Ulkoinen jalostus

Ulkoinen jalostus on tullimenettely, jossa yritys voi viedä unionitavaroita väliaikaisesti unionin tullialueelta esimerkiksi valmistusta tai korjausta varten.

Jalostamalla saatavia tuotteita voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen kokonaan tai osittain tuontitullitta.

Ulkoisen jalostuksen menettelyyn (21XX) asetettavista tuotteista valmistettujen, unioniin tuotavien tuotteiden tuontitullin pitää olla suurempi kuin nolla.  

Tuotteisiin, joiden tuontitulli on nolla joko niiden alkuperän, tariffiluokittelun tai muun vastaavan perusteella, pitää ulkoisen jalostusmenettelyn sijasta soveltaa väliaikaista vientiä menettelykoodilla 22XX. Tällaisissa tapauksissa ei voi siis käyttää ulkoisen jalostuksen menettelyä.

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi 1.1.2018 Tullilta Verohallinnon tehtäväksi niissä tilanteissa, joissa maahantuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Arvonlisäverovelvollisten rekisterissä olevien maahantuojien on ilmoitettava maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot Verohallinnolle oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella. Lisätietoa on Verohallinnon sivuilla Maahantuonnin arvonlisäverotus.

Points to consider

Lupaa ulkoisen jalostusmenettelyn käyttämiseen voi hakea unionin tullialueelle sijoittautunut yritys, jonka ei tarvitse itse tehdä tavaroiden jalostusta. Luvanhaltija tai tämän suostumuksella myös muu unionin tullialueelle sijoittautunut yritys voi luovuttaa tavarat vapaaseen liikkeeseen kokonaan tai osittain tuontitullitta.

Tavanomaisessa lupamenettelyssä lupa menettelyn soveltamiseen on haettava etukäteen tullilomakkeella 1017s.

Lupa menettelyn soveltamiseen voidaan hakea tulli-ilmoituksella, jolloin tarvittavat lisätiedot annetaan sanomailmoituksella tai SAD-lomakkeella. Lupa menettelyn käyttämiseen myönnetään, kun tavarat luovutetaan ulkoisen jalostuksen menettelyyn. Tullitariffiryhmiin 1–24 kuuluvia maataloustuotteita ei voida asettaa menettelyyn tulli-ilmoituksella haettavalla luvalla (DA:n liitteen 71–02 tavaroita).


Tuontitullien määrä lasketaan unionin tullialueen ulkopuolella syntyneiden jalostuskustannusten sekä tiettyjen muiden kustannusten, esimerkiksi unionin ulkopuolella syntyneiden kuljetuskustannusten perusteella. Arvonlisäveron perusteeseen lasketaan edellä mainittujen tekijöiden lisäksi myös kannettavien tullien määrä.


Ulkoinen jalostus päättyy jalostetun tavaran tuontitullaukseen.

Menettely on päätettävä tavanomaisessa luvassa ilmoitetussa tai ulkoisen jalostuksen vienti-ilmoituksella ilmoitetussa määräajassa.


Ulkoisessa jalostuksessa käytetään INF2-lomaketta aina, kun ulkoinen jalostus alkaa viennillä (EX/IM).

INF2-lomaketta ei tarvitse kuitenkaan käyttää, kun tavara viedään korjattavaksi Suomesta unionin ulkopuolelle ja se palautuu Suomeen.


Ennakkotuonnilla tarkoitetaan korvaavien tuotteiden maahantuontia ennen väliaikaisesti vietävien tuotteiden vientiä. Ennakkotuonti koskee vain vakiovaihtojärjestelmää (eli korvaavien tuotteiden käyttämistä).

Vakiovaihtojärjestelmässä on mahdollista käyttää korvaavaa tuotetta jalostetun tuotteen sijasta. Korvaavan tuotteen on kuuluttava samaan tullinimikkeeseen ja oltava kaupalliselta laadultaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan samanlainen kuin väliaikaisesti viety tavara korjauksen jälkeen.

Menettelyn käyttäminen vaatii luvan. Jos kyse ei ole tavanomaisesta lupamenettelystä, hyväksytty tuontia koskeva tulli-ilmoitus on lupa.


Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback