päättämisestä, esimerkiksi jälleenviennistä, määräajassa.

Huviveneen talvisäilytys

Menettelynhaltija ei lähtökohtaisesti saa poistua EU-alueelta ilman venettä. Poikkeuksena on kuitenkin tilanne, jossa vene halutaan jättää EU-alueelle talvisäilytykseen. Veneen voi jättää EU-alueelle talvisäilytykseen, jos säilytyksestä on tehty sopimus EU-alueelle sijoittautuneen palveluntarjoajan kanssa. Sopimus on syytä tehdä kirjallisesti. Väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä tapahtuvan talvisäilytyksen aikana menettelyn päättämisen määräaika kuluu normaalisti.

Väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä veneelle saa tehdä ainoastaan tavanomaisia huoltotoimenpiteitä, kuten pohjan pesu. Sen sijaan esimerkiksi varustetason parantaminen ei tässä menettelyssä ole sallittua vaan tällöin vene tulee asettaa johonkin toiseen tullimenettelyyn, kuten sisäisen jalostuksen menettelyyn.

Veneen voi asettaa talvisäilytyksen ajaksi myös tullivarastointimenettelyyn. Tällöin on noudatettava tullivarastointimenettelyä koskevia säännöksiä muun muassa niiden toimenpiteiden osalta, joita veneelle on sallittua tehdä.

Menettelyn päättäminen

Täysin tuontitulliton väliaikaisen maahantuonnin menettely voidaan päättää jälleenvientiin tai luovuttamalla vene vapaaseen liikkeeseen EU-alueella. Menettelyn voi päättää myös toiseen suspensiiviseen tullimenettelyyn, kuten sisäiseen jalostukseen. Mikäli vene asetetaan toisen suspensiivisen menettelyn jälkeen uudestaan täysin tuontitullittomaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn saman menettelynhaltijan nimiin, ensimmäisen väliaikaisen maahantuonnin määräajan kuluminen jatkuu siitä, mihin se jäi ensimmäisen väliaikaisen maahantuonnin menettelyn päättyessä.

Esimerkki

Vene on purjehdittu Suomeen 1.6.2014 ja sillä on purjehdittu Suomessa 1.6.2014–15.9.2014. Veneeseen halutaan asentaa lisävarusteita talvisäilytyksen aikana, minkä vuoksi se asetetaan sisäisen jalostuksen menettelyyn 16.9.2014. Vene lasketaan vesille ja sama menettelynhaltija asettaa sen uudestaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn 15.5.2015. Vene purjehditaan Venäjälle 30.7.2015.

Venettä on käytetty täysin tuontitullittomassa väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä yhteensä 6 kuukautta.

Seuraukset säännösten noudattamatta jättämisestä

Jos säännöksiä ei noudateta, seurauksena voi olla veneen haltuunotto ja maahantuonnin yhteydessä kannettavien verojen määrääminen.

Jos teillä on asiasta kysyttävää, ottakaa hyvissä ajoin yhteyttä Tulliin (etp.boatinfo(at)tulli.fi) yksityiskohtaisempien neuvojen saamiseksi.

Lisätiedot: tulli.fi ja raja.fi ja Tullineuvonta, henkilöasiakkaat, p. 0295 5201, yritysasiakkaat, p. 0295 5202


Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta