Väliaikaiset suojatoimenpiteet kolmansien maiden terästuotteille voimaan 19.7.2018

18.7.2018 13.23
Tiedote

EU on avannut 23 teräksen tuoteluokalle unioniin tuontia koskevat tariffikiintiöt 200 päivän ajaksi 19.7.2018 alkaen. EU:n komissio on todennut, että unionin tuottajiin kohdistuva vakava vahinko on toteutumassa ja kriittisten olosuhteiden vuoksi väliaikaiset suojatoimenpiteet on otettava käyttöön. Teräksen ylikapasiteettitilanteen ja Yhdysvaltojen rajoittavien toimenpiteiden odotetaan aiheuttavan huomattavaa terästuotteiden kaupan uudelleensuuntaamista unioniin. Asiasta on kerrottu 18.7.2018 julkaistussa EU:n virallisen lehden numerossa L 181.

Tämän asiakastiedotteen liitteessä 1 on lueteltu tariffikiintiöt, tuoteluokat, CN-koodit ja tariffikiintiöiden määrät. Kun asianomainen tariffikiintiö on käytetty loppuun tai kun kyseisten tuoteluokkien tuontiin ei sovelleta kyseistä tariffikiintiötä, kannetaan 25 prosentin suuruinen lisätulli. Tätä lisätullia sovelletaan tuotavan tuotteen tullausarvoon.

Tavaran alkuperä määräytyy unionin tullikoodeksin mukaisesti (muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä), ja se on vaadittaessa voitava todistaa. Alkuperä voidaan todistaa kauppakamarin tai vastaavan elimen antamalla alkuperätodistuksella tai muulla luotettavalla asiakirjalla.

Suojatoimenpiteet koskevat kolmansia maita eli EU:n tullialueeseen kuulumattomia maita ja alueita. Suojatoimenpiteet eivät kuitenkaan koske kaikkia kehitysmaita. Liitteessä 2 on luettelo niistä kehitysmaista peräisin olevista tuotteista, joihin sovelletaan väliaikaisia toimenpiteitä. Toimenpiteitä ei sovelleta Norjasta, Islannista tai Liechtensteinista peräisin oleviin tuotteisiin, koska riski tuonnin kasvusta näistä maista on vähäinen.

Miten maahantuojan on toimittava, jos teräs on matkalla 19.7.?

Sellaisen terästuotteen tuontia, joka on jo matkalla unioniin 19.7.2018 ja jonka määräpaikkaa ei voida muuttaa, ei lueta tariffikiintiöihin eikä siihen sovelleta 25 prosentin lisätullia vaan se voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen. Tässä tapauksessa tullausvaiheessa tuoja voi ilmoittaa erityismaininnan lisäkoodin XEQ.

Vaihtoehtoisesti tuoja voi hakea maksettuja lisätulleja takaisin Tullin oikaisusta kolmen vuoden kuluessa tullivelan tiedoksiantopäivästä. Oikaisuvaatimus on lähetettävä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi tai postitse osoitteeseen Tulli/Tuonnin oikaisuhakemukset, PL 512, 00101 Helsinki. Oikaisuvaatimuksessa tuojan on esitettävä näyttö siitä, että tavara on jo ollut matkalla unioniin 19.7.2018 eikä määräpaikkaa ole voitu muuttaa. Oikaisuhakemuksen käsittelyaika on noin kolme kuukautta.

Miten maahantuojan on toimittava, jos teräs on suojatoimenpiteiden alaista?

Väliaikaisen suojatoimenpiteen aikana tulee niiden maiden osalta, joita toimenpiteet koskevat ilmoittaa sanomalla tullikohtelukoodiksi (etuuskohtelu) 120, kiintiönumero ja maaryhmäkoodi SAVG (5001).

Kiintiöt ovat toistaiseksi jonokiintiöitä, joten ennen niiden aukaisemista  tullauksen yhteydessä kannetaan tariffin mukaiset tullit. Kiintiöiden avauduttua voitte tiedustella vastausta kiintiöryhmältä (kiintioryhma(at)tulli.fi).

Liite 1 Tariffikiintiöt

Liite 2 Luettelo kehitysmaista peräisin olevista tuotteista, joihin sovelletaan väliaikaisia toimenpiteitä

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet