Skip to content

Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2017

Utgivningsdatum 18.9.2018 9.00
Pressmeddelande

Varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret. Denna praxis har varit i bruk sedan år 2010. Tullen följer Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken. Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2017 publicerades den 31 augusti 2018.

De statistiska värden för export och import som Tullen månatligen publicerar som preliminära uppgifter avvek år 2017 i ungefär samma grad som under tidigare år från det statistiska årets slutliga siffror. De preliminära värdena för export var närmare sina slutliga värden jämfört med värdena för import. Det är importen från EU-området som alltid justeras mest.

Förra årets slutgiltiga exportstatistik uppvisar 941 miljoner euro mer än vad som uppskattades i den preliminära statistiken. Detta utgör 1,6 procent av värdet på den totala exporten. Året innan ökade siffrorna för den slutgiltiga exportstatistiken med 1,2 procent. Den slutliga importstatistiken hade en ökning på 1 499 miljoner euro, dvs. 2,5 procent av värdet på den totala importen. Ett år tidigare var ökningen 2,7 procent. I och med att importen kompletterades betydligt mer än exporten, försvagades underskottet i handelsbalansen från 2,2 miljarder euro i den månatliga preliminära statistiken till 2,8 miljarder euro i slutliga statistiken.

De månatliga preliminära uppgifterna för export och import samt de slutliga uppgifterna för utrikeshandeln år 2017 presenteras i nedanstående tabell 1 och revideringsprocenterna för åren 2002–2017 illustreras i diagram 1 nedan.

Tabell 1. Månatliga preliminära uppgifter och slutliga värden för export och import år 2017, miljoner euro
Månad Export Import
Preliminära uppgifter Slutliga siffror Preliminära uppgifter Slutliga siffror
Januari 4 560 4 633 5 015 5 172
Februari 4 285 4 376 4 565 4 679
Mars 5 205 5 457 5 215 5 453
April 4 525 4 563 4 850 4 935
Maj 5 540 5 605 5 250 5 401
Juni 5 075 5 137 5 140 5 239
Juli 4 685 4 746 4 985 5 079
Augusti 4 725 4 769 4 875 5 027
September 4 955 5 011 5 165 5 271
Oktober 5 305 5 338 5 425 5 549
November 5 215 5 300 5 455 5 538
December 4 695 4 776 5 030 5 126
Sammanlagt 58 770 59 711 60 970 62 469
Skillnad milj. e   941   1 499
Avvikelse %   1,6   2,5

Diagram 1. Årlig revidering av utrikeshandelsstatistiken från preliminära uppgifter till slutliga värden åren 2002–2017, i procent av värdet på exporten och importen

Diagram 1. Årlig revidering av utrikeshandelsstatistiken från preliminära uppgifter till slutliga värden åren 2002–2017, i procent av värdet på exporten och importen

Tullen publicerar de preliminära uppgifterna om utrikeshandeln inom 39 dagar efter slutet av statistikmånaden. Detaljerad statistik över den månatliga utrikeshandeln publiceras i månadsöversikten ungefär åtta veckor efter statistikmånaden. Statistikårets slutliga siffror offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret.

Kvaliteten på statistiken som upprättas av EU och dess medlemsländer har varit ett centralt tema för EU:s statistikkontor Eurostat. I samarbete med medlemsländerna utvecklar man bl.a. metoder för bedömningen av preliminära statistikuppgifter om utrikeshandeln.

Varje månads statistik genomgår en kontrollprocess där korrigeringar kan ske också av statistik som publicerats tidigare månader. Flest korrigeringar görs vanligtvis under månaden efter statistikmånaden och under den därpå följande månaden. Vid publiceringen av varje månadsstatistik, publiceras också de uppdaterade uppgifterna för tidigare månader i det statistiska året.

Dröjsmål och brister i inlämnandet av statistiskt material har en väsentlig inverkan på kompletteringen av statistiken. Typiska fel i statistikdeklarationerna är bl.a. felaktig varukod eller landkod samt fel i värde- och kvantitetsuppgifterna. Statistiken över internhandeln kontrolleras genom att jämföra den med mervärdesskatteuppgifterna. Statistiken uppdateras alltså både genom att man lägger till uppgifter som saknas och tar bort eller korrigerar felaktiga uppgifter. Därför kan justeringarna vara både positiva och negativa.

I diagramm 2 nedan visas de månatliga avvikelserna i utrikeshandelsstatistiken mellan de preliminära uppgifterna och de uppgifter som publicerats i månadsstatistiken för samma månad.

Diagram 2. Månatliga avvikelser i utrikeshandelsstatistiken mellan preliminära uppgifter och uppgifterna i månadsöversikten år 2014–2017, procent av värdet på exporten och importen

Diagram 2. Månatliga avvikelser i utrikeshandelsstatistiken mellan preliminära uppgifter och uppgifterna i månadsöversikten år 2014–2017, procent av värdet på exporten och importen

I diagram 3 nedan visas de årliga justeringarna av utrikeshandelsstatistiken från de preliminära uppgifterna till uppgifterna publicerade i månadsstatistiken för samma statistikmånad. Eftersom justeringarna har ökat eller minskat värdet på exporten eller importen, har avvikelsernas andel av motsvarande värde i de preliminära uppgifterna beräknats som ett absolut värde.

Diagram 3. Årlig justering av utrikeshandelsstatistiken från de preliminära uppgifterna till uppgifterna i månadsöversikten beräknat enligt avvikelsens absoluta värde åren 2008–2017, procent av värdet på exporten och importen

Diagram 3. Årlig justering av utrikeshandelsstatistiken från de preliminära uppgifterna till uppgifterna i månadsöversikten beräknat enligt avvikelsens absoluta värde åren 2008–2017, procent av värdet på exporten och importen

Utrikeshandelsstatistiken för år 2017 uppdaterades för sista gången den 31 augusti 2018. Då publicerades också den detaljerade statistiken för det innevarande året fram till juni i statistikdatabasen ULJAS. De preliminära uppgifterna för hela år 2017 publicerades den 7 februari 2018.

Mer detaljerade uppgifter om hur utrikeshandelsstatistiken uppgörs finns på Tullens webbplats under rubriken Utrikeshandelsstatistik. På webbplatsen finns också en publiceringstidtabell för de preliminära uppgifterna och månadsstatistiken.

Tullen, Statistik
Mera information: Christina Telasuo, tel. 040 332 1828 eller Olli-Pekka Penttilä, tel. 040 332 1862
E-post: förnamn.efternamn@tulli.fi
Statistikmeddelande