Kuka on viejä?

Viejä on vastuussa vienti-ilmoituksen antamisesta Tullille.

Viejän pitää olla unionin tullialueelle sijoittautunut. Lisäksi viejällä pitää olla toimivalta määrittää tavaroiden viennistä tai sen pitää olla on osapuolena sellaisessa sopimuksessa, jonka mukaan tavarat on tarkoitus viedä EU:n ulkopuolelle.

'Unionin tullialueelle sijoittautuminen' edellyttää, että viejällä, jonka sääntömääräinen kotipaikka tai hallinnollinen pääpaikka on unionin ulkopuolella, on unionin alueella pysyvää henkilöstöä sekä kiinteä toimipaikka, jossa harjoitetaan liiketoimintaa. Pelkkä alv-rekisteröityminen Suomessa tai Suomesta ulkomaiselle yritykselle saatu EORI-tunnus eivät riitä täyttämään unionin tullialueelle sijoittautumisen kriteereitä.

Viejänä pidetään EU:hun sijoittautunutta sopimuspuolta siinäkin tapauksessa, kun tavaroiden omistusoikeus on siirtynyt kauppaehdon tai muun sopimuksen mukaisesti EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelle ostajalle.

Viejä voi käyttää edustajaa

Viejä voi halutessaan käyttää edustajaa tulli-ilmoituksen antamisessa. Viejä ja edustaja valitsevat edustusmuodon, jota käytetään vienti-ilmoituksessa. Edustusmuotoja ovat suora edustus ja välillinen edustus.

Suora edustus

Suora edustaja tekee tulli-ilmoitukset viejän nimissä ja viejän lukuun.

  • Tulli-ilmoituksessa edustusmuodon koodiksi ilmoitetaan 2.

Ilmoituksen oikaisemista vientimenettelyyn luovuttamisen jälkeen voi pyytää joko viejä itse tai edustaja. Jos ilmoittamisesta aiheutuu sanktioita, esimerkiksi virhemaksu, tulli kohdistaa sanktion suoraan viejälle.

Välillinen edustus

Välillinen edustaja tekee vienti-ilmoituksen omissa nimissään ja viejän lukuun.

  • Tulli-ilmoituksessa edustusmuodon koodiksi ilmoitetaan 3.

Edustaja saa käyttää välillistä edustusta vain, jos asiasta on ilmoitettu tullille viennin rekisteriasiakkuuden tiedoissa. Edustaja, joka on oikeutettu toimimaan välillisenä edustaja, voi toimia myös suorana edustajana.

Välillistä edustusta ei saa käyttää sisäisen jalostuksen päättävissä eikä ulkoisen jalostuksen aloittavissa vienti-ilmoituksissa.

Ilmoituksen oikaisemista vientimenettelyyn luovuttamisen jälkeen voi pyytää vain ilmoituksen tehnyt edustaja. Jos ilmoittamisesta aiheutuu sanktioita, esimerkiksi virhemaksu, tulli kohdistaa sanktion ensisijaisesti ilmoituksen tehneelle edustajalle.

Unionin ulkopuolelle sijoittautunut viejä

Unionin ulkopuolelle sijoittautunut yritys voi toimia toistaiseksi vielä Suomessa viejänä käyttämällä unioniin sijoittautunutta välillistä edustajaa, joka antaa vienti-ilmoituksen omissa nimissään viejän lukuun ja samalla ottaa tulli-ilmoituksella viejän vastuun.

  • Välillinen edustaja ilmoitetaan vienti-ilmoituksessa kohdassa ”Edustaja /Ilmoittaja”. Edustusmuodon koodiksi ilmoitetaan 3.
  • Kohdassa ”Viejä” ilmoitetaan se unionin alueen ulkopuolelle sijoittautunut viejä, joka todellisuudessa toimii viejänä. Viejän tunnuksena ilmoitetaan EORI-tunnus.

