Mitä on passitus?

Passitus on tavarankuljetuksia ja kansainvälistä kaupankäyntiä helpottava tullimenettely. Passituksessa tavaraa kuljetetaan tullivalvonnassa lähtötullista määrätulliin, jossa se tulliselvitetään. Tavaroita voidaan siis siirtää passitusalueella tullia tai muita maksuja maksamatta. Sitä varten vaaditaan vakuus, joka kattaa mahdolliset tullit ja verot.

Missä ja miten passitusta käytetään?

  • Passitusmenettelyä voidaan käyttää Euroopan unionin tullialueella ja yhteisen passituksen maissa (Islanti, Norja, Sveitsi, Liechtenstein, Turkki, Pohjois-Makedonia ja Serbia).
  • Passitusta voi käyttää mikä tahansa yritys tai yksityinen henkilö, joka toimii passitusmenettelyn haltijana.
  • Passitusmenettelystä käytetään termejä unionin passitus (EU-maat) ja yhteinen passitus (muut sopimusmaat).

Passituksessa käytettävät koodit

  • T1-passitusta eli unionin ulkoista passitusta käytetään, kun tullaamatonta tavaraa tuodaan EU:hun sen ulkopuolelta tai tullaamatonta tavaraa siirretään EU:n sisällä (jäsenvaltioiden välillä tai yhden jäsenvaltion sisällä) tai yhteisen passituksen maihin.
  • T2-passitusta eli unionin sisäistä passitusta käytetään, kun unionitavaraa (eli EU:ssa valmistettua tai tuontitullattua tavaraa) kuljetetaan EU:sta yhteisen passituksen maihin tai niiden kautta takaisin EU:hun. Esimerkiksi maantiekuljetus Suomesta Sveitsiin tai Sveitsin kautta Italiaan.
  • T2F-passitusta käytetään, kun unionitavaroita kuljetetaan unionin veroalueeseen kuulumattomilta alueilta (nk. erityisiltä veroalueilta) muualle kuin siihen jäsenmaahan, johon saavutaan ensimmäisenä (esimerkiksi Ahvenanmaalta Suomen kautta Viroon). Näitä erityisiä veroalueita ovat Ahvenanmaa, Athosvuori, Kanariansaaret ja Ranskan merentakaiset departementit (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Ranskan Guayana, Réunion).

TIR- ja ATA-carnet passituksessa

TIR-carnet'ta käytetään, kun tullaamatonta tai unionitavaraa kuljetetaan EU:n ulkopuolelle toiseen TIR-yleissopimuksen maahan tai sellaisen kautta takaisin EU:hun. Pelkästään unionin sisällä ei voi käyttää TIR-passitusta.

ATA-carnet'ta käytetään muiden kuin kaupallisten tavaroiden väliaikaiseen maahantuontiin tai -vientiin esimerkiksi näyttelyyn tai messuille. ATA-carnet'lla voidaan myös passittaa tällaisia tavaroita sellaisten alueiden (esim. EU) tai maiden kautta, joissa väliaikaista maahantuontia ei voi käyttää.

Huomioi nämä

TIR-passitusmenettely on kuljetusliikkeille tarkoitettu luvanvarainen menettely, jonka tarkoituksena on varmistaa, että tavarat kulkevat keskeytyksettä perille tullivalvonnassa. Menettelyä voidaan soveltaa vain TIR-yleissopimukseen liittyneissä jäsenmaissa. Suomessa TIR-carnet’ta myöntää Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. TIR-passituksen vakuutena toimii TIR-carnet’n myöntäneen takaajan vakuus (SKAL ry), Tullille ei tarvitse antaa erillistä vakuutta.

TIR-passituksen aloittaminen

TIR-carnet’n ja liiteasiakirjojen (rahtikirja CMR ja TIR-hyväksymistodistus) lisäksi ilmoituksen sisältämät tavarat ja kuljetusväline esitetään lähtötullitoimipaikassa. Tulli tekee tarvittavat merkinnät TIR-carnet’hen, tekee tarvittaessa tavarantarkastuksen ja sinetöi kuljetusvälineen.

TIR-tietojen ilmoittaminen sähköisesti

EU:n alueella tapahtuvissa kuljetuksissa TIR-carnet'n tiedot on annettava tullille myös sähköisesti TIR-carnet-vihkon lisäksi. TIR-carnet’n haltija on vastuussa siitä, että tiedot on annettu sähköiseen passitusjärjestelmään ennen kuin TIR-carnet esitetään vahvistettavaksi lähtötullitoimipaikassa. Sähköisen ilmoituksen tiedot voidaan antaa myös tullin netti-ilmoituspalvelun kautta.

