Tullietuudet tavaran alkuperän perusteella

Tavarasta kannettava tulli saattaa olla voimassa olevaa yleistä tullia alhaisempi tai tullia ei kanneta lainkaan (tulli on 0 % eli nollatulli), jos tuontitavara on tiettyjen maiden alkuperätuote. Alkuperä täytyy pystyä osoittamaan asianmukaisella alkuperäselvityksellä. Etuuskohtelua on itse pyydettävä tulli-ilmoituksella (etuuskohtelukoodit ja asiakirjakoodit). Alennettua tullikohtelua kutsutaan preferenssikohteluksi.

Mistä maista tuotaessa voi saada etuuskohtelun?

Valtaosa maailman valtioista kuuluu EU:n erilaisten tullietuusjärjestelyjen piiriin. Vain noin 20 valtiota on kokonaan näiden järjestelyjen ulkopuolella (mm. Amerikan yhdysvallat, Venäjä, Valko-Venäjä, Saudi-Arabia, Australia, Taiwan ja Hongkong). Liitteessä Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset tuonnissa on mainittu etuusjärjestelyissä mukana olevat yksittäiset maat sekä tiettyjä maaryhmiä (GSP, MMA ja AKT/EPA), joihin kuuluu yhteensä lähes 200 maata. Näihin maaryhmiin kuuluvat valtiot ja alueet ovat nähtävissä komission Taric-tietokannasta. GSP-ryhmän maihin sisältyvät mm. Pakistan ja Intia.

Mitä etuuskohtelun saaminen edellyttää?

 1. Tuontituote kuuluu kysymyksessä olevan sopimuksen tuotekatteeseen. Esimerkiksi herkät maataloustuotteet on usein jätetty sopimusten ulkopuolelle. 
 2. Tuotteen on oltava sopimusmaan (edunsaajamaan) alkuperätuote. Kussakin etuuskohtelujärjestelyssä on mainittu, millä edellytyksillä maassa tuotettava tai valmistettava tuote voi saavuttaa alkuperäaseman (ns. alkuperäsäännöt).
 3. Tuote on tuotava suoraan edunsaajavaltiosta EU:hun (ns. suoran kuljetuksen edellytys). Suoraa kuljettamista ei kuitenkaan edellytetä mm. Euro-Välimeri-sopimusverkoston sisällä kuljetettavilta alueen alkuperätuotteilta.
 4. Tuotteen alkuperä on osoitettava asianmukaisella alkuperäselvityksellä, joita ovat GSP-maista (kehitysmaat) tuotaessa A-alkuperätodistus eli Form A tai kehitysmaasta riippuen rekisteröityneen viejän alkuperävakuutus. Muista etuuskohteluun oikeuttavista maista tuotaessa käytetään EUR.1-tavaratodistusta. Molempien todistusten tulee olla viejämaan toimivaltaisen viranomaisen vahvistamia.
 5. Alkuperä voidaan vaihtoehtoisesti osoittaa myös kauppalaskuun sisällytetyllä määrämuotoisella (valtuutetun) viejän ilmoituksella (kauppalaskuilmoitus tai alkuperäilmoitus). Tuonnissa Koreasta ja Kanadasta käytössä on ainoastaan alkuperäilmoitus (kauppalaskuilmoitus).
 6. Tuonnissa Japanista ja Britanniasta alkuperä voidaan osoittaa myös ns. tuojan tieto (importer’s knowledge) perusteella, joka tarkoittaa tuojan omaa ilmoitusta tuotteen alkuperästä. Kun käytetään tuojan tietoa, viejän alkuperävakuutusta ei tarvita. Lue lisää Huomio nämä- kohdasta.

Tuonnissa etuuskohtelun myöntämiseksi käytettävät alkuperäselvitykset maittain ja maaryhmittäin on esitetty liitteessä Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset tuonnissa. Luettelossa on mainittu myös alkuperäselvitysten voimassaoloajat (4, 5, 10 tai 12 kuukautta).

Tullietuussopimusten mukaisen etuuskohtelun saamiseen voi liittyä myös erilaisia lisäehtoja, kuten alkuperäsääntöpoikkeuksia eli derogaatioita sovellettaessa (etuuskiintiöt ja erityismerkinnät alkuperäselvityksiin).  Tietyiltä maataloustuotteilta edellytetään tuontitodistuksia tai laatu- ja aitoustodistuksia.

Huomioi nämä

Kun tuoja hakee alkuperätuotteelle etuuskohtelua tuojan tiedon perusteella, sillä on erityinen vastuu tiedoista. Etuuskohteluvaatimuksen täytyy aina perustua sellaisiin tietoihin, jotka tuojalla on hallussaan jo ennen kuin etuuskohtelua haetaan. Näillä tiedoilla tuojan pitää tarvittaessa pystyä osoittamaan Tullille, että tavara on sopimuksen alkuperäsääntöjen mukainen alkuperätuote. Jos Tulli tarkastaa jälkeenpäin tuotteiden alkuperän, jälkitarkastus kohdistuu ainoastaan tuojaan ja tämän hallussa olevaan todistusaineistoon. Viejällä tai vientimaan viranomaisella ei ole velvollisuutta osallistua jälkitarkastusprosessiin. 

Mitä tietoja Tulli voi pyytää tuojalta?

Jos etuuskohtelu on myönnetty tuojan tiedon perusteella, tuojalta voidaan jälkitarkastuksessa vaatia esimerkiksi tietoja tuotteiden valmistusprosessista, materiaalien hankintahinnoista ja hankintamaista. Tuojan on varmistettava, että sillä on tiedot jo etuuskohtelua hakiessaan. 

Jos Tulli pyytää tietoja, tuojan on toimitettava ne kolmen kuukauden kuluessa Tullin tietopyynnön päiväyksestä. Jos Tulli pyytää tuojalta sen jälkeen vielä lisätietoja, nekin on toimitettava kolmessa kuukaudessa. Jos tuoja ei vastaa Tullin tietopyyntöön määrätyssä ajassa tai anna riittävän tarkkoja tietoja tuotteen alkuperän varmistamiseksi, etuuskohtelu voidaan evätä. Tuoja tiedon perusteella haettua etuuskohtelua ei voi myöskään hakea uudestaan alkuperävakuutuksella, vaikka viejä laatisikin sellaisen tuojalle.


Viejä laatii alkuperäilmoituksen tavaroiden vientimaassa EU:ssa olevalle ostajalle. Viejä laatii tämän määrämuotoisen alkuperäilmoituksen alkuperätuotteiden vientilähetykseen liittyvään kaupalliseen asiakirjaan, jossa alkuperätuotteet on kuvattu riittävän yksilöllisesti niiden tunnistamiseksi.

Viejällä on oltava viejämaan Tullin antama lupapäätös valtuutetun viejän asemasta, jos vientilähetykseen sisältyvien alkuperätuotteiden arvo ylittää 6 000 euroa. Valtuutetun viejän tulee sisällyttää laatimiinsa alkuperäilmoituksiin viejämaan Tullin antama yrityskohtainen lupanumero. Viennissä Kanadasta viejä sisällyttää alkuperäilmoitukseen yritysnumeronsa tarvitsematta mitään erillistä lupaa ja lupanumeroa.

Kuka tahansa viejä voi laatia alkuperäilmoituksen, jos vientilähetykseen sisältyvien alkuperätuotteiden määrä ei ylitä 6 000 euroa. Tällöin alkuperäilmoituksessa on oltava viejän allekirjoitus alkuperäisenä.


Voit pyytää Tullia oikaisemaan tullauspäätöksen niin, että jo kannettu täysimääräinen tulli (ns. kolmasmaa-tulli) muutetaan etuuskohtelutulliksi. Muutos vaikuttaa myös kannettavan arvonlisäveron määrään.


Voit pyytää tulli-ilmoituksella etuuskohtelua ja lisäksi erillisen määräajan alkuperäselvityksen esittämiseksi tuonnin jälkeen. Huomaa, että myös vakuus varataan.


Voit pyytää etuuskohtelua tulli-ilmoituksella. Tulli-ilmoituksessa sinun on selvitettävä ja ilmoitettava tullikohtelukoodit ja alkuperäasiakirjakoodit.

Tulli-ilmoituksella käytettävät koodit löytyvät seuraavista koodiluetteloista:

 • 0017 Tullikohtelu (etuuskohtelu)
 • 0127 Tullijärjestelmä

Ilmoita nämä tiedot tavaraerän perustiedoissa. Ilmoita myös tavaraerän liiteasiakirjana alkuperätodistuksen asiakirjakoodi, joka löytyy koodiluettelosta 0006.


EU:lla on tulliliittosopimukset Turkin, San Marinon ja Andorran kanssa.

Tuonti Turkista

Teollisuustuotteiden tuonti Turkista unioniin on pääsääntöisesti tullitonta tulliliittokauppaa. Tullittoman tulliliittokohtelun saaminen edellyttää, että tuotteet on viety Turkista vapaasta liikkeestä unioniin. Tullittoman kohtelun saaminen edellyttää A.TR. –tavaratodistuksen esittämistä.

Perusmaataloustuotteisiin sekä hiili- ja terästuotteisiin sovelletaan vapaakauppasopimuksia Turkin ja unionin välillä. Tullietuuskohtelun saaminen EU:ssa edellyttää, että nämä tuotteet ovat Turkin alkuperätuotteita. Alkuperä osoitetaan tuonnissa EUR.1 –tavaratodistuksella tai (valtuutetun viejän) kauppalaskuilmoituksella.

Tuonti San Marinosta

1. San Marinon ja unionin välisessä kaupassa sovelletaan tulliliittosopimusta ja tavarat saavat tullittomuuden ilman alkuperäselvitystä. Sopimus koskee kaikkia tavaroita (nk. tulliliittotuotteet), jotka ovat joko

1) sopimuspuolten alueella tuotettuja tai valmistettuja tai

2) kolmansien maiden tavaroita, jotka on sopimuspuolten alueella tullattu vapaaseen liikkeeseen (kaikki tullimuodollisuudet suoritettu).

2. Muista kuin tulliliittosopimuksen mukaisista tavaroista kannetaan kolmansien maiden tulli (vrt. edellä oleva kuvaus tulliliittotavaroista).

Tuonti Andorrasta

Tuonti Andorrasta etuuskohtelulla tapahtuu joko tulliliitto- tai vapaakauppana seuraavasti:

1. Andorran ja unionin välinen tulliliittosopimus koskee HS-ryhmiin 25-97 kuuluvia tavaroita ja kyseiset tavarat saavat tullittomuuden ilman alkuperäselvitystä.

2. HS-ryhmien 1-24 maataloustuotteet kuuluvat vapaakaupan piiriin ja niihin sovelletaan alkuperäsääntöjä, joten tuotteilla tulee olla etuuskohteluun oikeuttava alkuperäselvitys: joko EUR.1 tavaratodistus tai kauppalaskuilmoitus.

Tulli-ilmoituksella ilmoitettavat tiedot:

 • Ilmoitustyyppi (SAD 1): IM
 • Tullikohtelukoodi (SAD 36): 300
 • Tullimenettelykoodi (SAD 37): 40xx
 • EUR.1 tavaratodistus tai kauppalaskuilmoitus (SAD 44)

3. Mikäli tuotteet eivät täytä tulliliittotuotteille (HS-ryhmät 25-97) asetettuja edellytyksiä (vrt. tuonti San Marinosta), niistä kannetaan kolmansien maiden tulli. Samoin, jos maataloustuotteet (HS-ryhmät 1-24) eivät täytä alkuperäsääntöjen ehtoja tai ovat kokonaan ulkopuolisia, kannetaan kolmansien maiden tulli.


Alkuperäselvityksessä tuotteelle ilmoitettu alkuperä voidaan tarkastaa jälkikäteen maassa, jossa alkuperäselvitys on annettu. Jos tuonnissa ilmoitettu ja alkuperäselvityksin osoitettu tuotteen alkuperä todetaan jälkitarkastuksessa vääräksi, niin tuotteesta on maksettava täysimääräinen tulli jälkitullauksin. Myös alkuperätodistuksen vahvistaneen viranomaisen toimivalta todistuksen vahvistajana tai alkuperätodistuksen aitous (väärennökset) voidaan tarkastaa.


Tuotteiden tuonnissa kolmansista maista on esitettävä tietyissä tilanteissa niin sanottu yleinen alkuperätodistus (muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä). Tällaisia todistuksia myöntävät  yleensä eri maiden kauppakamarit. Yleisen alkuperätodistuksen perusteella ei koskaan myönnetä alennettua tullikohtelua, eli ns. preferenssikohtelua, ellei siitä ole tullilainsäädännössä erikseen säädetty tietyille erityistuotteille.


Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta


Asiasanat Alkuperätodistus