Huomioi nämä

Vienti-ilmoitus pitää jättää siihen jäsenmaahan, jossa tavarat pakataan tai lastataan vientikuljetusta varten. Tietyissä tilanteissa vientimenettelyn aloittaminen vasta poistumismaassa on kuitenkin mahdollista. Muun EU-maan viejän nimissä annettavalla vienti-ilmoituksella ilmoitetaan erityismaininnan lisäkoodilla perusteet vienti-ilmoituksen antamiseen Suomessa.

Muun EU-maan viejän vienti-ilmoituksella ilmoitettavat erityismaininnan lisäkoodit

  • FIXFD Vientilähetyksen arvo on enintään 3 000 euroa, asetetaan vientimenettelyyn poistumismaassa. Vientimenettelyyn asettaminen on sallittua poistumispaikalla artiklan mukaisesti, jos kyseessä ei ole kieltojen tai rajoitusten alainen tavara.
  • FIXFE Vientilähetyksen arvo on yli 3 000 euroa, asetetaan vientimenettelyyn Suomessa. Tämä on sallittua siinä tapauksessa, kun tavara on ostettu Suomesta ja se asetetaan vientimenettelyyn täällä muun EU-maan viejän nimissä.
  • FIXFF Vientilähetyksen arvo on yli 3 000 euroa, asetetaan vientimenettelyyn Suomessa (tavara kaupintavarastossa Suomessa).
  • FIXFG Vientilähetyksen arvo on yli 3 000 euroa, asetetaan vientimenettelyyn poistumismaassa. Vientikuljetus on alkanut muualta EU:sta. Tavara olisi pitänyt asettaa vientimenettelyyn lähtömaassa.

Kun käytetään koodia FIXFF, saattaa menettelyn aloittaminen kuitenkin edellyttää vientimaan tulliviranomaisen hyväksyntää Suomessa tai uutta ilmoitusta vientimaasta. Viimeksi mainitussa tapauksessa Suomeen jätetty ilmoitus on mitätöitävä.

Kun käytetään koodia FIXFG, edellytetään joko uutta ilmoitusta vientimaahan tai vientimaan tulliviranomaisen hyväksyntää. Ensin mainitussa tapauksessa Suomeen jätetty ilmoitus on mitätöitävä.

Rajoitusten alainen vienti

Suomessa ei voida asettaa vientimenettelyyn toisen EU-maan vientiä, jos tavaran vienti edellyttää lupaa, ja lupa on myönnetty vientimaassa. Vienti-ilmoitus on näissä tapauksissa annettava aina vientimaan tullille, ellei luvassa ole poikkeuksellisesti sallittu ilmoituksen antamista myös tietyissä muissa maissa.

 


EORI-numeron käyttäminen on vienti-ilmoituksessa pakollista. Suomen tullin vientiasiakkaaksi rekisteröityneet yritykset ovat automaattisesti EORI-numeron haltijoita. Suomessa EORI-numerona käytetään y-tunnusta muodossa FI1234567-8. Satunnaisen vienti-ilmoittajan ei tarvitse hakea numeroa etukäteen tullilta.

Jos viejä ja/tai asiamies on sijoittautunut muuhun EU-maahan kuin Suomeen, ilmoituksessa on aina käytettävä viejän kotimaan EORI-tunnusta. Se on ilmoitettava kohdassa ”Viejä”/”Asiamies”.

Kukin jäsenmaa myöntää itse omille yrityksilleen EORI-numerot. Suomen tulli voi kuitenkin myöntää myös muuhun EU-maahan sijoittautuneelle satunnaisille ilmoittajille EORI-numeroita, jos nämä antavat ilmoituksia vähemmän kuin viisi vuodessa (satunnainen ilmoittaja). Jos ilmoituksia annetaan enemmän kuin viisi vuodessa, luokitellaan ilmoittaminen säännölliseksi, mikä edellyttää erillistä EORI-rekisteröimistä.

Jos tavara siirretään fyysisesti toisesta EU-maasta Suomeen ennen tavaran ilmoittamista vientimenettelyyn, viejän on pitänyt etukäteen hakea suomalainen arvonlisäverotunnus. Tätä suomalaista tunnusta ei saa ilmoittaa kohdassa ”Viejä”, vaan se ilmoitetaan erityismaininnan lisäkoodilla FIXFH.


Lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta

 


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus