Hyppää sisältöön

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä

Laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä tuli voimaan 1.5.2019. Lain tarkoituksena on parantaa viranomaisten sähköistä tiedonsaantia kansalaisten ja yritysten sekä yhteisöjen pankki- ja maksutileistä. Tällä tehostetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaista työtä.

 

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä koostuu kahdesta teknisesti erilaisesta järjestelmästä:

  • Tullin ylläpitämästä Tilirekisteristä sekä
  • hajautetusta tiedonhakujärjestelmästä.

Finanssialan toimijoiden on asiakkaidensa pankki- ja maksutilitietojen luovuttamista varten joko liityttävä Tilirekisteriin tai rakennettava itse oma tiedonhakujärjestelmänsä.

Molemmat tavat vaativat toimijoilta valmisteluja, joihin Tulli ohjeistaa näillä verkkosivuilla. Sekä Tilirekisterin että tiedonhakujärjestelmän rajapintoineen on oltava käytössä viranomaisten kyselyjä varten 1.9.2020 alkaen.

Luottolaitokset on velvoitettu ylläpitämään tiedonhakujärjestelmää. Luottolaitokset voivat pyytää Finanssivalvonnalta poikkeuslupaa tiedonhakujärjestelmän ylläpitovelvollisuudesta. Käytännössä se tarkoittaa Tilirekisteriin liittymistä.

Maksulaitokset, sähkörahayhteisöt ja virtuaalivaluutan tarjoajat voivat valita toteuttavatko tiedonhakujärjestelmän vai liittyvätkö Tilirekisteriin.

 

Prosessikaavio pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä. Kuvan sisältö löytyy tekstinä sivulta.

Finanssialan toimijalle:

Tilirekisteri eli pankki- ja maksutilirekisteri on Tullin rakentama ja ylläpitämä järjestelmä, joka koostuu Tilirekisteri-sovelluksesta ja sen päivitys- ja kyselyrajapinnoista.  Se on osa pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää.

Tilirekisterin tiedot muodostuvat finanssialan toimijoiden (tiedon luovuttajien) lähettämistä tili-, asiakas- ja tallelokeroiden tiedoista, joihin toimivaltaiset viranomaiset (tiedon hyödyntäjät) voivat tehdä kyselyjä.

Ilmoittaudu Tilirekisteriin näin

Ilmoittaudu Tilirekisteriin lähettämällä Tullin Tilirekisterihankkeelle osoitettu vapaamuotoinen sähköposti Tullin kirjaamoon kirjaamo(at)tulli.fi.

Luottolaitosten pitää hakea Finanssivalvonnalta poikkeuslupa tiedonhakujärjestelmän ylläpitovelvollisuudesta lähettämällä vapaamuotoinen sähköposti Finanssivalvonnan kirjaamoon kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi 30.4.2020 mennessä.

Tilirekisteri otetaan käyttöön Tullin kanssa – ohjeet

Tiedonluovuttaja vastaa omista sovelluksistaan, palveluistaan ja tietoliikenneyhteyksistään Tullin päivitysrajapintaan sekä näiden aiheuttamista kustannuksista omalle organisaatiolleen ja käyttöönottoon mahdollisesti tarvittaville kolmansille osapuolille.

Tiedon luovuttajan tulee ensin lukea huolellisesti Tilirekisterin rajapintakuvaus ja käyttöönoton ja ylläpidon ohjeet.

Tulli laatii yhdessä tiedonluovuttajan kanssa aikataulun ja määrittää hyväksymiskriteerit päivitysrajapinnan käyttöönotolle. Käyttöönotto sisältää tietoliikenneyhteyksien avaamista, testausta ja palvelun hyväksymisen. Tulli toivoo, että organisaatio nimeää henkilön käyttöönottoa ja myöhempää yhteydenpitoa varten. Henkilön tiedot voi ilmoittaa Tulliin sähköpostiosoitteeseen tilirekisteri(at)tulli.fi.

Epäselvissä tilanteissa Tullilta saa lisäohjeistusta ja tukea sähköpostiosoitteesta tilirekisteri(at)tulli.fi.

1.9.2020 alkaen tiedon luovuttaja alkaa luovuttaa tietoja Tilirekisteriin eli ns. tuotantokäyttö alkaa.