Toimija, joka on saanut sanoma-asioinnin luvan tullilta, voi antaa TIR-carnet’n tiedot sähköisesti Tullin passitusjärjestelmään TIR-carnet’n haltijan puolesta. TIR-carnet’n haltija on kuitenkin aina vastuussa ilmoituksen oikeellisuudesta sekä menettelyyn liittyvien säännösten noudattamisesta.

Ilmoituksen antaja saa tullin järjestelmästä MRN-yleisviitenumeron, joka on esitettävä lähtötullitoimipaikassa yhdessä TIR-carnet’n, tavaroiden ja kuljetusvälineen kanssa. Tulli luovuttaa tavarat TIR-menettelyyn ja vahvistaa TIR-carnet'n sekä tulostaa passituksen saateasiakirjan TIR-carnet’n liitteeksi.

TIR-menettely päätetään, kun TIR-carnet ja sen sähköisen ilmoituksen MRN-yleisviite sekä tavarat esitetään määrätoimipaikassa tullille.


ATA-carnet on kansainvälinen asiakirja, jolla voi väliaikaisesti viedä näyttelytavaroita, ammatinharjoittamisvälineitä ja kaupallisia tavaranäytteitä ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin. ATA-carnet antaa myös kansainvälisesti hyväksytyn takuun maahan tuotavista tavaroista mahdollisesti perittävästä tullista ja tuontiveroista.

ATA-carnet ei korvaa muita tuonnin tai viennin yhteydessä mahdollisesti rajoitusten vuoksi vaadittavia asiakirjoja tai lupia, kuten esimerkiksi ampuma-aseiden tuontilupia ja terveystodistuksia. ATA-carnet'ita myöntävät hakemuksesta kauppakamarit kussakin sopimukseen liittyneessä maassa. Suomessa ATA-carnet'ita myöntää Keskuskauppakamari.

Passittaminen ATA-carnet'lla

Jos ATA-carnet'lla kuljetettavat tavarat halutaan kauttakuljettaa esimerkiksi näyttelyyn tai messuille sellaisen maan tai alueen (esim. EU) kautta, jossa tavaroita ei väliaikaisesti maahantuoda, ATA-carnet'ta voi käyttää passitusasiakirjana. Tullille ei tarvitse antaa erillistä passitusvakuutta. ATA-carnet'lla kuljetettavista tavaroista ei myöskään tarvitse antaa turvatietoja.


Kun unionitavaroita kuljetetaan unionin veroalueeseen kuulumattomiin osiin suoraan veroalueeseen kuuluvasta osasta, ei passitusmenettelyä tarvitse käyttää (esimerkiksi Suomen mantereelta suoraan Ahvenanmaalle). Tuonti- ja vienti-ilmoituksena voidaan käyttää kauppalaskua tai kuljetusasiakirjaa, kun unionitavarat ylittävät verorajan yhden unionin jäsenmaan sisällä, esimerkiksi Suomen mantereelta suoraan Ahvenanmaalle.

Unionitavaroiden siirtäminen

Erityisen veroalueen ja muun unionin tullialueen välillä unionitavaroiden passittaminen on pakollista vain silloin, kun tavarat on tarkoitus kuljettaa veroalueelta muualle kuin siihen jäsenmaahan, johon ensimmäiseksi saavutaan. Tällöin unionitavarat on passitettava T2F-passituksella. Esimerkiksi, kun unionitavaroita siirretään Ahvenanmaalta Suomen kautta Viroon.

Muissa tapauksissa, kun unionitavaroita siirretään erityisen veroalueen ja muun unionin alueen välillä, on unionin sisäisen passituksen (T2F) käyttö vapaaehtoista.

Kun kyse on verorajan ylityksestä toiseen jäsenmaahan, noudatetaan pääosin samoja vienti- ja tuontimuodollisuuksia kuin EU:n ulkorajan yli kulkeville tavaroille.  

Unionitavaroiden siirtäminen tietyissä erityistapauksissa

Kun unionitavaroita viedään erityiseltä veroalueelta yhteisen passitusalueen maahan (Norja, Sveitsi, Islanti, Liechtenstein, Turkki, Pohjois-Makedonia, Serbia) tai sellaisen kautta, on tavarat passitettava unionin ulkoisella passituksella T1 näissä tilanteissa:

  • unionitavaroille sovelletaan tukia yhteisen maatalouspolitiikan perusteella
  • unionitavarat tulevat interventiovarastosta
  • unionitavaroiden tuontitullien palauttaminen tai peruuttaminen edellyttää sitä.

Muiden kuin unionitavaroiden siirtäminen

T1-passitusmenettelyn käyttäminen on pakollista, kun muita kuin unionitavaroita siirretään unionin tulli-alueella tai niitä jälleenviedään yhteisen passitusalueen maahan. Esimerkiksi kun muita kuin unionitavaroita siirretään Ahvenanmaalta Suomeen.


Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta