Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön koskevan asetuksen kumoamisesta

25.6.2020 16.04

Komissio on antanut 18. päivänä kesäkuuta 2020 asetuksen (EU) N:o 2020/868 (EUVL L 205, 25.6.2020) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen (EU) N:o 2016/1140 kumoamisesta.

Asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä eli 26.6.2020.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet