ELV:iä koskevat ohjeet ja tiedotteet

Helsingin käräjäoikeuden 23.1.2018 antama tuomio Nro 18/3379

Helsingin käräjäoikeus on 23.1.2018 antamassaan tuomiossa Nro 18/3379 katsonut, että verovalituksen tai tuomionpurkuhakemuksen tekeminen on samalla katkaissut elv:n perimisjärjestelmään perustuvan vahingonkorvaussaatavan vanhentumisajan. Suomen valtio on hakenut kyseisestä päätöksestä jatkokäsittelylupaa Helsingin hovioikeudelta. Helsingin hovioikeus on antanut 30.5.2018 päätöksen dnro S 18/656, jossa se on myöntänyt asiassa Suomen valtiolle jatkokäsittelyluvan. Asian käsittely etenee mahdollisesti aina Korkeimpaan oikeuteen saakka. Korkeimman oikeuden päätöksen mukaisia ratkaisuperusteita sovelletaan aikanaan kaikissa kyseistä tapausta vastaavissa asioissa, jos kyseisen oikeusriidan lopputulos on Suomen valtion kannalta kielteinen.

Korkeimman oikeuden 12.12.2017 antama päätös Nro 2474

Korkein oikeus on antanut 12.12.2017 päätöksen nro 2474, jolla se on hylännyt Turun hovioikeuden 13.6.2017 antamasta tuomiosta nro 532 tehdyn valituslupahakemuksen. Tämän vuoksi  Turun hovioikeuden tuomio on jäänyt asiassa lopulliseksi ja lainvoimaiseksi tuomioistuinratkaisuksi. Tämä merkitsee sitä, että jos elv-perusteinen vahingonkorvausvaatimus on tehty myöhemmin kuin 19.3.2012, kyseinen vaatimus tulee vanhentuneena hylätä.

Turun hovioikeuden tuomio 13.6.2017

Turun hovioikeus on 13.6.2017 antanut tuomion, jonka mukaan valtion vahingonkorvausvelan vanhentumisaika on alkanut kulua Euroopan unionin tuomioistuimen 19.3.2009 asiassa C-10/08 antamasta tuomiosta lukien, jolloin 19.3.2012 jälkeen vahingonkorvausta valtiolta vastaavissa asioissa vaatineet tahot eivät ole tuomion sisältämien ratkaisuperusteiden mukaan oikeutettuja vahingonkorvaukseen ajoneuvon maahantuonnin yhteydessä autoverosta kannetusta arvonlisäverosta (elv). Tämän vuoksi hovioikeus katsoi, että valtion velka on vanhentunut, ja kanne on sillä perusteella hylättävä ja valtio vapautettava kaikesta korvausvelvollisuudesta kyseisessä asiassa 16.7.2013 toimivaltaisessa käräjäoikeudessa vireille pannussa vahingonkorvausvaatimustapauksessa.

Turun hovioikeuden 13.6.2017 antama tuomio kumoaa Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 6.2.2015 samassa asiassa antaman välituomion.

Huomioi nämä

Korkeimman oikeuden 3.5.2016 antaman ratkaisun mukaan vahingonkorvausvaateen vanhentuminen oli alkanut aikaisintaan 19.3.2009, jolloin Euroopan unionin tuomioistuin totesi nimenomaisesti elvin yksityisiä autontuojia syrjiväksi ja siten unionin oikeuden vastaiseksi. Kun vahingonkorvausta oli annettuun ratkaisuun liittyvässä tapauksessa vaadittu 17.3.2011, kolmen vuoden määräaika vahingonkorvausvaateelle ei ollut vanhentunut. Vastaavia vahingonkorvausvaatimuksia on yleisissä tuomioistuimissa käsiteltävänä noin 60 kappaletta.

Korkeimman oikeuden tuomiolla ei kuitenkaan ratkaistu niiden yli 10 000 korvausvaatimuksen vanhentumista, joissa korvausvaatimus on esitetty suoraan Tullille myöhemmin kuin kolmen vuoden kuluessa Euroopan unionin elviä koskevasta tuomiosta 19.3.2009 eli ajankohdan 19.3.2012 jälkeen. Näiden korvausvaatimusten osalta Turun hovioikeus on antanut 13.6.2017 vanhentumisvaikutuksia täsmentävän tuomion, jonka mukaan valtion vahingonkorvausvelan vanhentumisaika on alkanut kulua Euroopan unionin tuomioistuimen 19.3.2009 asiassa C-10/08 antamasta tuomiosta lukien, jolloin 19.3.2012 jälkeen vahingonkorvausta valtiolta vastaavissa asioissa vaatineet tahot eivät ole tuomion sisältämien ratkaisuperusteiden mukaan oikeutettuja vahingonkorvaukseen ajoneuvon maahantuonnin yhteydessä autoverosta kannetusta arvonlisäverosta (elv).


Turun hovioikeus on 13.6.2017 antanut tuomion, jonka mukaan valtion vahingonkorvausvelan vanhentumisaika on alkanut kulua Euroopan unionin tuomioistuimen 19.3.2009 antamasta tuomiosta C-10/08 lukien, jolloin 19.3.2012 jälkeen vahingonkorvausta valtiolta vastaavissa asioissa vaatineet tahot eivät ole tuomion sisältämien ratkaisuperusteiden mukaan oikeutettuja vahingonkorvaukseen ajoneuvon maahantuonnin yhteydessä autoverosta kannetusta arvonlisäverosta (elv).

Mikäli korkein oikeus myöntää asiassa valitusluvan ja elv-vahingonkorvausasiaa käsitellään tulevaisuudessa korkeimmassa oikeudessa, ei Turun hovioikeuden 13.6.2017 antama tuomio ole lainvoimainen. Tällöin vanhentumisvaikutukset ratkeavat korkeimman oikeuden asiassa tulevaisuudessa antaman tuomion sisältämien ratkaisuperusteiden mukaisesti. Tulli soveltaa vireillä oleviin korvausvaatimuksiin viran puolesta kyseisiä ratkaisuperusteita.


Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 6.3.2015 antanut autoverosta kannettua arvonlisäveroa (elv) koskevan välituomion vahingonkorvaussaatavan vanhentumisesta.

Tuomioistuin hylkäsi välituomiolla valtion väitteet vahingonkorvaussaatavan vanhentumisesta. Asiassa kantajan verotuspäätös oli vahvistettu 13.10.2003, ja kanne valtiota vastaan on nostettu 16.7.2013.

Asian käsittely jatkuu pääasian osalta käräjäoikeuden myöhemmin ilmoittamalla tavalla. Välituomioon saa hakea muutosta vasta, kun haetaan muutosta asian lopulliseen ratkaisuun.

Turun hovioikeuden tuomio 13.6.2017 kumoaa Varsinais-Suomen käräjäoikeuden välituomion 6.2.2015.


Sähköpostitse lähetettyihin korvausvaatimuksiin Tullin kirjaamo lähettää sähköpostivahvistuksen "Tullin kirjaamo Helsingissä on vastaanottanut viestinne". Näin varmistut, että vaatimuksesi on vastaanotettu.

Jos vaatimus on toimitettu Tullille postitse, voit soittaa Tullin kirjaamoon tai tiedustella sähköpostilla sen perilletulon. Sähköpostivastauksesta jää kirjallinen varmistus talteen.

Runsaat yhteydenotot voivat aiheuttaa kirjaamoon ruuhkaa, joten varauduthan siihen, että vastauksen saaminen voi kestää.

Kirjaamon asiakaspalvelun sähköpostiosoite on kirjaamo(at)tulli.fi ja puhelinnumero 0295 527 000.


Verovelvollisen pitää itse hakea korvausta. Tulli ei viran puolesta ota asioita korvausvaatimuksina käsiteltäväksi, koska viran puolesta tehtävälle korvauskäsittelylle ei ole lainsäädäntöperustetta.

Velan vanhentumisesta annetussa laissa on vahingonkorvauksen vanhentumiselle säädetty ehdoton vanhentumisaika, joka on kymmenen vuotta vahinkoon johtaneesta tapahtumasta eli siitä ajankohdasta, kun henkilö on maksanut autoveropäätöksen, jolla häneltä on kannettu ajoneuvon maahantuonnin yhteydessä autoverosta arvonlisäveroa (elv). Tästä syystä uusia elvin kantamiseen perustuvia vahingonkorvausvaatimuksia Tulli ei enää tutki.


Ennen vuotta 2006 verotuspäätökset on tehty Tullissa autoverotusjärjestelmällä, joka on jo poistettu käytöstä. Tullilla on tietokanta verotuspäätösten tiedoista, mutta tietokantaan ei ole sellaista käyttöliittymää, jonka avulla tullivirkailijat pystyisivät tarkistamaan tietoja. Paperiarkistostakaan yksittäisiä verotuspäätöksiä ei voida hakea, ellei tiedossa ole autoverotuspäätöksen tapahtumatunnusta.

Tästä syystä Tulli toivoo, että verovelvolliset eivät kyselisi tässä vaiheessa tarkempia tietoja omista autoverotuspäätöksistään. Mikäli korvauksia tulee aikanaan maksettavaksi, Tulli selvittää tietoteknisin ratkaisuin verovelvollisten henkilö- ja y-tunnuksilla kunkin verovelvollisen verotuspäätöksiä koskevat tiedot ja verovelvollisilta kannettujen elvien määrät.

Keskimäärin käytettynä verotetuista ajoneuvoista on kannettu elviä n. 800 euroa autoverotuspäätöstä kohden.


Korkolain (1982/633) 7 §:n mukaan vahingonkorvaukselle viivästyskorkoa on maksettava siitä lähtien, kun 30 päivää on kulunut päivästä, jona velkoja esitti vaatimuksensa sekä sellaisen korvauksen perustetta ja määrää koskevan selvityksen, jota häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen huomioon myös velallisen mahdollisuudet hankkia selvitys.

