Skip to content

Importdeklarationerna förnyas i två steg under åren 2020 och 2021

Utgivningsdatum 4.3.2020 11.00
Pressmeddelande

Företags importdeklarationer förnyas och börjar handläggas i Tullens nya tullklareringssystem UTU åren 2020–2021.

Företag börjar i slutet av 2020 (tidigast i november) lämna in deklarationer för varor som ska övergå till fri omsättning i ett nytt format, med undantag av förenklade tulldeklarationer. 

I steg två i slutet av 2021 förnyas också de förenklade deklarationerna samt deklarationerna för förädling och särskild användning.

Förändringarna i slutet av 2020

I slutet av 2020 lämnar företag förnyade deklarationer för varor som ska övergå till fri omsättning, om tullförfaranden med förfarandekoderna 01, 07, 40, 42, 45, 61, 63, 68, 95 och 96 används. Några tullförfarandekoder ändras. Till exempel för varor som förs in från andra EU-länder till Åland anges i fortsättningen 40 som förfarandekod i stället för den nuvarande 49. Likaså kommer koden 49 inte längre att användas i deklarationer för varor som importeras från Turkiet.

Deklarationer för varor som ska övergå till fri omsättning lämnas undantagsvis i nuvarande format till Tullens importförtullningssystem (ITU) i två situationer:

  • när tullförfarandekoden 40 används i deklarationer för slutanvändning
  • när förenklade tulldeklarationer lämnas in. Förenklade deklarationer har använts vid deklarering i två faser, t.ex. vid periodförtullningar och i EIR-tillståndshavarnas kompletterande deklarationer.

I slutet av 2020 förnyas också dessa:

  • ändring och ogiltigförklaring av deklarationer som lämnats in i UTU-systemet blir elektronisk och begärs med en fritt formulerad kontakt
  • svar på Tullens begäran om tilläggsutredning i Tullens e-tjänst eller med ett meddelande. Svaret ersätter nuvarande utredningar som skickas per e-post.
  • meddelande om frigörande till lagerhavaren vid företags importförtullningar.

Antalet importdeklarationen kommer att stiga, när minimibeloppet för uppbörden av moms avskaffas 1.1.2021.

Antalet importdeklarationer kommer att stiga när man från början av 2021 ska betala mervärdesskatt för alla varor från ett land utanför EU, oberoende av varans värde. En tulldeklaration ska också inges för varor med ett värde under 22 euro. Samtidigt införs en ny deklaration för varor av lågt värde. Denna deklaration med mindre datainnehåll kan användas när varans värde är högst 150 euro och varan inte omfattas av restriktioner eller förbud.

Tulldeklarationer som förändras i slutet av år 2021

I slutet av 2021 förändras alla förenklade deklarationer. Samtidigt förnyas alla deklarationer för aktiv förädling, passiv förädling som inleds med import, tillfällig införsel och slutanvändning där tullförfarandekoderna 44, 46, 48, 51 och 53 används. Den nya tullförfarandekoden 44 används i deklarationer för slutanvändning.

Följande förenklade deklarationer kommer att förnyas eller vara helt nya:

  • elektroniska förenklade transportmedelsspecifika deklarationer vid periodförtullning. Dessa deklarationer ersätter nuvarande överlåtelser med fraktsedel
  • nya elektroniska anmälningar av varors ankomst som krävs av EIR-tillståndshavare, dvs. tidigare hemförtullare vid import
  • enstaka förenklade deklarationer vid deklarering i två faser
  • kompletterande deklarationer.

Vi informerar närmare om tidtabellen för ibruktagande av dessa nya deklarationer senare.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering