Skip to content

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelua yhdistettyyn nimikkeistöön koskevan asetuksen muuttamisesta

15.5.2017 13.21
Tiedote

Komissio on antanut asetuksen tiettyjen tavaroiden luokittelua yhdistettyyn nimikkeistöön koskevan asetuksen muuttamisesta.

Komissio on antanut 8. päivänä toukokuuta 2017 asetuksen (EU) N:o 2017/803 (EUVL L 121, 12.5.2017) tiettyjen tavaroiden luokittelua yhdistettyyn nimikkeistöön koskevan asetuksen (EY) 316/91 muuttamisesta. Asetuksella (EU) 2017/803 poistetaan asetuksen (EY) 316/91 liitteenä olevan taulukon kohtaa 2 koskeva rivi. Liite löytyy asetuksen PDF-versiosta.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 1.6.2017 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Customer notice