Sisäinen jalostus

Sisäisessä jalostusmenettelyssä kolmansista maista tuodaan Euroopan unioniin tavaroita, joita on tarkoitus esimerkiksi valmistaa, korjata, entisöidä, kunnostaa tai muuten käsitellä.

Sisäisen jalostuksen jälkeen tavarat voidaan jälleenviedä tai luovuttaa vapaaseen liikkeeseen.

Menettelyyn asetetuista tavaroista ei kanneta tuontitullia eikä maahantuonnissa kannettavia veroja, ellei menettelyä päätetä luovuttamalla tavarat vapaaseen liikkeeseen unionin tullialueella. Tavaroihin ei myöskään sovelleta kauppapoliittisia toimenpiteitä, jollei niissä kielletä tavaroiden saapumista unionin tullialueelle tai niiden poistumista sieltä.

Menettelyyn asetetuista tavaroista on annettava päätöstilitys menettelyä valvovalle tullille.   

Jos menettely päätetään luovuttamalla tavarat vapaaseen liikkeeseen, maksetaan tavaroista tulli ja arvonlisävero. 1.1.2018 lukien arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt maahantuojat ilmoittavat arvonlisäveron Verohallinnolle.

Points to consider

Inward processing can be discharged by transit only if the goods are transferred to another authorisation holder within the Union. In the transit declaration, in the box for additional information, enter the following information:

 • “ZZZ” (other) and “IP” as well as the number of the authorisation for inward processing (if any) and the INF number (if any)

As the previous procedure, enter the number of the customs clearance decision concerning the inward processing procedure.

If the goods placed under the inward processing procedure are subject to commercial policy measures (e.g. an anti-dumping duty), enter also “C P M” in addition to “IP”.


Sisäisen jalostuksen lupa myönnetään pääsääntöisesti unioniin sijoittautuneelle yritykselle, joka suorittaa tai suorituttaa tavaroiden jalostuksen. Lupaa ei myönnetä esimerkiksi sellaiselle maahantuojalle, joka myy tai käyttää tavaran sellaisenaan tai jolla ei ole yhteyttä jalostustoimintaan.

Lupa voidaan perustelluissa satunnaisissa tapauksissa myöntää myös unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle. Esimerkiksi silloin kun on kyse yksityishenkilöstä, eikä tapauksella katsota olevan suurta taloudellista merkitystä.

Tavanomaisessa lupamenettelyssä lupa menettelyn soveltamiseen on haettava etukäteen tullilomakkeella 1017s.

Tavanomaista lupaa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun menettelyyn asettaminen ja menettelyn päättäminen tapahtuvat unionin eri jäsenvaltioiden alueella, tai tavaroita jalostetaan tai käytetään toisen jäsenvaltion alueella.  

Lupaa menettelyn soveltamiseen voidaan hakea tulli-ilmoituksella, jolloin tarvittavat lisätiedot annetaan sanomailmoituksella tai SAD-lomakkeella. Lupa menettelyn käyttämiseen myönnetään, kun tavarat luovutetaan sisäisen jalostuksen menettelyyn.


 • Hakija on sijoittautunut unionin alueelle (lupa voidaan erityisperustein myöntää myös unionin ulkopuolelle sijoittautuneelle hakijalle).
 • Hakijalla on voimassa oleva yleisvakuus.
 • Hakijan taloudelliset edellytykset täyttyvät.
 • Hakija ei saa olla syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan rikkomiseen.
 • Hakijalla on riittävä kirjanpito tullitarkastuksia varten.
 • Hakijalla on riittävä päätöstilitys.

Jos sisäisen jalostuksen seurauksena syntyy tullivelka, maksettavien tuontitullien määrä voidaan määrittää joko menettelyyn asetettujen tavaroiden perusteella (UTK 86(3) artikla) tai vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tuotteiden  perusteella (UTK 85 artikla).

Tullivelan määrittämiseen käytettävästä artiklasta riippumatta tuontitullien taso on kuitenkin aina tullivelan syntymispäivänä voimassa oleva tullien määrä. Luvanhaltijan on itse valittava ensisijaisesti sovellettava tullivelka-artikla lupahakemuksessa.


Menettely on päätettävä luvassa ilmoitetussa määräajassa, ja se voidaan päättää mihin tahansa hyväksyttävään tullimenettelyyn, esimerkiksi jälleenvientiin tai tullivarastointiin.

Menettelyn päättämisen jälkeen on annettava päätöstilitys valvovalle tullille 30 päivän kuluessa menettelyn päättämisen määräajan päättymisestä.


 • Unionin tullikoodeksi (Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013) artiklat 22–28, 77–80, 210–225
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 artiklat 15, 259, 264–269
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446 artiklat 15–18, 161, 166–169, 172–175, 178–180, 239–240
 • Siirtymäsäädös (EU) 2016/341 artiklat 22, 55

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback