Skip to content

Tullens brottsbekämpning – resultat på hög nivå för samhället och ekonomin

17.3.2017 12.00
Pressmeddelande

Tullbrottsbekämpningens samhällsnytta var cirka 225 miljoner euro. Året innan var samhällsnyttan sammanlagt 15,94 miljoner euro. Den största delen av ökningen av samhällsnyttan är värdeökningen av varor som inte beslagtagits.

Av denna summa utgjorde beloppet av undandragen skatt ca åtta miljoner euro (år 2015: 3,45 miljoner euro). Beloppet av den brottsvinning som återtogs uppgick till 19,3 miljoner euro, medan det året innan varit 10,7 miljoner euro.

Effekten av bekämpningen av ekonomiska brott ökade också år 2016. Förra året var effektivitetstalet 25,77 miljoner euro, när det året innan var 11,5 miljoner euro mindre.

En mängd på tre och ett halvt ton snus beslagtaget

Rekordmånga fall av snussmuggling samt återförsäljning avslöjades under år 2016. Jämfört med året innan beslagtog Tullen nästan en tredubbel mängd snus – sammanlagt 3 442 kilo.

Försäljning av snus i Finland sker via nätbutiker, postförskottsförsändelser samt i samband med affärstransaktioner. Införsel och återförsäljning av snus har undersökts som grova skattebedrägerier samt smuggling.

Enligt den nya tobakslagen som trädde i kraft i augusti 2016 får en privatperson för eget personligt bruk föra in sammanlagt högst 1 000 gram (1 kilo) snus. Snus får inte säljas i Finland.

Antalet brottsfall som kommit till Tullens kännedom många – antalet narkotikabrott ökade

År 2016 fick Tullen kännedom om sammanlagt 9 581 brott (2015: 9 656). Tullen avslöjade sammanlagt 3 187 narkotikabrott år 2016 (2015: 2 312). Också mängden grova narkotikabrott ökade – år 2016 undersökte Tullen 254 grova narkotikabrott (2015:199).

Mängden beslagtagen narkotika var dock den minsta på fem år. År 2015 togs sammanlagt 1 277 kg narkotika i beslag, vilket är över 200 kg mer än år 2016.

Beslagen av drogen khat minskade med nästan exakt 200 kg jämfört med året innan, vilket förklarar minskningen av totalmängden. Minskningen av totalmängden khat som beslagtogs, kan delvis bero på att torkad khat blivit populärare samt att khat klassades som narkotika i Storbritannien år 2014.

Mängden amfetamin som beslagtogs var ca 56 kg (år 2015: 135 kg).

Nöjesanvändning av droger sägs vara på uppgående; antalet kokainbeslag var det största på 13 år, ca 8,6 kg vilket är lite under tre kilo mer än året innan. Ecstacy beslagtogs också mer än på 13 år, sammanlagt 107 000 tabletter.

Antalet skattebedrägerier det största på fem år

År 2016 undersökte Tullen sammanlagt 914 fall av skattebedrägeri, när det motsvarande antalet året innan var 856. Antalet grova skattebedrägerier som avslöjades var 109 (2015: 69). Fall som Tullen undersökt och som klassats som grova skattebedrägerier har huvudsakligen bestått av illegal införsel av cigaretter, alkohol och snus. Fall som klassats som ekonomiska brott har gällt bil-, avfalls-, punkt- och mervärdesskatt samt tullagring. I slutet av december förra året var utredningstiden för grova skattebedrägerier 403 dygn (2015: 269 dygn).

Utmaningarna inom bekämpningen av ekonomisk brottslighet har ökat till följd av nya fenomen som hänför sig t.ex. till elektronisk handel och trafiken inom EU-handeln som blivit mer internationell.

Internet utnyttjas mer och mer när det gäller marknadsföring och försäljning till konsumenter av produkter med hög beskattning och samtidigt kringgår man skattereglerna som gäller dessa produkter.

Tullen, tillsammans med skatteförvaltningen och lagövervakande myndigheter utomlands, bekämpar de ökande fallen av bedrägerier gällande mervärdesbeskattning inom EU-handeln. År 2016 har man fortfarande upptäckt brottslig verksamhet i samband med export- och transiteringsförfaranden inom logistikbranschen. Fall som Tullen undersöker har gällt bl.a. exportvaror som inte tullklarerats eller felaktigt angivna varubeskrivningar och varukoder i samband med import.

Vapen och vapendelar beställs via nätet

År 2016 undersöktes 163 skjutvapenbrott vilket är det största antalet under en femårsperiod. Största delen av dessa var lindriga skjutvapenbrott. Tullen beslagtog 218 vapen, varav största delen var gasvapen.

Nuförtiden sker beställning av vapen och vapendelar i Finland via nätet precis som i andra länder. Detta problem har man bemött genom nationella övervakningsprojekt samt via internationella myndighetsoperationer.

Tullens bekämpning av grå ekonomi åstadkom direkt och indirekt verkan

Tullen fortsätter med den effektiva bekämpningen av grå ekonomi i samarbete med andra myndigheter. Enligt sin strategi för åren 2016–2020 bekämpar Tullen effektivt grå ekonomi samt skyddar samhället genom att säkerställa produktsäkerheten och genom att bekämpa gränsöverskridande allvarlig brottslighet.

För åren 2016–2020 har Tullen gjort upp en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Tullen har sammanställt ett bekämpningsprojekt som innefattar 23 olika projekt under åren 2016–2020 gällande den grå ekonomin.

År 2016 var den samhällsnytta som Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet åstadkommit sammanlagt 25,7 miljoner euro. År 2016 uppgick värdet på återtagen vinning av brott till sammanlagt 5,97 miljoner euro. Resultaten för åren 2012–2016 visar att Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet har varit effektiv och rätt inriktad.

Verksamheten inom Tullens företagsgranskning som riktat sig mot grå ekonomi har hållits på samma nivå som året innan. År 2016 har man utfört sammanlagt 442 företags- och dokumentgranskningar. År 2015 var det motsvarande antalet 397 granskningar. Beloppen för föreslagen efteruppbörd enligt företags- och dokumentgranskningar år 2016 var 60,7 miljoner euro; år 2015 var det motsvarande beloppet 63 miljoner euro. Granskningar, som redan i planeringsskedet beräknades vara gråa objekt, brottsgrundade granskningar eller granskningar som ledde till undersökning, var sammanlagt 25 stycken.

Mera information fås via Tullens medietjänst, tfn 0295 527 150

Pressmeddelande