Vastuu Tilirekisterissä olevan tiedon oikeellisuudesta

Tilirekisteriin tietoja luovuttava on rekisterinpitäjä. Hänellä on velvollisuus osoittaa, että henkilötiedot ovat täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä. Tulli Tilirekisterin ylläpitäjänä tallentaa tiedot Tilirekisterin kantaan sellaisenaan. Tiedon luovuttaja vastaa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Rajapintojen määrittelyihin voi tulla muutoksia – Tulli tiedottaa niistä hyvissä ajoin

Tulli tiedottaa rajapintojen muutoksista Tilirekisterin päivitysrajapintakuvauksessa ja kyselyrajapintakuvauksessa sekä tiedottamalla suoraan tiedon luovuttajien nimetyille yhteyshenkilöille.

Jos tiedon luovuttaja huomaa muutostarpeen Tilirekisterin päivitysrajapinnassa tai Tilirekisteri-sovelluksessa, siitä voi lähettää ehdotuksen Tullille sähköpostitse tilirekisteri(at)tulli.fi.  

Häiriö- ja vikatilanteet päivitysrajapintojen toimivuudessa

Tiedon luovuttajan ja Tullin on informoitava muita tahoja viipymättä palvelunsa vikatilanteista, jotka vaikuttavat päivitysrajapinnan toimivuuteen. Tiedon luovuttajan on ilmoitettava Tullille myös etukäteen suunnitelluista huolto-ja käyttökatkoista, jotka vaikuttavat päivitysrajapintaan tai tietojen luovuttamiseen Tullille. Myös Tulli ilmoittaa hyvissä ajoin tiedon luovuttajille suunnitelluista Tilirekisterin käyttökatkoista.

Lisätietoa    

Tilirekisterin päivitysrajapintakuvaus ja käyttöönoton ja ylläpidon ohje
Tullin määräys Tilirekisteristä

Ota yhteyttä

tilirekisteri(at)tulli.fi
Ma–pe 7–18

Takaisin ylös

Tiedonhakujärjestelmä on tiedon luovuttajan rakentama järjestelmä, joka koostuu tiedon luovuttajan omista järjestelmistä sekä Tullin määrittelemästä kyselyrajapinnasta. Tiedonhakujärjestelmä on osa pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää.

Tiedonhakujärjestelmässä tiedon luovuttajina ovat luottolaitokset ja halutessaan myös maksulaitokset, sähkörahayhteisöt ja virtuaalivaluutan tarjoajat.  Viranomaiset eli tiedon hyödyntäjät tekevät kyselyitä pankki- ja maksutileistä tiedonhakujärjestelmän kyselyrajapinnan kautta. Tiedon luovuttajan on toimitettava laissa määritellyt tiedot välittömästi ja salassapitosäännösten estämättä, kun viranomainen tekee järjestelmään kyselyn.

Tulli ilmoittaa pankki- ja valvontajärjestelmän tietoja hyödyntäville viranomaisille kaikki ne finanssialan toimijat, jotka toteuttavat oman tiedonhakujärjestelmän. 

Tiedonhakujärjestelmän kyselyrajapinnan on oltava käytössä 1.9.2020 alkaen.

Ilmoita Tullin kirjaamoon, että toteutat tiedonhakujärjestelmän

Tiedon luovuttajan on ilmoitettava tiedonhakujärjestelmän toteuttamisesta Tullin kirjaamoon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi. Tämän jälkeen Tulli lähettää ohjeet tiedonhakujärjestelmän rakentamisesta ja testaamisesta.

Tiedon luovuttaja rakentaa tiedonhakujärjestelmän Tullin teknisten määritysten mukaisesti.
Tiedonhakujärjestelmän kyselyrajapintakuvaukseen tästä linkistä  

Tulli tukee tiedonhakujärjestelmän toteuttamisessa ja antaa lisätietoa epäselvissä tilanteissa. Tulli toivoo, että organisaatio nimeää henkilön käyttöönottoa ja myöhempää yhteydenpitoa varten. Henkilön tiedot voi ilmoittaa Tulliin sähköpostiosoitteeseen tilirekisteri(at)tulli.fi.

Epäselvissä tilanteissa Tullilta saa lisäohjeistusta ja tukea sähköpostiosoitteesta tilirekisteri(at)tulli.fi arkisin klo 7–18.

Tiedonhakujärjestelmässä tiedon luovuttaja vastaa rekisterinpitäjänä tietojen saatavilla olosta ylläpitämällä tiedonhakujärjestelmää sekä rajapintaa ja toimivaltainen viranomainen vastaa puolestaan rekisterinpitäjänä tiedonhakujärjestelmän avulla käsittelemistään tiedoista.

Vastuu tiedon oikeellisuudesta tiedonhakujärjestelmässä

Tiedonhakujärjestelmän toteuttajalla eli tiedon luovuttajalla on rekisterinpitäjänä suoraan EU:n tietosuoja-asetuksesta johdettu velvollisuus osoittaa, että henkilötiedot ovat täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä.

Rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Tiedonhakujärjestelmän kyselyrajapinta  

Toimivaltaisen viranomaisen rajapintaan tekemään sähköiseen kyselyyn on tiedon luovuttajan vastattava välittömästi ja suodattamattomana. Tiedonhakujärjestelmän kyselyrajapinta on oltava saatavissa koko ajan. Lue lisää hajautetusta tiedonhakujärjestelmästä ja sen tietoturvasta ja varmenteista

Vaihdatko Tilirekisteristä tiedonhakujärjestelmään? Ilmoita siitä Tullin kirjaamoon

Kaikki finanssialan toimijat voivat halutessaan vaihtaa Tilirekisteristä omaan tiedonhakujärjestelmään. Tee siitä ilmoitus Tullille sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi. Tämän jälkeen Tulli lähettää ohjeet tiedonhakujärjestelmän rakentamisesta. Testauksen ja hyväksynnän jälkeen Tulli sulkee luottolaitoksen päivitysrajapinnan Tilirekisteriin.

Lisätietoa

Tullin määräys tiedonhakujärjestelmästä

Ota yhteyttä

tilirekisteri(at)tulli.fi
Ma–pe 7–18

Takaisin ylös

Hyvä tietää

Valvontajärjestelmän osat, Tilirekisteri ja finanssialan toimijoiden hallinnoimat tiedonhakujärjestelmät, ovat kansalaisen näkökulmasta samanlaisia. Tietoja kerätään, jotta tietyt viranomaiset voivat käyttää niitä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvässä tutkinnassa. Tietojen keräämistä ja valvontajärjestelmää säätelee EU:n rahanpesudirektiiviin pohjautuva kansallinen laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä.

Valvontajärjestelmään kerätään kansalaisten ja yritysten pankki- ja maksutileistä ne tiedot, jotka tässä laissa on säädetty Valvontajärjestelmään ei kerätä tarkempia ja käyttötarkoitukseen kuulumattomia tietoja, kuten tilitapahtumia tai -saldoja.


Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää koskevassa laissa on määritelty valvontajärjestelmän tiedon hyödyntäjät, jotka ovat Patentti- ja rekisterihallitus, Finanssivalvonta, aluehallintovirasto, keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus, Poliisihallituksen arpajaishallinto ja asianajajayhdistys. Tiedon saannin oikeudet on määritelty jokaista tiedon hyödyntäjää koskevassa erillislainsäädännössä.  

Valvontajärjestelmän avulla luodaan sähköinen ja tietoturvallinen kanava tiedon saamiseen luottolaitokselta, maksulaitokselta, sähkörahayhteisöltä ja virtuaalivaluutan tarjoajalta. Laki ei lisää viranomaisten toimivaltaa, vaan mahdollistaa viranomaisille uuden tavan hakea tietoja sähköisesti ja tietoturvallisesti.


Tietojen siirrossa ja säilytyksessä käytetään asianmukaisia, korkean tason tietoturvakeinoja. Järjestelmään on säädetty tarkat käyttövaltuudet eri viranomaisille, minkä lisäksi jokaisesta kyselystä jää jälki järjestelmän lokitietoihin.


EU-direktiivin ja kansallisen lainsäädännön vuoksi vain tietyillä viranomaisilla on pääsy pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän tietoihin. Jos epäilet tietojen oikeellisuutta, ole yhteydessä niihin luotto- tai maksulaitoksiin, jossa sinulla on tilejä, tallelokeroita tai asiakassuhteita.


Tulli vastaa valtiovarainministeriön ohjauksessa pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän toteuttamisesta. Tulli rakentaa Tilirekisterin sekä siihen liittyvät rajapinnat: päivitysrajapinnan pankeille ja maksulaitoksille ja kyselyrajapinnan rekisteriä hyödyntäville viranomaisille. Lisäksi Tulli on määräyksissään antanut ohjeet, miten finanssialan toimijat voivat rakentaa hajautetun tiedonhakujärjestelmän ja siihen kuuluvat rajapinnat.