Vahingonkorvaukselle laskettavan viivästyskoron laskentaperuste on Suomen Pankin korkolain 12 a §:n nojalla puolivuosittain vahvistama korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä. Vuosina 2003–2017 viivästyskorko on ollut 7.00–11.50 prosenttiyksikköä vuotuista korkoa.


Koska velan vanhentumista koskevat säännökset ovat tässä tapauksessa tulkinnanvaraisia, Tulli ei ota asiaan kantaa ennen kuin kysymyksiin on saatu lainvoimaisia tuomioistuinratkaisuja yleisistä tuomioistuimista.

Turun hovioikeus on 13.6.2017 antanut tuomion, jonka mukaan valtion vahingonkorvausvelan vanhentumisaika on alkanut Euroopan unionin tuomioistuimen 19.3.2009 antamasta tuomiosta C-10/08 lukien, jolloin 19.3.2012 jälkeen vahingonkorvausta valtiolta vastaavissa asioissa vaatineet tahot eivät ole tuomion sisältämien ratkaisuperusteiden mukaan oikeutettuja vahingonkorvaukseen ajoneuvon maahantuonnin yhteydessä autoverosta kannetusta arvonlisäverosta (elv).

Mikäli korkein oikeus myöntää asiassa valitusluvan ja elv-vahingonkorvausasiaa käsitellään tulevaisuudessa korkeimmassa oikeudessa, ei Turun hovioikeuden 13.6.2017 antama tuomio ole lainvoimainen.


Tulli on elviä kantaessaan toiminut kulloisenkin asiaan sovellettavan kansallisen lainsäädännön sekä Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännön mukaisesti. Laissa autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa (822/2009) palautukset rajoitettiin niihin autoverotuspäätöksiin, joiden osalta autoverolain mukainen 3 vuoden muutoksenhakuaika oli vielä avoinna kun EY-tuomioistuin antoi 19.3.2009 elviä koskevan tuomion C-10/08.


Muutoksenhakuaika autoverotuspäätöksestä on kolme vuotta autoverotuspäätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta. Vuosina 2002 – 2005 annettuja autoveropäätöksiä koskeva oikaisu- ja muutoksenhakuaika on päättynyt, eikä Tulli voi enää tutkia asiaa hallinnollisena muutoksenhakuna. Verovelvollisen on tullut tehdä elviä koskeva korvausvaatimus joko Tullin lomakkeella tai vapaamuotoisesti, eikä oikaisuvaatimusta tai valitusta autoverotuspäätöksestä.

Mikäli verovelvollinen jättää muutoksenhakuajan jälkeen Tullille oikaisuvaatimuksen autoverosta kannatusta elvistä, Tulli katsoo vaatimuksen korvausvaatimukseksi, ellei oikaisuvaatimuksesta käy ilmi, että asia halutaan käsiteltäväksi nimenomaan hallinnollisessa menettelyssä. Hallinnollisessa menettelyssä käsiteltyihin oikaisuvaatimuksiin tullaan tekemään asian tutkimatta jättämistä koskeva päätös, josta voi valittaa hallinto-oikeuteen.


Kanteen Suomen valtiota vastaan asiassa voi nostaa Helsingin käräjäoikeudessa. Yleiset oikeuspaikkasäännökset lähtevät siitä, että valtiota vastaan esitetty vaatimus tutkitaan siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä valtion puhevaltaa käyttävä viranomainen sijaitsee. Tämän lisäksi valtiota vastaan esitetty vaatimus voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kantajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.


Korvausta voi hakea se, joka on ajoneuvon maahantuojana aikanaan verovelvollisena autoverotuspäätöksellä velvoitettu maksamaan autoverosta kannetun arvonlisäveron, eikä ole voinut arvonlisäveroa vähentää omassa arvonlisäverotuksessaan. Ajoneuvon omistajuudella ei siis ole asiassa merkitystä.


Autoverotus siirtyi Tullista Verohallinnon hoidettavaksi 1.1.2017. Tällöin autoverottaminen, autoverotuspäätöksiä koskevat keskeneräiset muutoksenhaku- ja oikaisutapaukset sekä autoverotusta hoitava henkilöstö siirtyivät Tullista Verohallintoon.

Muutoksen myötä Tullille jäi auto- ja valmisteverotusta koskevat valvonta- ja rikostutkintatehtävät. Tullilla on myös toimivalta autoverotuksessa tietyissä tilanteissa, kuten auton maahantuonnissa EU-alueen ulkopuolelta. Lisäksi Tulli vastaa autoverotuksen yhteydessä kannetun arvonlisäveron (elv) vahingonkorvausasioiden käsittelystä ja vahingonkorvauskanteisiin vastaamisesta.

Lisätietoja löydät Verohallinnon verkkosivuilta


Lisää aiheesta

Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta


Asiasanat ELV