Tilastolainsäädäntöä

Suomen ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön ja Suomen kansalliseen tilastolakiin sekä tullilakiin.

Euroopan yhteisön tilastointia koskevalla lainsäädännöllä varmistetaan, että tilastot perustuvat tarkoin määriteltyyn normistoon, jota sovelletaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Lisäksi ulkomaankaupan tilastoinnin käytännön soveltamisesta on annettu komission asetuksilla tai päätöksillä yhtenäiset määritelmät ja menetelmät.

Alla on lueteltu keskeisimmät tilastointiin liittyvät säädökset. Linkit vievät joko oikeusministeriön ylläpitämään Valtion säädöstietopankkiin, Finlexiin, tai EU:n julkaisutoimiston ylläpitämään EUR-Lex-tietokantaan.

Huomioi nämä

 • Euroopan tilastojen käytännesäännöt - Komission suositus kansallisten ja yhteisön tilastoviranomaisten riippumattomuudesta, koskemattomuudesta ja vastuuvelvollisuudesta (pdf) »
  http://ec.europa.eu
 • Maaluokitus - Komission asetus (EY) N:o 1106/2012, annettu 27 päivänä marraskuuta 2012 »
  http://eur-lex.europa.eu
 • Tilastolaki 280/2004 »
  http://www.finlex.fi
 • Ulkokaupan perusasetus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 471/2009 kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista, muutokset (EU) N:o 2016/1724 ja (EU) N:o 2016/2119 »
  http://eur-lex.europa.eu
 • Ulkokaupan soveltamisasetus - Komission asetus (EU) N:o 113/2010 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta (kaupan kattavuus, tietojen määrittäminen, tietyt tavarat ja niiden liikkeet), muutos (EU) N:o 2016/2119 »
  http://eur-lex.europa.eu
 • Ulkokaupan soveltamisasetus - Komission asetus (EU) N:o 92/2010 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta (tiedonvaihto, tilastojen laatiminen ja laadunarviointi) »
  http://eur-lex.europa.eu
 • EU-sisäkaupan perusasetus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 638/2004 jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista, muutokset (EY) N:o 222/2009, (EU) N:o 1093/2013 ja (EU) N:o 659/2014 »
  http://eur-lex.europa.eu
 • EU-sisäkaupan soveltamisasetus - Komission asetus (EY) N:o 1982/2004 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 638/2004 täytäntöönpanosta, muutokset (EY) N:o 1915/2005, (EU) N:o 91/2010, (EU) N:o 96/2010 ja (EU) N:o 1093/2013 »
  http://eur-lex.europa.eu
 • EY:n tilastolaki - Parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009 Euroopan tilastoista, muutos (EU) 759/2015 »
  http://eur-lex.europa.eu
 • Yhdistetty nimikkeistö (CN) - Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1101/2014 tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta »
  http://eur-lex.europa.eu
 • Tullilaki 304/2016 »
  http://www.finlex.fi