Henkilötietojen käsittely Tullilaboratoriossa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Tullilaboratorion eri tehtävissä, joita ovat:

 • ohjaus- ja kehittämistehtävät
 • Tullin kulutustavaroiden, elintarvikkeiden, polttoaineiden ja verotuksen valvontatutkimukset
 • tutkimukset eri viranomaisten ja yritysten toimeksiannosta
 • kasvisten vaatimustenmukaisuus- ja terveystarkastukset
 • näytteenottotoiminto
 • Tullilaboratorion laadunvarmistus.

Näiden lisäksi Tullilaboratoriossa käsitellään henkilötietoja tuoteturvallisuusyksikön tehtävissä, joita ovat

 • tuoteturvallisuusvalvontaan liittyvät viranomaistehtävät
 • elintarvikelain, kuluttajaturvallisuuslain, kosmetiikkalain ja kemikaalilain nojalla tehtävät päätökset ja niis-tä johtuvat toimenpiteet.

Henkilötietoryhmät

Tullilaboratorion järjestelmiin tallennetaan tai voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • perustiedot, joita ovat mm. asiakkaiden etu- ja sukunimi, yhteystiedot, kuten sähköposti, puhelinnumero ja osoite, sekä tarvittaessa ajoneuvon rekisterinumero
 • yritysten ja yritysten yhteyshenkilöiden yhteystiedot.

Tullilaboratoriossa ja tuoteturvallisuusyksikössä henkilötietoja voidaan ryhmitellä seuraavasti:

 • Tullilaboratorion ohjaus- ja kehittämistehtäviin liittyvät henkilötiedot
 • Tullin näytteenottoon, kasvisten tarkastuksiin ja laboratoriotutkimuksiin liittyvät henkilötiedot
 • Tullilaboratorion laadun ylläpitotehtävissä käytettävät henkilötiedot.
 • Tuoteturvallisuusyksikön päätösten ja ilmoitusten henkilötiedot, jotka ovat yritysten yhteyshenkilöiden tietoja.

Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot saadaan Tullin tullauksesta, valvonnalta tai tutkintapyyntöinä yrityksiltä.

Henkilötietojen säännölliset luovutukset

Tullilaboratorion tietoja luovutetaan Tullin valvontaosaston tuoteturvallisuusyksikölle, Eviralle ja Tukesille sopimusten mukaisesti. Toimeksiantajayritykselle luovutetaan heidän omat tietonsa sovitun mukaisesti.

Tuoteturvallisuusyksikön tietoja luovutetaan Eviralle ja Tukesille sopimusten mukaisesti. Toimeksiantajayritykselle luovutetaan heidän omat tietonsa sovitun mukaisesti.

Tietoja voidaan viranomaistehtävien hoitamiseen perustuen siirtää Tullin muille toiminnoille tai muille osapuolille, joita ovat Verohallinto, poliisi, ympäristöministeriö, kunnat, Valvira ja Fimea. Lisäksi tietoja voidaan siirtää Kansallisarkistoon siltä osin, kuin ne on määrätty pysyvästi säilytettäviksi.

Tullilaboratorion ja tuoteturvallisuusyksikön henkilötietoja käsittelevät Tullilaboratorion ja tuoteturvallisuusyksikön ne työntekijät, joilla on pääsy Tullilaboratorion käyttämiin tietojärjestelmiin.

Henkilötietojen säilytys ja poistoajat

Tullilaboratorion prosessin kautta kertyneitä henkilötietoja säilytetään lakisääteisten velvoitteiden ja toimeksiannoissa sovittujen mukainen aika, joka on 6–10 vuotta.

Mikäli lakisääteinen henkilötietojen säilytysperuste on lakannut, tiedot poistetaan Tullin normaalin käytännön mukaan vuosittain tehtävän läpikäynnin perusteella.

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja lisätiedot

Arto Mustonen

arto.mustonen(at)tulli.fi

Points to consider

Read more

Contact us

Contact Customs Information Mon to Fri 8 am–4 pm

Right now, our service is often busy; please also have a look at the frequently asked questions.

If you have a question about the arrival of parcels, its contents or the handling fee, please contact Posti.

Customs Information Service

 


We want to improve our website together with our customers. You can give us feedback by clicking “Send feedback”.

Send feedback